2011. december 29., csütörtök

A Harangszó újévi számából

Imaheti melléklettel jelentkezik a királyhágómelléki reformátusok újévi száma. A januári első számban emellett folytatódik a partiumi műemléktemplomokat ismertető sorozat, és a szatmári Láncos templom nőszövetségének évfordulójáról is olvashatunk.„Legyünk naponként megújuló új emberek, akik kérünk, keresünk és zörgetünk.” – írja újévi cikkében Csűry István püspök. Szintén a címoldalon olvasható Korda Zoltán vezércikke. Címe: Megmaradásunk alapja.

A 2012-es év első Harangszó-száma kétoldalas imaheti mellékletet is magába foglal, mely az Ökumenikus imahét igei programját, valamint Karczagi Sándor témába vágó írását tartalmazza.

A Szegletkő-oldalon a lap legrégibb és legkedveltebb rovata, A Lélek csendje olvasható. Szerzője immáron tizenhatodik éve: Balázsné Kiss Csilla érmihályfalvai lelkipásztor.

A nőszövetségi rovatban Kádár Julianna a szatmári Láncos templom nőszövetségi ünnepségét foglalja össze, míg Szilágyiné Kupás Éva egy egrespataki nőszövetségi találkozóról tudósít.

A lap Református élet rovatában a szilágyballai eklézsia felvidéki testvérlátogatásáról és annak előzményeiről esik szó, valamint a 2011-es érmindszenti zarándoklat főbb eseményeiről is olvashatunk.

A harmadik résszel folytatódik Emődi Tamás érdekes sorozata, a királyhágómelléki műemléktemplomokról.

A Presbiteri Szövetség közgyűléséről és egy sarkadi konferenciáról számol be a Presbiter rovat egy-egy írása.

A Mozaik oldalon Müller Dezső legújabb kötetét ismerteti Csűry István, valamint folytatódik a nepáli külmissziói sorozat.

A Harangszó – 2012-ben is változatlan áron - megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap világhálós kiadása a harangszo.blogspot.com oldalon olvasható.


2011. december 28., szerda

Bibliai szemléltetők vallásórásoknak (pdf)

Bibliai szemléltetők vallásórásoknak

készítette: ifj. Mátyás Árpád református lelkipásztor

Karácsony a szalacsi reformátusoknál


Isten kegyelme, ha mosolyog gyermekünk


Nagycsaládosok közös adventje (Biharország)

Nagycsaládosok közös adventje

Biharország
D. Mészáros Elek
2011/12/19

Év vége felé megsokasodnak a teendők Székelyhídon az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány (ÉRDA) háza táján; egy hét leforgása alatt két nagyszabású rendezvénnyel is kirukkolt a szervezet. Amint arról szintén beszámoltunk, előbb a fogyatékkal élőket hívták közös együttlétre, az elmúlt szombaton pedig a nagycsaládosokat látták vendégül a székelyhídi református központban.


A napi program istentisztelettel vette kezdetét a templomban, ahol elsőként Balogh Anikó, az ÉRDA-t vezető diakónus köszöntötte nagy szeretettel a megjelenteket, majd pedig Rákosi Jenő érmelléki esperes, helyi lelkipásztor szólta az ige üzenetét, amelynek alapgondolatát Lukács evangéliuma adta. „Míg Máté történelmi nézőpontot követ az evangélium megírásakor, Márkot a tömörségre való törekvés jellemzi, János mennyei magasságokba emeli az evangélium üzenetét, addig Lukács gazdag képi világa által szinte részesévé válunk a történéseknek. Nem véletlen, hogy Lukácsot a római katolikusok a festők védőszentjeként tisztelik. A Zakariás és Erzsébet gyermekvárásának történetét bemutató ige máig mutató, többrétegű üzenetet hordoz: erőnknek az Isten vigasztaló szavában kell lennie, mert a nehézségek közepette is ott van életünkön az Ő gondoskodása. Ha ebbe kapaszkodunk, áldást nyerünk. Zakariás Istenre figyelt, nem a világ sodrását követte. János legyen a gyermek neve – hozta Isten parancsát a mennyei küldött, és az apa engedelmeskedett. Ilyen engedelmes szívre van szükség ma is, felül kell kerekednünk a pillanatok kilátástalanságán, amikor megkeseredhetünk amiatt, hogy az asztalra kerülő kenyeret is nehéz előteremteni. Az Istenre való, engedelmességgel társuló odafigyelés hozza meg az áttörést jelentő áldást, mely a hit erejéből fakad” – lelkesítette hallgatóságát Rákosi.

