2013. december 28., szombat

Érmelléki Harangszó Rádió - 4. adás
HarangSzó Rádió
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület rádióműsoraiÉr Hangja Rádió
Székelyhíd (online)
kedd 18:00-20:00
Interneten:
http://erhangja.ro/radio (élő adás)


2013. december 20., péntek

Érmelléki Harangszó Rádió - 3. adás
HarangSzó Rádió
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület rádióműsoraiÉr Hangja Rádió
Székelyhíd (online)
kedd 18:00-20:00
Interneten:
http://erhangja.ro/radio (élő adás)


2013. december 19., csütörtök

Esperesi hivatal összefogásból

D. Mészáros Elek

Pocsolyakerülgetős reggelre ébredt az Érmellék, a nyirkos földek lehelte pára köddé emelkedett délelőttre, hogy aztán mozdulatlan szürkeségbe burkolja a tájat. A letargiába hajló, sárdagasztó ősz ellentéteként a lélek ünnepelt, szárnyalt az ének, pörölyként csapódott az igei üzenet, mely magában hordozta a hálaadást. Az Érmelléki Református Egyházmegye megmaradását mutató tárgyi valóság született, az esperesi hivatal alapkövét tették le Székelyhídon.


Csűry püspök, Kürti egyházmegyei főgondnok, Rákosi esperes és Bara egyházmegyei főjegyző az épülő létesítmény alapjánál

A november eleji együttlétre az Érmelléki Református Egyházmegye lelkészeit az egyházközségek világi vezetői is elkísérték. Az igei üzenetet ezúttal Csűry István királyhágómelléki református püspök mondta a 73. zsoltár sorait véve alapul. A prédikáció végkicsengéseként ekként fogalmazott: „Gyülekezetépítő, nyájteremtő egyház vagyunk. A felépülő esperesi hivatalnak túl kell mutatnia adminisztrációs központ voltán, a problémamegoldások háza, az útbaigazítás, a tanácsadás, a segítségnyújtás otthonává kell válnia.”

Rákosi Jenő esperes, a székelyhídi gyülekezet lelkipásztora történelmi áttekintőt adott az egyházmegye múlt századi históriájából. Az egyházmegyét a trianoni döntéshozók szakították ketté, így kilencvenhárom esztendőn át, saját stabil rezidencia híján, hol ide, hol oda „csatangolt” az esperesi hivatal. Rákosi már esperesi választási programjába is beemelte az esperesi hivatal megépítésének gondolatát, mindvégig elszánt támogatója maradt eme szándéknak.

 
Rákosi Jenő, Csűry István és Bara László
 
Az évtizedek során esperesváltáskor mindig költözködni kényszerült a hivatal annak függvényében, hogy melyik egyházközségből került ki a szolgálattevő. Megnevezése is többször változott, hol Székelyhídi, hol Margittai Esperesi Hivatalként jegyezték, hol pedig a Bihari Egyházmegyéhez csatolva működött. Ez utóbbi változat nem bizonyult túl szerencsés megoldásnak, a több mint száz gyülekezetet tömörítő esperesség, épp az egyházközségek nagy száma miatt, csak nehezen tudta ellátni feladatát.

A szándék megtestesülése a hitben való járás révén és a Bihar megyei tanács RMDSZ-es frakciójának hathatós közreműködésével indulhatott el. Rákosi név szerint Szabó Ödön parlamenti képviselőnek mondott köszönetet, aki az első perctől támogatásáról biztosította az egyházmegyét. Rekordidő, mindössze húsz nap leforgása alatt sikerült a szükséges engedélyeket beszerezniük. Szükség is volt a sietségre, jól jött a hivatalokban dolgozó magyar funkcionáriusok segítsége. Év végéhez közeledve mozgósítani kellett annak érdekében, hogy ne csak járjon a támogatásként kieszközölt 50 ezer lej, hanem meg is kapják a címzettek – ezt már maga Szabó Ödön mondta, aki sok sikert kívánva üdvözölte a jövő felé mutató kezdeményezést.

Dr. Kürti László, az egyházmegye főgondnoka elmondta, sokan nagyfokú merészségnek tartják, hogy ilyen volumenű munkálatba fognak. „Meg kell mutatnunk, hogy élő református közösség vagyunk, olyan, amely nemcsak az alapkövet, de a sarokkövet is képes letenni” – nyomatékosított Kürti. Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere szintén azt a merészséget emelte ki beszédében, amellyel hozzáálltak a hivatal megépítéséhez. De, mint mondta, Istennel ez is sikerülni fog.

