2013. december 28., szombat

Érmelléki Harangszó Rádió - 4. adás
HarangSzó Rádió
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület rádióműsoraiÉr Hangja Rádió
Székelyhíd (online)
kedd 18:00-20:00
Interneten:
http://erhangja.ro/radio (élő adás)


2013. december 20., péntek

Érmelléki Harangszó Rádió - 3. adás
HarangSzó Rádió
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület rádióműsoraiÉr Hangja Rádió
Székelyhíd (online)
kedd 18:00-20:00
Interneten:
http://erhangja.ro/radio (élő adás)


2013. december 19., csütörtök

Esperesi hivatal összefogásból

D. Mészáros Elek

Pocsolyakerülgetős reggelre ébredt az Érmellék, a nyirkos földek lehelte pára köddé emelkedett délelőttre, hogy aztán mozdulatlan szürkeségbe burkolja a tájat. A letargiába hajló, sárdagasztó ősz ellentéteként a lélek ünnepelt, szárnyalt az ének, pörölyként csapódott az igei üzenet, mely magában hordozta a hálaadást. Az Érmelléki Református Egyházmegye megmaradását mutató tárgyi valóság született, az esperesi hivatal alapkövét tették le Székelyhídon.


Csűry püspök, Kürti egyházmegyei főgondnok, Rákosi esperes és Bara egyházmegyei főjegyző az épülő létesítmény alapjánál

A november eleji együttlétre az Érmelléki Református Egyházmegye lelkészeit az egyházközségek világi vezetői is elkísérték. Az igei üzenetet ezúttal Csűry István királyhágómelléki református püspök mondta a 73. zsoltár sorait véve alapul. A prédikáció végkicsengéseként ekként fogalmazott: „Gyülekezetépítő, nyájteremtő egyház vagyunk. A felépülő esperesi hivatalnak túl kell mutatnia adminisztrációs központ voltán, a problémamegoldások háza, az útbaigazítás, a tanácsadás, a segítségnyújtás otthonává kell válnia.”

Rákosi Jenő esperes, a székelyhídi gyülekezet lelkipásztora történelmi áttekintőt adott az egyházmegye múlt századi históriájából. Az egyházmegyét a trianoni döntéshozók szakították ketté, így kilencvenhárom esztendőn át, saját stabil rezidencia híján, hol ide, hol oda „csatangolt” az esperesi hivatal. Rákosi már esperesi választási programjába is beemelte az esperesi hivatal megépítésének gondolatát, mindvégig elszánt támogatója maradt eme szándéknak.

 
Rákosi Jenő, Csűry István és Bara László
 
Az évtizedek során esperesváltáskor mindig költözködni kényszerült a hivatal annak függvényében, hogy melyik egyházközségből került ki a szolgálattevő. Megnevezése is többször változott, hol Székelyhídi, hol Margittai Esperesi Hivatalként jegyezték, hol pedig a Bihari Egyházmegyéhez csatolva működött. Ez utóbbi változat nem bizonyult túl szerencsés megoldásnak, a több mint száz gyülekezetet tömörítő esperesség, épp az egyházközségek nagy száma miatt, csak nehezen tudta ellátni feladatát.

A szándék megtestesülése a hitben való járás révén és a Bihar megyei tanács RMDSZ-es frakciójának hathatós közreműködésével indulhatott el. Rákosi név szerint Szabó Ödön parlamenti képviselőnek mondott köszönetet, aki az első perctől támogatásáról biztosította az egyházmegyét. Rekordidő, mindössze húsz nap leforgása alatt sikerült a szükséges engedélyeket beszerezniük. Szükség is volt a sietségre, jól jött a hivatalokban dolgozó magyar funkcionáriusok segítsége. Év végéhez közeledve mozgósítani kellett annak érdekében, hogy ne csak járjon a támogatásként kieszközölt 50 ezer lej, hanem meg is kapják a címzettek – ezt már maga Szabó Ödön mondta, aki sok sikert kívánva üdvözölte a jövő felé mutató kezdeményezést.

Dr. Kürti László, az egyházmegye főgondnoka elmondta, sokan nagyfokú merészségnek tartják, hogy ilyen volumenű munkálatba fognak. „Meg kell mutatnunk, hogy élő református közösség vagyunk, olyan, amely nemcsak az alapkövet, de a sarokkövet is képes letenni” – nyomatékosított Kürti. Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere szintén azt a merészséget emelte ki beszédében, amellyel hozzáálltak a hivatal megépítéséhez. De, mint mondta, Istennel ez is sikerülni fog.

A templomi együttlét után „zarándokútra” indultak a jelenlévők: a református parókia mögötti telket nemrég vásárolta meg a közösség a majdani esperesi hivatal helyének. Szorgos kezek már megöntötték a kétszintesre tervezett épület alapját, a munkálatok elkezdődtek. Bara László egyházmegyei főjegyző hálaimában köszönte meg Isten segítségét, majd pedig Rákosi Jenő és Kürti László mélybe helyeztek egy úgynevezett időkapszulát. A jövőnek üzenő fémhengerbe az építkezésre vonatkozó határozatok mellett a Csórján Barna készítette tervrajz, az egyházmegyei újság lapszámai, valamint a nemrég megjelent „Sass-káté” került. Csűry püspök áldást mondott a megépülő esperesi hivatalra.

 
Időkapszula az utókornak

Mielőtt a gyülekezet asszonyai által készített finom ebéd elfogyasztására sor került volna, az egyházmegye lelki, anyagi állapota felől érdeklődtünk. A Rákosi Jenő által irányított egyházmegye 37 egyházközséget foglal magában, közel huszonegyezer lélek tarozik hozzá. Lelkészhiánnyal nem küszködnek, az utóbbi években nagyon sok fiatal pap állt szolgálatba, ami egyfajta megújhodási lehetőséggel kecsegtet. A templomlátogatottság 8–35 százalék között mozog, érdekes módon a kisebb gyülekezetekben nagyobb az istentiszteleteken való részvételi kedv. A templomok, egyházi ingatlanok állaga sokat javult az utóbbi időkben, jelenleg több egyházközségben folynak ilyen irányú munkálatok.