Az esperesi igehirdetést követően Balogh Anikó a családokat mutatta be egymásnak, a szülők röviden beszéltek önmagukról, majd Isten és egymás felé fordulva, a közelgő ünnepre való tekintettel, többségében karácsonyi versekkel és énekekkel szolgáltak. A bensőséges hangulatú együttlét során az egyik nagymama adventi verset mondott, egy dédnagymama rímekbe szedve tett bizonyságot hitéről. Katona Zsolt önkéntes diakónus a János apostol által írt evangélium alapján a szeretetről fogalmazta meg önálló gondolatait.

A közös ebédet követően a családok élelmiszercsomagot kaptak, amit a gyerekek színes rajzokkal köszöntek meg a holland adományozóknak, a szülők pedig köszönőlevelet fogalmaztak meg együtt a számukra oly sokat jelentő segítségért és támogatásért.


Fogyatékkal élők találkoztak (Biharország)

Fogyatékkal élők találkoztak

Biharország
Mészáros Zsuzsanna
2011/12/19

Az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány (ÉRDA) a közelmúltban ismét megszervezte a fogyatékkal élők és családtagjaik találkozóját Székelyhídon. Balogh Anikó az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány diakónusa fogadta a meghívottakat, majd Rákosi Jenő, az Érmelléki Református Egyházmegye esperese, helyi lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, az Ézsaiás próféta 30. részének 18-21 verseit olvasva fel.


Az istentisztelet után a fogyatékkal élők és az őket elkísérő családtagok szavalatokkal, karácsonyi énekekkel közösen „előhangoltak” karácsonyra. A jelenlévők egyenként bemutatkoztak, elmondták, honnan jöttek, miként élik meg mindennapjaikat. Voltak, akik régi ismerősökként köszöntötték egymást, míg mások első alkalommal vettek részt ilyen találkozón. Öröm volt látni, miként nyílnak meg egymást között, mintha egy nagy család részesei lettek volna, olyan őszinte természetességgel beszéltek.

Rákosi imában köszönte meg a Teremtőnek a közös ebédet, de dicséret illeti a konyhán sürgölődő székelyhídi asszonyokat is, akik a finom étkeket elkészítették. Megfogalmaztak egy köszönőlevelet is a rendezvényt támogató holland testvéreknek, azt mindenki aláírta. A gyermekek rajzoltak, ezek szintén bekerültek a borítékba. Még mielőtt a búcsúzkodásra került volna sor, közösen fényképeszkedtek, majd ajándékcsomagot kaptak a meghívottak.

Balogh Anikó elmondta, hogy jelenleg 72 fogyatékos család szerepel a nyilvántartásukban, akik számára az anyagi támogatáson túl feltöltődési lehetőséget adnak ezek a találkozók. Ezek az emberek együtt tudnak sírni, de nevetni is. Sorstársai egymásnak a szó legnemesebb értelmében.


A Református Érmellék idei utolsó számából

Bihar megye – Karácsony előtt megjelent az Érmelléki Református Egyházmegye gyülekezeti lapjának, a Református Érmelléknek idei utolsó száma.

erdon.ro
2011.12.28


Az ünnepi vezércikket Bemenvén a házba… címmel Gellért Gyula bihardiószegi lelkipásztor jegyzi. A lapban egyebek mellett olvashatunk a diószegi református templom 160 éves orgonájáról, a 200 éves szentjobbi templomról, az ötödik érmelléki illetve egyházkerületi bibliaismereti vetélkedőről. Bemutatkozik a berettyószéplaki énekkar, az érszőlősi gyülekezet, a szentjobbi nőszövetség, és tudósítás szól az Érbogyoszlón volt lelkészbeiktatásról. A pár hónapja elhunyt Szabó Dániel lelkésztől utóda, Darabont Tibor ottományi lelkész vesz végső búcsút a lapban, melyet a lelkészi hivatalokban kell keresni.

Szavakkal festette meg Hímeshátszigetet


Az érszőlősi, margittai és magyarkéci ifjak közös karácsonyi koncertje (videó)

2011. december 27., kedd

Karácsonyi könyvbemutató Érkeserűben

Karácsonyi könyvbemutató Érkeserűben

erdon.ro
Rencz Csaba
2011.12.27

Bihar megye – Egy hónappal a Számadó Ernő-szobor leleplezése után újabb jelentős állomásához érkezett a költő emlékének ápolása Érkeserűben: a református templomban újabb verseskötetét mutatták be vasárnap.