A templomi együttlét után „zarándokútra” indultak a jelenlévők: a református parókia mögötti telket nemrég vásárolta meg a közösség a majdani esperesi hivatal helyének. Szorgos kezek már megöntötték a kétszintesre tervezett épület alapját, a munkálatok elkezdődtek. Bara László egyházmegyei főjegyző hálaimában köszönte meg Isten segítségét, majd pedig Rákosi Jenő és Kürti László mélybe helyeztek egy úgynevezett időkapszulát. A jövőnek üzenő fémhengerbe az építkezésre vonatkozó határozatok mellett a Csórján Barna készítette tervrajz, az egyházmegyei újság lapszámai, valamint a nemrég megjelent „Sass-káté” került. Csűry püspök áldást mondott a megépülő esperesi hivatalra.

 
Időkapszula az utókornak

Mielőtt a gyülekezet asszonyai által készített finom ebéd elfogyasztására sor került volna, az egyházmegye lelki, anyagi állapota felől érdeklődtünk. A Rákosi Jenő által irányított egyházmegye 37 egyházközséget foglal magában, közel huszonegyezer lélek tarozik hozzá. Lelkészhiánnyal nem küszködnek, az utóbbi években nagyon sok fiatal pap állt szolgálatba, ami egyfajta megújhodási lehetőséggel kecsegtet. A templomlátogatottság 8–35 százalék között mozog, érdekes módon a kisebb gyülekezetekben nagyobb az istentiszteleteken való részvételi kedv. A templomok, egyházi ingatlanok állaga sokat javult az utóbbi időkben, jelenleg több egyházközségben folynak ilyen irányú munkálatok.

Az esperes feladata sokrétű, háromévente egy öttagú bizottsággal vizitációt tart a gyülekezetekben. Ezeken az alkalmakon ellenőrzik a pénzmozgást, az anyakönyveket, a presbiteri jegyzőkönyvet. A gyülekezet kegytárgyait számba veszik, a parókia, a templom állagának megtekintése mellett a temetőt is felkeresik. A vizitációk rendszerint presbiteri gyűléssel zárulnak, emellett Rákosi bevezette az egyháztagok igény szerinti meghallgatását is. A hivatal koordinálja a presbiteri és a nőszövetségi konferenciák szervezését, az ifjúsági táborokat, a csendes napot és egyéb rendezvényeket. Az egyházmegyében működik az ÉRDA, amely Balla Júlia vezetésével diakóniai feladatokat lát el, elsősorban fogyatékkal élőket és szűkös anyagi körülmények között lévő nagycsaládosokat segítenek. Még sok és kemény munka van az esperesi hivatal 2016 elejére kitűzött avatásáig, de Rákosi máris tervezi egy ifjúsági táborhely létrehozását. Egyik lehetséges helyszínként Hegyközszentmiklóst nevezte meg.

 
Szabó Ödön parlamenti képviselő és Béres Csaba polgármester is ott volt az eseményen 

A délutánba nyúló lélektárulkozás után odakint még kabátgombolósabbá mordult az idő. A csendes elmúlást sugalló diófalevél-szőnyeg alatt zöld fű őrizte a reményt: kitelelünk.

2013. december 13., péntek

A vedresábrányi templom átadása (DunaTV)


DunaTV, Kárpát Expressz, 2013.12.12.

2013. december 12., csütörtök

Érmelléki Harangszó Rádió - 2. adás
HarangSzó Rádió
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület rádióműsoraiÉr Hangja Rádió
Székelyhíd (online)
kedd 18:00-20:00
Interneten:
http://erhangja.ro/radio (élő adás)


2013. december 9., hétfő

Hálaadó istentisztelet Vedresábrányban


Közel két évnyi munka után november 24-én ünnepelni gyűlt össze Vedresábrány népe. Az ünneplés oka, a megújult vedresábrányi templom átadása volt, amely alkalommal igét hirdetett főtiszteletű Csűry István püspök úr. Az igehirdetés rendjén a 124. zsoltárt olvasta, amelyből kiemelte, hogy mit jelentett a munkálat idején az, hogy az emberek mertek az Istenben bízni, mertek Őreá támaszkodni. Mi lett volna, ha az Isten nem segített volna, mi lett volna, ha elfeledkezett volna Vedresábrány kicsiny gyülekezetéről. Ha az Isten megfeledkezett volna, akkor most nem ünnepelni gyűltünk volna össze, akkor nem újult volna meg a templom, akkor nem tudtunk volna szívből hálát mondani a Teremtő Istennek.