Az esperes feladata sokrétű, háromévente egy öttagú bizottsággal vizitációt tart a gyülekezetekben. Ezeken az alkalmakon ellenőrzik a pénzmozgást, az anyakönyveket, a presbiteri jegyzőkönyvet. A gyülekezet kegytárgyait számba veszik, a parókia, a templom állagának megtekintése mellett a temetőt is felkeresik. A vizitációk rendszerint presbiteri gyűléssel zárulnak, emellett Rákosi bevezette az egyháztagok igény szerinti meghallgatását is. A hivatal koordinálja a presbiteri és a nőszövetségi konferenciák szervezését, az ifjúsági táborokat, a csendes napot és egyéb rendezvényeket. Az egyházmegyében működik az ÉRDA, amely Balla Júlia vezetésével diakóniai feladatokat lát el, elsősorban fogyatékkal élőket és szűkös anyagi körülmények között lévő nagycsaládosokat segítenek. Még sok és kemény munka van az esperesi hivatal 2016 elejére kitűzött avatásáig, de Rákosi máris tervezi egy ifjúsági táborhely létrehozását. Egyik lehetséges helyszínként Hegyközszentmiklóst nevezte meg.

 
Szabó Ödön parlamenti képviselő és Béres Csaba polgármester is ott volt az eseményen 

A délutánba nyúló lélektárulkozás után odakint még kabátgombolósabbá mordult az idő. A csendes elmúlást sugalló diófalevél-szőnyeg alatt zöld fű őrizte a reményt: kitelelünk.

2013. december 13., péntek

A vedresábrányi templom átadása (DunaTV)


DunaTV, Kárpát Expressz, 2013.12.12.

2013. december 12., csütörtök

Érmelléki Harangszó Rádió - 2. adás
HarangSzó Rádió
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület rádióműsoraiÉr Hangja Rádió
Székelyhíd (online)
kedd 18:00-20:00
Interneten:
http://erhangja.ro/radio (élő adás)


2013. december 9., hétfő

Hálaadó istentisztelet Vedresábrányban


Közel két évnyi munka után november 24-én ünnepelni gyűlt össze Vedresábrány népe. Az ünneplés oka, a megújult vedresábrányi templom átadása volt, amely alkalommal igét hirdetett főtiszteletű Csűry István püspök úr. Az igehirdetés rendjén a 124. zsoltárt olvasta, amelyből kiemelte, hogy mit jelentett a munkálat idején az, hogy az emberek mertek az Istenben bízni, mertek Őreá támaszkodni. Mi lett volna, ha az Isten nem segített volna, mi lett volna, ha elfeledkezett volna Vedresábrány kicsiny gyülekezetéről. Ha az Isten megfeledkezett volna, akkor most nem ünnepelni gyűltünk volna össze, akkor nem újult volna meg a templom, akkor nem tudtunk volna szívből hálát mondani a Teremtő Istennek.


Az igehirdetést követően a lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, és hálaadásra buzdított mindenkit, hogy az öröm, amely a szívünkben él, az az ajkunkon legyen, és mondjuk el az Istennek.


Nagy Anikó Reményik Sándor versét tolmácsolta nekünk, amely buzdítás volt a kicsiny közösség számára, hogy Ne hagyjátok a templomot, a templomot és iskolát. Emődi Tamás a Királyhágómelléki Református Egyházkerület műszaki előadója tartott rövid beszámolót a templom helyzetéről, a felújítás folyamatáról, történetéről. Kiss Imola Csiha Kálmán versét szavalta el a gyülekezetnek, amelyben a templomhoz való ragaszkodásra buzdított, hangsúlyozva, hogy Szeressétek a templomot.


Nagytiszteletű Rákosi Jenő esperes úr, kifejezte örömét, hogy ismét ünnepelni gyülekezett Érmellék népe, és újabb munkálat fejeződött be, amiért köszönetet mondhatunk a Mindenható Istennek. Az esperes úr köszöntője után, a jelen levő lelkipásztorok köszöntötték a gyülekezetet, és jókívánságaikat fejezték ki a gyülekezet életére nézve.


Az ünnepségen részt vett Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, aki szintén köszöntötte az ünneplőket. Beszédében elmondta, hogy mennyire fontosnak tartja, hogy az örökségeinket megőrizzük, ápoljuk, hogy tovább adhassuk. Hangsúlyozta köszöntése rendjén, hogy legyünk európaiak, de maradjunk meg magyaroknak. Diószegi László, a Teleki Alapítvány elnöke hangsúlyozta, hogy épített örökségünk megvédése, ápolása, fenntartása, akkor is a feladatunk, ha sok esetben a felújítások sokkal nagyobb költséget jelentenek, mintha újat építenénk. A Bihar megyei RMDSZ nevében Szabó Ödön ügyvezető elnök mondott ünnepi beszédet, aki szintén örömét fejezte ki azért, hogy egyre gyakoribbak az ünnepségek az Érmelléken. Hálát mondott azért, hogy felújult ez a szép, értékeket rejtő Árpád-kori templom, és együtt mondhattunk köszönetet.


Ünnepségünkön megtisztelt bennünket továbbá Cseke Attila parlamenti képviselő, Barcui Barna polgármester, valamint a munkálatokat kivitelezők, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy a maga pompájában állhasson a templom.


Az ünnepséget követően a lelkipásztor a meghívottaknak egy kisebb ajándékot nyújtott át, egy plakettet, ami a felújított templomot ábrázolja. Ezzel köszöntük meg mindenkinek a támogatását. Az istentiszteletet követően mindenkit egy szeretetvendégségre hívtunk a templomkertbe, hogy együttlétünket kötetlenebb formában folytathassuk.

A felújításokat a Teleki László Alapítvány, a Bihar Megyei Tanács, a helyi polgármesteri hivatal, az érmelléki egyházmegye, az egyházmegye gyülekezetei, vállalkozók valamint az egyházközség tagjai támogatták. Köszönet mindenkinek az önzetlen adományokért.

Botos Júlia,
Vedresábrány

A lelkigondozásról az Érmelléki Munkatársképző Tanfolyamon

Az Érmelléki MKT (Munkatársképző Tanfolyam) záró akkordjaként került megrendezésre nov. 23-án Jankafalván egy egynapos előadás sorozat, aminek a témája a lelki gondozás volt. A napot Jakó Sándor házigazda lp. nyitotta meg. Majd Pajzs József segesvári lp./lelkigondozó vette át a szót, aki teológiai tanulmányai mellett elvégezte a budapesti Semmelweis egyetem mentál higéné képzését .