Az igehirdetést követően a lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, és hálaadásra buzdított mindenkit, hogy az öröm, amely a szívünkben él, az az ajkunkon legyen, és mondjuk el az Istennek.


Nagy Anikó Reményik Sándor versét tolmácsolta nekünk, amely buzdítás volt a kicsiny közösség számára, hogy Ne hagyjátok a templomot, a templomot és iskolát. Emődi Tamás a Királyhágómelléki Református Egyházkerület műszaki előadója tartott rövid beszámolót a templom helyzetéről, a felújítás folyamatáról, történetéről. Kiss Imola Csiha Kálmán versét szavalta el a gyülekezetnek, amelyben a templomhoz való ragaszkodásra buzdított, hangsúlyozva, hogy Szeressétek a templomot.


Nagytiszteletű Rákosi Jenő esperes úr, kifejezte örömét, hogy ismét ünnepelni gyülekezett Érmellék népe, és újabb munkálat fejeződött be, amiért köszönetet mondhatunk a Mindenható Istennek. Az esperes úr köszöntője után, a jelen levő lelkipásztorok köszöntötték a gyülekezetet, és jókívánságaikat fejezték ki a gyülekezet életére nézve.


Az ünnepségen részt vett Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, aki szintén köszöntötte az ünneplőket. Beszédében elmondta, hogy mennyire fontosnak tartja, hogy az örökségeinket megőrizzük, ápoljuk, hogy tovább adhassuk. Hangsúlyozta köszöntése rendjén, hogy legyünk európaiak, de maradjunk meg magyaroknak. Diószegi László, a Teleki Alapítvány elnöke hangsúlyozta, hogy épített örökségünk megvédése, ápolása, fenntartása, akkor is a feladatunk, ha sok esetben a felújítások sokkal nagyobb költséget jelentenek, mintha újat építenénk. A Bihar megyei RMDSZ nevében Szabó Ödön ügyvezető elnök mondott ünnepi beszédet, aki szintén örömét fejezte ki azért, hogy egyre gyakoribbak az ünnepségek az Érmelléken. Hálát mondott azért, hogy felújult ez a szép, értékeket rejtő Árpád-kori templom, és együtt mondhattunk köszönetet.


Ünnepségünkön megtisztelt bennünket továbbá Cseke Attila parlamenti képviselő, Barcui Barna polgármester, valamint a munkálatokat kivitelezők, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy a maga pompájában állhasson a templom.


Az ünnepséget követően a lelkipásztor a meghívottaknak egy kisebb ajándékot nyújtott át, egy plakettet, ami a felújított templomot ábrázolja. Ezzel köszöntük meg mindenkinek a támogatását. Az istentiszteletet követően mindenkit egy szeretetvendégségre hívtunk a templomkertbe, hogy együttlétünket kötetlenebb formában folytathassuk.

A felújításokat a Teleki László Alapítvány, a Bihar Megyei Tanács, a helyi polgármesteri hivatal, az érmelléki egyházmegye, az egyházmegye gyülekezetei, vállalkozók valamint az egyházközség tagjai támogatták. Köszönet mindenkinek az önzetlen adományokért.

Botos Júlia,
Vedresábrány

A lelkigondozásról az Érmelléki Munkatársképző Tanfolyamon

Az Érmelléki MKT (Munkatársképző Tanfolyam) záró akkordjaként került megrendezésre nov. 23-án Jankafalván egy egynapos előadás sorozat, aminek a témája a lelki gondozás volt. A napot Jakó Sándor házigazda lp. nyitotta meg. Majd Pajzs József segesvári lp./lelkigondozó vette át a szót, aki teológiai tanulmányai mellett elvégezte a budapesti Semmelweis egyetem mentál higéné képzését .


A nap első részében lelki betegségekről hallhattunk, az ebéd után pedig hasznos tanácsokkal látott el az előadó. Mindennek ahhoz, hogy valóban egészségesek legyünk 3 kapcsolat kell helyesen megvalósuljon mégpedig: magammal, környezetemmel, Istennel! Valaki azt mondta: ”Az az egészséges, aki képes dolgozni és szeretni!” A legfontosabb a másikban az embert meglátni az álarc mögé tekinteni, meglátni azt, hogy ő valmire vágyik, hogy valami nincs rendben az életében, és nagyon sokszor ezeknek a gyerekkori gyökerei vannak. Viszont az egyén ritkán veszi észre vagy más szóval nehezen ismeri fel/be, de ha ez megtörténik, akkor ezzel megtette az első lépést a gyógyulás felé. Ilyen betegségekről illetve azoknak tüneteiről hallhattunk és közben magunkra ismertünk. Kedves olvasó nem CIKI beismerni azt, hogy beteg vagy mint ahogy nem tart vissza senki attól, hogy elmenj az orvoshoz, ha megbetegszel éppúgy szükség van a lelki betegségek kezelésére is. Ne gondold, hogy mások nem szenvednek depresszióban, szeretethiányban, gyázban, megfelelés kényszerben. De mindezekből meg lehet gyógyulni!!! De akarnod kell a gyógyulást és Isten is a segítségét kínálja fel neked.