A nap első részében lelki betegségekről hallhattunk, az ebéd után pedig hasznos tanácsokkal látott el az előadó. Mindennek ahhoz, hogy valóban egészségesek legyünk 3 kapcsolat kell helyesen megvalósuljon mégpedig: magammal, környezetemmel, Istennel! Valaki azt mondta: ”Az az egészséges, aki képes dolgozni és szeretni!” A legfontosabb a másikban az embert meglátni az álarc mögé tekinteni, meglátni azt, hogy ő valmire vágyik, hogy valami nincs rendben az életében, és nagyon sokszor ezeknek a gyerekkori gyökerei vannak. Viszont az egyén ritkán veszi észre vagy más szóval nehezen ismeri fel/be, de ha ez megtörténik, akkor ezzel megtette az első lépést a gyógyulás felé. Ilyen betegségekről illetve azoknak tüneteiről hallhattunk és közben magunkra ismertünk. Kedves olvasó nem CIKI beismerni azt, hogy beteg vagy mint ahogy nem tart vissza senki attól, hogy elmenj az orvoshoz, ha megbetegszel éppúgy szükség van a lelki betegségek kezelésére is. Ne gondold, hogy mások nem szenvednek depresszióban, szeretethiányban, gyázban, megfelelés kényszerben. De mindezekből meg lehet gyógyulni!!! De akarnod kell a gyógyulást és Isten is a segítségét kínálja fel neked.


Az ebéd után a pedig néhány hasznos tanácsot kaptunk, amit most szeretnék megosztani: A legfontosabb szabály : Hogy segíteni tudj másokon te is rendbe kell légy magaddal!!!

Amikor beszélsz egy barátoddal ismerősöddel, aki kiönti a szívét előtted, akkor csak rá figyelj. Ha tanácsot kér légy megfontolt, nem is fontos hogy adj mert mi lesz ha rosszat adsz? Így elveszed a felelősségét. Az illetőnek nem a te megoldásaidra van szüksége, éppen ezért ne vonatkoztass magadra. Légy mellette, őrizd meg a titkát. És fogadd el mert téged is elfogadott Valaki. Végül pedig ha a baráti beszélgetés nem segít küldd el szakemberhez. Ezért nagyon nagy a felelősségünk, hogyan viszonyulunk a másikhoz és azt kívánom, hogy ez a felelősség nehezedjen a szívünkre. Kapcsolataink által ér minket a legtöbb sérelem viszont kapcsolataink lévén gyógyulunk meg.Köszönet Istennek ezért az áldott napért, amelyben tanulhattunk, találkozhattunk egymással és erőt kaptunk a szolgálatunkhoz.

Törő Attila
I. éves teológus

2013. december 4., szerda

Érmelléki Harangszó Rádió - 1. adás
HarangSzó Rádió
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület rádióműsoraiÉr Hangja Rádió
Székelyhíd (online)
kedd 18:00-20:00
Interneten:
http://erhangja.ro/radio (élő adás)


2013. december 2., hétfő

HarangSzó Rádió
HarangSzó Rádió
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület rádióműsorai

http://www.partiumradio.ro

Partium Rádió
Nagyvárad (89.60 FM)
Margitta (105.5 FM)
szombat 10:00-11:00
Interneten:
http://www.partiumradio.ro (élő adás)
http://refszatmar.eu (hangtár)City Rádió
Szatmárnémeti (106.40 FM)
Nagykároly (93.8 FM)
Zilah (103.3 FM)
szombat 18:00-19:00
Interneten:
http://www.city-radio.ro (élő adás)
http://refszatmar.eu (hangtár)
Ér Hangja Rádió
Székelyhíd (online)
kedd 18:00-20:00
Interneten:
http://erhangja.ro/radio (élő adás)

Terjeszkedik a Harangszó Rádió!


A Harangszó Rádió közösségre hívja hallgatóit az Érmelléken is. Már több mint két éve működik a keresztyén református vallási műsor szatmári City Rádió és a nagyváradi Partium Rádió hullámhosszain, Rácz Ervin és Ghitea-Szabó József Levente irányításával. Keddtől a református egyház műsora teret kap az Ér hangja Rádióban is.

A műsor szerkesztői által megfogalmazott célja az, hogy: „az evangéliumot hírdessük ezen a csatornán is. S amint a harangszó hív a templomba, úgy mi is közösségre hívjuk azokat, akik vágynak a jó szóra. Annyi rossz hírt hallunk, akár ismerősöktől, barátoktól, televizíóból, rádióból, hogy sokszor elcsüggedünk és sokpánkodva mondjuk: Hát, ilyen a világ?! Mi nem álltatni akarunk, hanem azt az örömhírt akarjuk hírdetni, világgá kürtölni ami 2000 év óta változtat meg embereket, ad reménységet, örömöt és felemel. A rideg világban, a lélek melegségét kereső magányosságban, vagy egyszerűen csak egy kis nyugalmas békére való várakozásunkban az Úr érkezik hozzánk, hogy megerősítsen. Szánjunk Rá, szánjunk magunkra egy kis időt, álljunk szóba Urunkkal, hisz Ő minden szavunkat meghallgatja.”

Orbán László szentjobbi lelkipásztor műsorvezetésében minden kedden este 18 és 20 óra között hallgathatják a református egyház műsorát az Ér Hangja rádiójában, melyet egyelőre interneten lehet elérni az http://erhangja.ro/radio oldalon, illetve visszahallgatható lesz az http://ermellek.blogspot.ro/ weboldalon is. 

2013. november 21., csütörtök

Kerületi Bibliaismereti Vetélkedő hetedszerAz elmúlt szombaton, november 16-án ebben az évben is megrendezésre került a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Bibliaismereti Vetélkedője. A mostani versenynek Margitta volt a házigazdája. Hét egyházmegye nyolc csapata mérte össze tudását a Jelenések és Dániel könyve alapján. A versenyzők Kisperegről (Arad), Mezőbajról (Bihar), Magyarkécről és Margittáról (Érmellék), Mikoláról (Szatmár), Apahegyről (Nagybánya), Krasznáról (Szilágysomlyó) és Zilahról, a fenyvesi gyülekezetből (Zilah) érkeztek.

A házigazda margittai gyülekezet az érkezőket már terített asztallal várta, merthogy üres gyomorral nehezen megy a koncentráció. A testi táplálék után a lelki táplálékot Kánya Zsolt Attila lecsméri lelkipásztor, KRISZ elnök adta át a jelenlévőknek, stílusosan a Jelenések könyvéből olvasva az igét. A versenyzőket Jakó Sándor Zsigmond egyházmegyei ifjúsági lelkész köszöntötte, majd Kovács Gyula helyi lelkipásztor is a Zsoltárokból olvasott igével üdvözölte és lelkesítette a vetélkedő résztvevőit. A zenében és éneklésben történő dicsőítés idén is az Élő Kövek keresztyén együttes feladata volt, akik nagyon színvonalas zenei előadásokkal ékesítették a napot.

A vetélkedő első részében 20-20 kérdésre kellett válaszoljanak az ifjak, közben egy kis felfrissítő szünettel. A negyven kérdésre adott válaszok döntötték el, hogy ki lesz az idei bajnok. A vetélkedő műsorvezetője Mike Pál kéci lelkész volt, aki a humor segítségével próbálta oldani a feszültséget és izgalmat. A zsűri tagjai pedig Kulcsár Árpád, Illyés Tamás, Kánya Zsolt és Jakó Sándor volt, akik szorgalmasan és alaposan javították a leadott tesztlapokat.


A vetélkedő fő része után, pihenésképpen a fiatalok Visky István fugyivásárhelyi lelkipásztor előadását hallgathatták meg a Jelenések könyvével kapcsolatban. A hallgatóság az előadás alatt rájöhetett, hogy a Jelenések könyve nem is olyan bonyolult, csak mi közelítjük meg túl kacifántosan. Pedig sokszor az egyszerű a nagyszerű és a legkönnyebb út is. Az előadó igyekezett a Jelenések könyvét a rettegett „mumus” könyvek közül kiemelni, s arra felhívni a figyelmet, hogy ez a könyv is Isten üzenetét hordozza a világnak, csak egy kicsit bele kell élnünk önmagunkat.

A javításokkal párhuzamosan a záró forduló, a különdíjas játék is sorra került. A csapatok hat témakörből összesen hat kérdésre kellett válaszoljanak, de a jó válaszadás még nem jelentett pontot, mert egy szerencsekereket kellett forgatni a pontokért, melyen voltak felező és nullázó sávok is. Aki szerencsés volt, az a rejtett mezőkben egy kis édességet is nyerhetett, úgymond vigaszdíjként. A fordulatos játék végül a magyarkéci csapatnak kedvezett, ők vihették haza a társasjátékokat.

A mentálisan kifáradt fiataloknak nagy örömöt jelentett az ebédszünet. A házigazdák: a margittai nőszövetség és presbitérium tagjai, valamint Lőcsei László kántor úr nagyon finom ebéddel várta az asztalokhoz sereglő éhes fiatalokat. Köszönet illeti a margittai gyülekezetet, akik az egész nap ellátását saját forrásukból támogatták.

Az ebéd ideje alatt a zsűrinek sikerült az eredményeket véglegesíteni, s az igen díszes okleveleket megírni, melyeket Mike Pál tiszteletes készítettett és finanszírozott is.
Mezőbaj

 

Magyarkéc

Ebéd után az eredményhírdetés és díjkiosztás ünnepélyes pillanata következett. A zsűri nagy gondban volt, mert a csapatok nagyon felkészülten érkeztek a versenyre. Többször is át lettek ellenőrízve a tesztek, mert egy-egy helyezést fél és negyed pontkülönbség döntött el. Végül az izgalmas és szoros vetélkedő eredménye a következőképpen alakult: harmadik helyezést ért el Mezőbaj csapata (Gáll Zoltán, Pribék Petra, Füstös Kinga, Barna Gabriella, kísérő Demeter Szilárd), második lett Magyarkéc (Borsi Renáta, Borsi Brigitta, Pop Tímea, Borsi Réka, kísérő Mike Pál), mindössze fél ponttal lemaradva a dobogó felsőfokáról, az első helyen pedig holtverseny alakult ki, mivel ez a két csapat csupán négy hibapontot követett el, így szinte tökéletes válaszadással, megérdemelten lettek az elsők, éspedig a címvédő Margitta csapata (Forgács Ákos, Magyar Norbert, Kovács Bianka, Tímár Anett, kísérő Kovács Gyula és Botos Júlia) és a győzelemre már régóta pályázó Kraszna csapata (Juhos Barnabás, Szígyártó Tímea, Dimény Eszter, Boldizsár Heidi, kísérő Kovács István). Minden versenyző könyveket és emléklapot vihetett haza, az első három helyezett pedig értékes könyvcsomagot és oklevelet. A két első csapat a KRISZ elnökétől ráadásképpen a 2014-es Sólyomkővári táborban való ingyenes részvételt is ajándékba kapott. A szabályok értelmében jövőre e két csapat már verseny nélkül jut be a kerületi szintre, így az Érmelléki és Szilágysomlyói egyházmegyék két csapatot is küldhetnek a megmérettetésre.

Kraszna

Margitta

A napot a nagyváradi Kerubim csoport koncertje és áldás zárta. Az egész napos rendezvény szervezője az Érmelléki Református Egyházmegye és a Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség (KRISZ) volt, a főtámogatója pedig a DDIP Bihor és a Bihar Megyei RMDSZ. Köszönet a nagylelkű támogatásért!

A búcsúzáskor ismét elhangzott, hogy jövőre újra lesz bibliaismereti vetélkedő, akkor már nyolcadik alkalommal, a szervezők pedig visszavárják és várják a csapatokat.

Kovács Beáta

2013. november 20., szerda

Nőszövetségi születésnap Margittán


 
,,Derék asszonyt kicsoda találhat?
Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél.
Hadd élvezze munkája gyümölcsét,
Dicsérjétek tetteiért minden helyen!"
(Péld 31,10.30)

November 17-én a délelőtti istentisztelet keretében ünnepeltük LÓRÁNTFYY MARGIT NŐSZÖVETSÉGÜNK fennállásának 20-ik évfordulóját. Igét hirdetett Bogya Kis Mária a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nőszövetségének elnöke, Szatmár Szamos-negyed gyülekezetének lelkipásztora az Ap.Csel.9, 40-42 alapján. Igehirdetésében Tábita (Dorkás) példájával kihangsúlyozta a nők önzetlen, önfeláldozó szerepét a gyülekezetben és a mindennapi életben.


Kovács Gyula lelkipásztor,mint házigazda köszöntötte a vendégeket és a jelen levő gyülekezetet a 116. Zsoltár 12-14. verseivel. Megemlítette, hogy az immár két évtizede alakult nőszövetségünk tagjai minden hétfőn délután összegyűlnek a gyülekezeti teremben, ahol az Ige, ének és imádság mellett jelen van a szorgos kezek munkája (csigatészta, adventi koszorúk, ballagótarisznyák, könyvjelzők, énekeskönyvborítók-készítése) .A Mindenható áldását kivánta további életükre és szolgálatukra egyaránt.

Ezt követte a Debrecen Kossuth-utca testvérgyülekezet Tóth Mihala Veronika lelkipásztor által vezetett küldöttség rövid verses-zenés előadása, valamint igei köszöntés az Ap. Csel. 1,14 alapján.

Ez alkalommal sem maradhatott el gyülekezetünk kórusának a szolgálata Lőcsei László kántor vezetésével és Görbe Rozália nőszövetségi tag szavalata.

Minden nőszövetségi tag elismerő Oklevelet és egy csoportképet kapott, melyet Bogya Kis Mária és Kovács Gyula lelkipásztorok adtak át.