Az ebéd után a pedig néhány hasznos tanácsot kaptunk, amit most szeretnék megosztani: A legfontosabb szabály : Hogy segíteni tudj másokon te is rendbe kell légy magaddal!!!

Amikor beszélsz egy barátoddal ismerősöddel, aki kiönti a szívét előtted, akkor csak rá figyelj. Ha tanácsot kér légy megfontolt, nem is fontos hogy adj mert mi lesz ha rosszat adsz? Így elveszed a felelősségét. Az illetőnek nem a te megoldásaidra van szüksége, éppen ezért ne vonatkoztass magadra. Légy mellette, őrizd meg a titkát. És fogadd el mert téged is elfogadott Valaki. Végül pedig ha a baráti beszélgetés nem segít küldd el szakemberhez. Ezért nagyon nagy a felelősségünk, hogyan viszonyulunk a másikhoz és azt kívánom, hogy ez a felelősség nehezedjen a szívünkre. Kapcsolataink által ér minket a legtöbb sérelem viszont kapcsolataink lévén gyógyulunk meg.Köszönet Istennek ezért az áldott napért, amelyben tanulhattunk, találkozhattunk egymással és erőt kaptunk a szolgálatunkhoz.

Törő Attila
I. éves teológus

2013. december 4., szerda

Érmelléki Harangszó Rádió - 1. adás
HarangSzó Rádió
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület rádióműsoraiÉr Hangja Rádió
Székelyhíd (online)
kedd 18:00-20:00
Interneten:
http://erhangja.ro/radio (élő adás)


2013. december 2., hétfő

HarangSzó Rádió
HarangSzó Rádió
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület rádióműsorai

http://www.partiumradio.ro

Partium Rádió
Nagyvárad (89.60 FM)
Margitta (105.5 FM)
szombat 10:00-11:00
Interneten:
http://www.partiumradio.ro (élő adás)
http://refszatmar.eu (hangtár)City Rádió
Szatmárnémeti (106.40 FM)
Nagykároly (93.8 FM)
Zilah (103.3 FM)
szombat 18:00-19:00
Interneten:
http://www.city-radio.ro (élő adás)
http://refszatmar.eu (hangtár)
Ér Hangja Rádió
Székelyhíd (online)
kedd 18:00-20:00
Interneten:
http://erhangja.ro/radio (élő adás)

Terjeszkedik a Harangszó Rádió!


A Harangszó Rádió közösségre hívja hallgatóit az Érmelléken is. Már több mint két éve működik a keresztyén református vallási műsor szatmári City Rádió és a nagyváradi Partium Rádió hullámhosszain, Rácz Ervin és Ghitea-Szabó József Levente irányításával. Keddtől a református egyház műsora teret kap az Ér hangja Rádióban is.

A műsor szerkesztői által megfogalmazott célja az, hogy: „az evangéliumot hírdessük ezen a csatornán is. S amint a harangszó hív a templomba, úgy mi is közösségre hívjuk azokat, akik vágynak a jó szóra. Annyi rossz hírt hallunk, akár ismerősöktől, barátoktól, televizíóból, rádióból, hogy sokszor elcsüggedünk és sokpánkodva mondjuk: Hát, ilyen a világ?! Mi nem álltatni akarunk, hanem azt az örömhírt akarjuk hírdetni, világgá kürtölni ami 2000 év óta változtat meg embereket, ad reménységet, örömöt és felemel. A rideg világban, a lélek melegségét kereső magányosságban, vagy egyszerűen csak egy kis nyugalmas békére való várakozásunkban az Úr érkezik hozzánk, hogy megerősítsen. Szánjunk Rá, szánjunk magunkra egy kis időt, álljunk szóba Urunkkal, hisz Ő minden szavunkat meghallgatja.”

Orbán László szentjobbi lelkipásztor műsorvezetésében minden kedden este 18 és 20 óra között hallgathatják a református egyház műsorát az Ér Hangja rádiójában, melyet egyelőre interneten lehet elérni az http://erhangja.ro/radio oldalon, illetve visszahallgatható lesz az http://ermellek.blogspot.ro/ weboldalon is.