Ezt követően Bogya Kis Mária elnöknő felhelyezte az általa hozott igével ellátott szalagot a Lorántffy Margit Nőszövetség zászlajára.

Az ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség követte a gyülekezeti teremben, ahol családias meghitt hangulatban töltöttük a délutánt. Talán a szeretetvendégség koronája volt az amikor, Kovács Beáta tiszteletes asszony nőszövetségi elnökünk egy nagy tortával lepte meg az egybegyűlteket.

Köszönet illesse a lelkészházaspárt, akik fáradságot nem ismerve szervezték meg számunkra ezt a csodálatos, Istent dicsőítő felejthetetlen jubileumi évfordulót.

ISTENünk őrizzen és áldja meg szolgálatunkat a jövendőben is!

Balázsi Emma
gondnok-nőszövetségi tag

2013. november 19., kedd

Diószegi szüreten - együtt a jövőért

Diószegi szüreten - együtt a jövőért 

D. Mészáros Elek
Biharország


Szeptember végi napokon már nagyot lehel az ősz a dombok felől, kisepri maradékát a nyárnak. Az előző este esett eső maradéka – a még vergődő kora reggeli napsütésben – gyémántszikrákként csillog a leveleken. Hirtelen libben a pára, mint szélkapta fátyol a róna fölött. Rézvörös menedék alól csábos szőlőfürtök kukkantgatnak az érkezőkre.


Méltó fogadtatás

Jókedvű zsivaj lengi be jöttük, ahogyan hajdan volt eleink idején. Ez volt a szándék is, a régi szüretek hangulatát, munkamenetét, a közösségi együttlét örömét visszaidézni, hogy ismét jó legyen együtt lenni. A panoráma is gyönyörködtető, a bihardiószegi szőlőhegyről messzire látni, távoli harangok búgása apró rezgésekké szelídül a völgyek tenyerén.

A Bihardiószegi Református Egyházközség birtokán járunk, a régi pince-pajta köré telepedő szőlős és gyümölcsös gondos gazdakézről árulkodik. Gellért Gyula, a gyülekezet lelkipásztora számtalan múltmentő, nemzetféltő munkáját gyarapítandó, ezúttal első alkalommal szervezett egyházi hagyományőrző szüretet együtt a magyarországi testvérgyülekezet híveivel, a tépeiekkel.

Bihardiószeg nagy múltú szőlész-borász hagyományokkal büszkélkedő község. Ehhez megvannak a természeti adottságai. Fekvése, talajösszetétele ideális e nemesen különleges, már-már misztikumba hajló gyümölcs termesztéséhez. A bornak lelke van, öröm és bánat elixírhordozója. Aki tud vele bánni, ahhoz szerelmes lányként suttog, odasimul, vagy éppen, mint a menyecske, kacéran felkacag. Lassan-lassan pince mélyében, titokhelyen bölcsességé érlelődik, őszi napsütésben a pajta előtt, diófa alatt öreg csontokat melegít, régi idők fiatalságába röppent elmélkedni, merengeni az elmúltak fölött.

 
A tiszteletes testvérbátyja, Gellért Ákos is beállt a puttonyosok közé

Így élték meg ezt régen Bihardiószegen és mindenütt, ahol értettek a bor nyelvén, akik játszani tudtak ez isten adta muzsikán. A Zichy grófok idején, majd nemzedékeken át óvták, védték a szőlőt, mely messze vitte Bihardiószeg hírét. A filoxéra pusztítása után is talpra tudtak állni, Zichy Tivadar támogatásával 1912-ben elkezdődött a helyiek által MAT pinceként emlegetett óriási borraktár építése. A forradalmi változásokat követően néhányan szőlőtelepítésbe kezdtek, ma már több jelentős területtel rendelkező borász van a faluban.

A református egyház birtokát nem lehet eltéveszteni, alig kőhajításnyira fekszik a főúttól. A zöld ágakkal díszített bejáratnál fehér inges, kalapos legények, magyar népviseletbe öltözött lányok kínálgatják az érkező vendégeket jóféle kisüstivel, pogácsával. Bentebb rögtönzött kapu felirattal: „Isten hozott! Együtt a jövőért!”

 
Gellért Gyula és tépei szolgatársa, Oláh Attila, aki zsíros kenyeret falatozik 

Mire megérkeznek a tépeiek, élükön Oláh Attila tiszteletessel, már javában nyaldossák a lángok az üstök oldalát. Három kondérba készül a napi menü, ebédre bárányból és disznóhúsból bográcsgulyás, vacsorára pedig toroskáposzta kerül a tányérokba. Férfimunka ez a javából! Még az igen nagy ügyességet igénylő paradicsomhámozást sem lehet asszonyokra bízni, Tolnay Gábor nagy precizitással végzi a műveletet. Várdai József épp a húsokat szeleteli; zsigereiben hordozza a tudományt, mint mondja, több felmenője is henteskedett. Szűcs Zsigmond és Furcsik Sándor nagy szakértői az ízeknek, egyikük épp a tüzet csiholja, másikuk sárgarépát tisztít. Jakab László főgondnok amellett, hogy intézkedik, ellenőrzi a munkamenetet, akkora gyorsasággal aprítja a hagymát, hogy még a tépei asszonyok is megcsodálják.

A hagyománymentő szándék mellett az egyházi jelleget sem mellőzi a szüretelés. A munka megkezdése előtt hálaadó istentiszteletre kerül sor a szőlőtermésért, a présház felújításáért és az együttlétért. Gellért Gyula hirdeti az igét: „Szent hely ez, szent föld. Itt is templomban vagyunk, a természet csodálatos templomában. A szüret a nemzeti lét elevenítő része, Isten áldása. Ez a nap ünnepnap, megfürdik lelkünk az Isten adta természet áldásaiban. Ez a hagyomány közösségteremtő és közösségfenntartó kell hogy legyen”.

 
Munka előtt megáldották a szüretelőket

A papi áldásmondást követően a pajta előtt fiatal lányok zsíros kenyérrel, a gyülekezet asszonyai által készített pogácsával és borral kínálgatják a helyi és a tépei szüretelőket. Közben a citerazenekar régi dallamokkal emeli a hangulatot. Sallai Béla, a zenekar vezetője elmondja, hogy egy éve alakultak, ő még kisgyermekként nagyapja révén ismerkedett meg a hangszerrel. Gellért tiszteletes segítségével hangszerhez jutottak, egyaránt játszanak egyházi és világi zenét.

Mire a szüretelők nekilátnak a munkához, megérkezik Balog András, Tépe polgármestere is néhány további szüretelőt hozva magával.

 
Jakab László, a birtok gondnoka és Gellért, a pincegazda

Jakab László főgondnokkal körbejárjuk a birtokot, tőle tudom, hogy a pincemesteri feladatok a tiszteletes úr hatáskörébe tartoznak, míg a kinti munkálatok az ő reszortja. A régi mellett új telepítésű szőlős is van, almást és barackost is kialakítottak. Két évvel ezelőtt egy jókora területet diófacsemetékkel ültettek be, majdan fiatalok táborhelyéül fog szolgálni.

 
Citerások fokozták a munkakaedvet

Jól halad a munka, a citerások sem lankadnak, szüreti nótától hangos a környék. Nagyanyáink ideje éled, fiatalok észrevétlen veszik örökül a múltat.

Már vérét hullatja a délután, a dombtetőn szőlők levelei vörösen izzanak. Friss levegőn, munka végeztével jól jön a falatozás. A hosszú asztaloknál még sokáig beszélgetnek, a régi szokások, szüreti tréfák élednek valósággá. Megszentelődik a délután.

Előzetes a Harangszó adventi számából

Már nyomdában van a Harangszó adventi lapszáma, amely megújult címlappal jelenik meg. A Címlaptéma című új rovatot Lovász István jegyzi: Adventben élünk, várjuk az Urat címmel. A vezércikk is a közelgő ünnepre tekint. Szerzője Bojtor István. Írásának címe: Zakariást megáldja Isten. 
 
    Angyalkút látta vendégül a közelmúltban az egyházkerületi ifjúsági találkozót. Az esemény részleteiről számol be Gecse Tamás, a Református élet rovatban. Ismét jelentkezik a Hitünk és életünk rovat, melyben Ozsváth Sándor Börvelybe kalauzolja az olvasót, a település jellegzetes fejfáit ismertetve hangulatos írásában.
    A Presbiterképzés rovatban a második résszel zárul Demes Tibor érdekes sorozata: Szeresse-e a gyülekezet a lelkipásztorát? A hetedik oldalon pedig, egyebek mellett Somlyóújlak háladó ünnepével is foglalkozik a lap hírrovata.
    A Mozaik oldalon két, nemrég megjelent, Hegyközcsatárral foglalkozó kötetet ismertet Brigovácz László. Ezúttal is beszédes Adorjáni László karikatúrája, melynek címe: Ugródeszka. Ismét jelentkezik a Derűs percek és a Gondolat-jel rovat, Csohány János és Visky István egy-egy írásával.
A lapszám Reményik Sándor, Dsida Jenő és Csiha Kálmán egy-egy adventi versét tartalmazza.
A Harangszó megrendelhető (év közben is) és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban, internetes kiadása pedig a harangszo.blogspot.com címen olvasható.
 
 

2013. november 15., péntek

KRISZ - Sportnap 2013

Szeptember 7-én immár harmadszor volt megrendezve a KRISZ Sportnap. Mi érmellékiek idén második alkalommal vettünk részt a megmérettetésen, mely a Szatmári Református Kollégiumban zajlott, mert e kerületi rendezvény szervezője a Szatmári Egyházmegye.

Korán reggel indult a busz Szatmár felé, tele izguló játékosokkal és szurkolókkal. Szükséges volt a kora reggeli indulás, hogy a pontosan kezdődő rendezvényre még beiratkozni is legyen idő. Idén Bihardiószeg, Magyarkéc, Nagykágya és Székelyhíd csapatai és sportoló ifjai képviselték Érmelléket.

A Sportnap Nt. Kovács Sándor szatmári esperes áhítatával indult, majd ezt követte a szabályok ismertetése és a csapatok eloszlása. Egész nap zajlottak a kemény meccsek és versengések. Csak az ebédszünet hozott egy kis szusszanást a nap izgalmaiban. Kilenc sportágban versenyeztek az ifjak úgy, mint: sakk, holland biliárd, asztalitenisz, tollaslabda, foci, kézlabda, kosárlabda, síkfutás 50 és 100 méteren.

Büszkék lehetünk a mienkre, hiszen igen sok dobogós helyet szereztek a különféle sportágakban. Sakkban Törő Attila (Székelyhíd) vitte el a pálmát, a harmadik helyezést pedig Sándor Ferenc (Bihardiószeg) kapta. A tollaslabda-bajnokságban is sikerült egy ezüst, Mikó Alexandra (Székelyhíd) révén és egy „bronzérmet”, Demián Fabiola (Bihardiószeg) révén szerezni. A síkfutásban ügyes lányaink verhetetlennek bizonyultak, ugyanis 50 méteren első Balogh Boglárka (Székelyhíd), második Mihut Alexandra (Bihardiószeg) és harmadik Kis Dorottya (Bihardiószeg) lett. 1000 méteren szintén Balogh Boglárka állhatott fel a dobogó legfelső fokára, őt pedig Darabont Csenge-Éva (Székelyhíd) követte. Asztaliteniszben is sikerült egy második – Létai Zoltán (Székelyhíd) – és egy harmadik helyezést – Vonsz Evelin (Bihardiószeg) – elérni. Kézilabdában Bihardiószeg lánycsapata nyert, igaz ezért a győzelemért nem kellett harcolni, mert nem volt kihívó.

Az idén is a kosárlabda és a foci bajnokság volt a leglátványosabb és leghangosabb szurkolást kiváltó sportesemény. Kosárlabdában Bihardiószeg és Székelyhíd lányai voltak érdekeltek, igaz utóbbiak csak vigaszmeccset játszhattak, miután hiába várták, hogy pályára szólítsák őket. Azaz egy igen nagy szervezői szarvashibának köszönhetően ők csak a kispadról figyelhették a bajnokságot. Amikor Bihardiószeg csapata kemény és néha részrehajló meccsek után megnyerte a kosárlabda kupát úgy éreztük, hogy a székelyhídiak keserűségéért is revánsot vettek. Ráadásul így a tavalyi bajnoki címüket is megvédték.

A fociban három fiúcsapatunk vett részt. Sajnos Magyarkéc nem jutott tovább a csoportkörön, Bihardiószeg és Nagykágya azonban csoportelsőként jutott tovább. Bihardiószeg focicsapata a negyeddöntőben Szárazberekkel került szembe. A nagy csata végén a szárazberkiek örvendhettek, a mienk sajnos kiestek. Nem úgy a kágyaiak, akik most először voltak jelen a Sportnapon. Ők elmondhatták: jöttünk, láttunk és győztünk. Nagy meccsek révén, s a címvédő kiskolcsiak bánatára elnyerték a vándorkupát, mely egy évig Érmellékre került. Csak gratulálni tudunk fiataljaink szép teljesítményéhez.

Ha számot vetünk, akkor azt láthatjuk, hogy kilenc sportágból nyolcban érmet, sőt hatban „aranyérmet” szereztünk sportoló ifjaink által. Ez pedig azt jelenti, hogy érmelléki ifjainkra büszkék lehetünk, mert megmérettek, de nem találtak híjával.

Jakó Sándor Zsigmond lp.

MKT (Munkatárs- Képző Tanfolyam) - harmadik hétvége és búcsú


A harmadik egyben utolsó MKT szemináriumának Szentjobb adott helyet. A helyi lelkipásztor Orbán László nyitotta meg a hétvégét, melyben szó esett arról, hogy nem véletlen az, hogy létre jött az érmelléki MKT, nekünk résztvevő fiataloknak küldetésünk van!

A vacsorát követően egész estét betöltő Fórumot nyitottunk, melyben elmeséltük a nyári táborokban végzett munkákat és az ott szerzett tapasztalatainkat. A Fórum bezárása után nyílt beszélgetésekbe, foglalkozásokba kezdünk, majd mindenki elment kipihenni a napot, hogy reggel új erővel és kipihenten tudjunk Istenre és az Ő vezetésére figyelni.

A szombati reggelit rögtön egy áhítat követte, melyet Jakó Sándor Zsigmond ifjúsági előadó tartott, mely rávilágítást adott a következő témára, amiről már Balogh Katalin beszélt, hogy: a Te szíved mennyire van közel Jézushoz? ! A nap folyamán Orbán Noémi egy nagyon közel álló gyakorlati dolgot hozott el, a rendezvény-szervezést. Ezt követően, a kellő ismereteket megszerezve nekiláttunk a helyi Imaéjjel megszervezésének. Törő Attila I. éves teológus vette át a szót az ember-halászat témával, ami szinten nagyon hozzánk szolt mivel a mostani ifik létszám problémával és elvilágiasodással küzdenek, ezért fontos azt tudni, hogyan is forduljunk az emberekhez és, hogyan próbáljuk az ő életüket is rá vezetni a helyes útra.

Az utolsó MKT szeminárium bátran kijelenthetem, hogy a legjobb hangulatban eltöltött hétvége volt, családias légkör alakult ki, és így gördülékenyen és jókedvűen haladt a munka és a tanulás. Az istentisztelet keretén belül énekekkel szolgáltunk, majd meg kaptuk okleveleinket, amely egy ajánlás egyházmegyei és gyülekezeti munkákra. Szolgálatunk végén egy köszönő beszéddel búcsúztunk a gyülekezettől!

Jakó Sándor Zsigmond lp.

"Reménység" gyülekezeti ház Érszőllősön

Isten a mi reménységünkNagy nap volt az Érszőllősi Református Gyülekezet életében, az a hálaadó ünnepély, melynek időpontját a presbitérium közel egy éve már kitűzte. Egész évben folytak a munkálatok, hogy az utolsó térkő, lámpa, és virág is helyére kerüljön, a nagy napra. A készülődés felpezsdítette az egész gyülekezet életét. Nemcsak a lelkész és kedves felesége készült, de a presbitérium, a diakónus asszonyok, a takarítónő, a harangozó, az ifjúság, a kórus és még sok gyülekezeti tag, mint szorgalmas kis „hangyák” sürögtek-forogtak a parókia körül.
 
Volt, akinek a keze járt, s voltak, akiknek a feje fájt a sok tervezéstől, és szervezéstől, de a közös célja mindenkinek az volt, hogy az ünnepély fényét emelje olyan magasra, ami méltó az Isten dicsőítésére.

Az igét Nt. Rákosi Jenő esperes úr hirdette az 1Thessz 3,9-13 alapján. Az igerész alcíme összefoglalta az egész prédikációt: „Hálaadás az örömért, könyörgés további áldásért”. Az esperes úr szolgálatában párhuzamot vont az egykori fiatal lelkes thesszalonikai gyülekezet és az érszőllősi gyülekezet között. Van miért hálát adnia a közösségnek, hiszen Isten sok mindennel megáldott minket, ugyanakkor kiemelte a szeretetkapcsolatok fontosságát, Isten és az ember valamint ember és ember között.

Holland vendégei is voltak hálaadó alkalomnak. Az egyik 6 tagú család még szombat este megérkezett, két másik házaspár pedig vasárnap reggel, a lelkészcsalád legnagyobb meglepetésére, de annál nagyobb örömére. Ők a Stout & Partners Helpt Roemenie alapítvány tagjai, akik az elmúlt nyolc esztendőben nagy mértékben támogatták az épület belső felújítását, a szeretetkonyha beszerelését és működtetését, az ebédlő, mellékhelyiségek és vasárnapi iskolai terem kialakítását és berendezését.


A presbitérium egyik értékes tagja, Zeffer József egy nagyon részletes bemutatóval készült a hálaadásra abból a célból, hogy segítsen a gyülekezetnek emlékezni mi mindenért kell hálát adnunk, úgy fizikai, mint lelki értelemben, ahogy a zsoltárok könyvében is olvassuk az igei buzdítást: „Áldjad lelkem, az Urat és ne felejtsd el mennyi jót tett veled'” (Zsolt 103, 2). A beszámoló második felében, mely a régi parókia épületének felújításáról szólt, vetített képes bemutató segített összehasonlítani a múltat a jelennel.

Titokban a presbitérium, az ifjúság és a kórus még egy külön programot is összeállított a lelkész család számára, akik kerek tíz éve szolgálnak köztünk. A gyülekezet háláját egy képbemutatóval, egy köszöntő verssel és sok kedves szóval fejezte ki. Az istentisztelet közel három órát tartott, melynek keretében az említetteken kívül még szolgáltak kicsik és nagyok versekkel, kórusművekkel és énekekkel.

A lelkész egy emléklappal és egy szál rózsával fejezte ki köszönetét azoknak a nőtestvéreknek, akik közel hat éven keresztül minden csütörtökön meleg ételt készítenek a gyülekezet rászorult tagjainak. A templomi istentisztelet után a gyülekezet tagjai átvonultak a régi és új parókia közötti térre. A gyülekezet lelkipásztora az 1Pt 1,3-9 versei alapján arról beszélt, mit jelent keresztyénként élő reménységgel bírni: számolni az Isten lehetőségeivel, a jelenbe hozni a jövő ígéretét és felszabadult, örvendező életet élni. Ezután következtek a táblák leleplezése. REMÉNYSÉG GYÜLEKEZETI HÁZ lett az új neve annak az épületnek, melynek külső, belső felújítása 2005-2013 között zajlott az említett hollandiai alapítvány támogatásával és a gyülekezet tagjainak célirányos adományaiból. A tábla egy másik mondata ugyanakkor emlékeztet mindenkit, aki ide ellátogat, hogy Soli Deo Gloria, azaz Egyedül Istené a Dicsőség!És hogy még mi mindenért vagyunk hálásak, azt nem lehet kifejteni egy újságcikk keretein belül.


Én örülök, hogy ennek az élő gyülekezetnek lehetek a tagja, és bízom benne, hogy a jövőben még többen felismerik az itt rejlő áldásokat és részesednek azokból. Szeretettel hívunk másokat is alkalmainkra, látogassanak el hozzánk és győződjenek meg személyesen a fentebb leírtak valóságáról.

Veszprémi Boglárka,
ifjúsági vezető

Rév, Élesd, Feketeerdő - székelyhidiak kirándulásaJúlius végén 18 ifjú és 4 felnőtt érkezett gyülekezetünkbe a hollandiai Asperen-ből, akik nagy segítséget nyújtottak, mind a Vakációs Bibliahét lebonyolításában, mint pedig az egyház körüli fizikai munkában. Egy hét kemény munkálkodása után, augusztus 3-án, megérdemelt kirándulásra vittük el holland testvéreinket a székelyhídi IKE-tagokkal együtt. A kirándulás első állomása Rév volt, ahol a Sebes-Körös völgyében meghúzódó Zichy-barlang hűvösében csodáltuk meg az évezredek alatt kialakult cseppköveket. Rév után az élesdi gyermekotthon felé vettük az irányt, ahol Dénes István Lukács lelkipásztor és felesége bemutatta azt az intézményt, ahol sok gyerek lelt otthonra és igazi szeretetre. Az intézmény vezetői a mindennapi küzdelmek és gondok mellett azokról az örömökről is beszámoltak, amelyet a hálás gyerekek részéről tapasztalnak meg nap, mint nap. Élesdet hátunk mögött hagyva Feketeerdőn keresztül igyekeztünk ahhoz a tisztáshoz, ahol finom ebéd várt bennünket.


Születésnapi köszöntő az esperesnek

A székelyhídi gyülekezetből ugyanis már délelőtt elindult egy csoport, hogy a kirándulóknak ebéddel és vacsorával kedveskedjenek. Ezúton is hálás szívvel köszönjük meg kedvességüket. Isten kegyelméből nagyon kellemes napot töltöttünk együtt holland testvéreinkkel, jó volt látni, ahogy kezdtek szövődni a barátságok fiataljaink között. Már este volt, amikor visszaérkeztünk Székelyhídra, ahol énekekkel és imádsággal köszöntük meg a kellemes napot Mennyei Atyánknak, s alázattal készültünk a vasárnapi szolgálatunkra.

Rákosi Jenő esperes

Bibliaismereti Vetélkedő - hetedszer

Az idén október 19-én Nagykágyán került megrendezésre az Egyházmegyei Bibliaismereti Vetélkedő, immár hetedik alkalommal. A helyszín a Nagykágyai Eklézsia által nemrégiben felújított és felavatott gyülekezeti háza volt. A házigazdák nagy szeretettel és finom szendvicsekkel várták a versenyzőket, akik tíz településről érkeztek, név szerint: Érszőllős, Margitta, Magyarkéc, Jankafalva, Csokaly, Tóti, Gálospetri, Szalacs, Nagykágya, Székelyhíd. A csapatok között voltak veterán „harcosok” és újak is, aminek nagyon örvendtek a szervezők.

Mint mindig, most is az Élő Kövek együttes szolgáltatta a vetélkedő zenei hangulatát. Az ő dicsőítésükkel kezdődött a nap programja, majd Jakó Sándor Zsigmond ifjúsági előadó tartotta meg a nyitóáhítatot, a Jelenések könyvéből merítve az alapigét és gondolatait. Majd Bara László főjegyző és házigazda köszöntötte az egybegyűlteket. Miután a verseny menetének eljárását ismertették a szervezők, meg is kezdődött a vetélkedő.

Mike Pál tiszteletesnek köszönhetően nagyon látványos és élvezetes háttérben jelentek meg a kérdések, melyeket ő maga olvasott fel, a megszokott humoros, feszültségoldó stílusában. Minden tízedik kérdés után volt egy kis szünet, amikor is az Élő Kövekkel együtt lehetett ifi énekeket énekelni. Összesen 50 kérdésre kellett választ adni, melyek között volt nagyon banális és volt vért izzasztó is.

Egy rövid szünet után Jakó Sándor vette át a verseny irányítását, miközben Kulcsár Árpád és Illyés Tamás zsűritagok nagy szorgalommal javították a teszteket.

Az idén sem maradt el a különdíjas játék, melynek két fordulója volt. Az első részben felsorolások voltak, s aki többet vállalt a felsorolásból és teljesíteni is tudta, az forgathatott a „szerencse-kereken”. A második játékrészben egy táblázatból lehetett kérdéseket választani, s jó válasz esetén szintén forgatni lehetett. Ebben a versenyzésben a tudás mellett a „szerencse” is kellett, s e kettő eredménye az lett, hogy az idei különdíjat, ami fejenként egy Activity originál társasjáték volt, a jankafalvi csapat (Bodó Bianka, Petrila Hortenzia, Nagy Izabella és Igazság Gergő) vihette haza.


Margitta I. hely

A finom ebéd után következett most is az eredményhirdetés. Minden versenyző kapott emléklapot és könyvjutalmat is, az első három helyezett pedig oklevelet és hatalmas könyvcsomagokat.


Magyarkéc II. hely

A dobogós helyezéseket illetően az idén nem született meglepetés. Az első három helyezettek a mindig szorgalmasan és nagyon aprólékosan felkészülő csapatok lettek, helyezések sorrendjében: első Margitta (Forgács Ákos, Magyar Norbert, Kovács Bianka és Tímár Anett), második Magyarkéc (Borsi Brigitta, Borsi Réka, Borsi Renáta és Pop Tímea), harmadik Érszőllős (Bajnok Dóra, Erdei Virág, Veres Bianka és Veszprémi Boglárka). Gratulálunk nekik!


Érszőllős III. hely

A szép időben, a verseny izgalmában együtt töltött kellemes nap után ki nagyobb örömmel, ki egy kissé elszomorodva, de mindenképpen élményekben meggazdagodva indult haza. Reméljük, hogy jövőre azok a csapatok is eljönnek, akik most hiányoztak, s talán még új csapatok is indulnak a versenyen, de egy biztos a folytatás nem marad el, mert ismerni a Bibliát nemcsak a verseny, hanem az élet, örök élet fontos feltétele.

Jakó Sándor Zsigmond lp.