Gavrucza Tibor lelkész és Boros József tanár a könyvbemutatón

A vasárnap délben tartott ünnepi istentiszteleten Gavrucza Tibor ny .székelyhídi lelkész hirdette az igét a Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt leveléből vett idézet alapján: “Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust…” Elmúlt a szenteste, sápad a csoda, lankad a buzgalom, már nincs tele a templom, vonszolhatjuk tovább mindennapi életünket – jellemezte az ünnep utáni hangulatot prédikációja elején a tiszteletes, ám figyelmeztetett: ne az elmúltakat sajnáljuk, hanem inkább azokat, kiknek a karácsony csak az ajándékokat, a csillagszórót, a szaloncukrot jelenti! Az igehirdetés után Oroszi Magda helyi lelkész köszöntötte a vendégeket, előrebocsátva, hogy azok “nem érkeztek üres kézzel”, ugyanis akkor került sor Számadó Ernő A csend beszéde című kötetének bemutatójára. (Az előző, a Fenyőfa a lápon című 2006-ban jelent meg.)

Az Érmellék egyik kincse

Gavrucza Tibor a kötet(ek) szerkesztőjeként elmondta: nagyon sokat köszönhet Érkeserűnek abban, hogy ezer szállal kötődik az Érmellékhez, annak kincseihez. Egy ilyen “kincsnek” nevezte Számadó Ernőt is, akit az Érmellék, az ott töltött életének nyomorúsága, magánya, meghurcoltatása, ugyanakkor a megtalált boldogsága érlelt azzá, ami lett, fejtette ki a méltató. Hozzátette: a Számadó-versekben az érmelléki lápvidék “tündérvilága” a lecsapolását követően is tovább él. A kötet előszavát Boros József érmihályfalvi tanár írta, aki pályája kezdetén, amikor még “ifjúsága világmegváltó heve fűtötte”, került Érkeserűbe, és ott “első látásra láthatatlan és megmagyarázhatatlan szálak kötötték” Számadó Ernőhöz. Boros József röviden felidézte az 1960-as évek Érkeserűjét, “melynek mesevilágában hóbortosnak tűnő, meglepő jelenség volt Számadó Ernő”. Az akkor fiatal tanár idősebb barátja biztatására kezdett maga is versírásba, vasárnap fel is olvasta A láp hű fia lettél című, Számadó Ernő emlékére született költeményét, mely a szóbanforgó kötetben is megtalálható.

Verskísérő festmények

Ezt követően Gavrucza Tibor mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak a kötet megjelenéséhez, például a családnak is, melynek tagjai őrizgették a kéziratokat. A lelkész nem csak szerkesztőként, de képzőművészként is “jelen van” a kötetben, hiszen azt érmelléki ihletettségű akvarelljei illusztrálják, pontosabban – ahogyan ő fogalmazott – a festmények “kísérik a verseket”. A bemutató végén Oroszi Magda adott át ajándékokat a vendégeknek, ugyanakkor leszögezve: a keserűieknek el kell fogadniuk, hogy a köztük élt Számadó Ernő egy értékes ember volt. Maga az érintett ezt még életében állítólag így fogalmazta meg: “Nekem ahhoz meg kell halni, hogy nagy legyek.” A tiszteletes asszony ugyanakkor a költő nevét viselő iskolának is tartogatott meglepetést: Budapestről “megszereztek” 2 régi Számadó-kötetet (Meg kell a búzának érni, Az özönhajú varga meséi), így az intézményben lévő emlékszobában már hatra gyarapodott a korabeli kiadványok száma.


Koszorúzás a szobornál

Az istentiszteleten közreműködött az egyházközség kórusa, majd a kötetet meg lehetett vásárolni, amit Gavrucza Tibor és Boros József dedikált. A templomozás után került sor Számadó Ernő egy hónapja leleplezett szobrának megkoszorúzására. A mellszobor talapzatához Gavrucza Tibor és Boros József, illetve a helyi református egyházközség és ifjúsági szervezet képviselői tettek koszorút.

fotó: Rencz Csaba


Érolaszi - Új torony az ég felé


Karácsonyi keresztelés Margittán


2011. december 22., csütörtök

Áldott Karácsonyt!


"Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez."
(Ézsaiás könyve 60:3)

Istentől megáldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!


Adventi kórustalálkozó volt Margittán


Karácsonyi hangulat a micskei Sámuel Bentlakásban

Karácsonyi hangulat a micskei Sámuel Bentlakásban

erdon.ro
2011.12.22

Bihar megye – Kedden délután izgatottan várta a micskei Sámuel Bentlakásban egybegyűlt gyereksereg a nagyváradi Partiumi Keresztyén Egyetemről érkező vendégeket, akik ajándékokkal érkeztek.Az egyetem néhány diákja ajándékozással egybekötött látogatást tett a bentlakásban Ráksi Lajos egyetemi lelkipásztoruk, és Vinczéné Pálfi Judit lelkipásztornő kíséretében. A karácsonyi hangulatot Vinczéné Pálfi Judit lelkipásztornő Ésaiás próféta szavaival alapozta meg, mely arról a jövendölésről szólt, melyet Isten a profétának ígért Jézus születéséről. A mesébe öltöztett ige lehetővé tette, hogy a gyermeki szív is megértse annak a boldogságnak az érzését, melyet Jézus születése vált ki belőlünk. Kívánta a gyerekeknek, hogy fényes tekintettel, örömmel hordják szét a világban azt a jóságot, szeretetet, amely legyőzi a gonoszságot. Kérte, hogy törekedjenek arra, hogy a környezetükben élők vegyék észre, hogy ők Jézus követői akarnak lenni, mert az ő szeretete mindenkor győzedelmeskedik.

Figyelés egymásra

Az áhitat után a lelkipásztornő átadta a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének, Csűry Istvánnak, a Nagyváradi Szociális és Közösségi Ügyek Hivatalának (ASCO) igazgatójának, Koncsek Zitának, valamint a nagyváradi cserkészcsapatnak az üdvözletét, illetve ajándékait. A szót Ráksi Lajos lelkipásztor vette át, aki néhány mondatban beszámolt jövetelük céljáról, melynek alapgondolata az egymásra figyelés, egymás segítése. Felhívására és a partiumi egyetemisták segítőkészségének, jólelkűségének köszönhetően ajándékokat készítettek a bentlakás kis lakói, valamint a helyi gyerekek kicsiny csapatának a részére, akik délutáni oktatásban vesznek részt egy németországi alapítvány jóvoltából. A délután „varázslatos” hangulatáról Restás István egyetemista gondoskodott, aki bűvészmutatványaival kápráztatta el a gyerekeket, akik énekekkel és szavalatokkal viszonozták a vendégek kedvességét és szeretetét, majd végül átvették az ajándékaikat.

Paublusztig Anikó

2011. december 20., kedd

Nagycsaládosok találkoztak Székelyhídon


Konfirmációs találkozó Érmihályfalván

Konfirmációs találkozó Érmihályfalván

erdon.ro
2011.12.20

Bihar megye – Az 50. és 25. éve konfirmáltak találkozóját tartották vasárnap délben az érmihályfalvi református egyházközségben. A szokatlan időpontban kevesen gyűltek újra össze.A 25 éve konfirmáltak és gyülekezeti vezetők csoportképe az istentisztelet után

Az öt, illetve a két és fél évtizede konfirmáltak érmihályfalvi találkozóját hagyományosan júniusban tartják, ám idén ez sajnálatosan elmaradt, mivel akkor szenvedett halálos balesetet a gyülekezet kántora, Veres László Zsolt… Az elmaradt eseményre advent negyedik vasárnapján kerítettek sor. A délelőtti istentisztelet az Aranykapu Református Napközi apróságainak műsorával kezdődött, majd Balázs Dénes lelkipásztor volt az igehírdető. Prédikációja végén már ő is üdvözölte az úrasztalával szembeni padsorokban helyet foglaló “ünnepelteket”, majd Somogyi Rozália nőszövetségi tag verses köszöntője után Balázsné Kiss Csilla lelkész Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt leveléből vett idézettel szólította meg őket: “És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére”.

Vedd komolyan a fogadalmat

Bár ez alkalommal nem tesznek fel kérdéseket, nem hangzanak el aranymondások, az ünnepi érzés, a lelkület ugyanaz, mint 25 és 50 évvel ezelőtt, illetve amit ma már az “akkoriak” gyerekei, unokái élnek át, mondta a lelkész, hozzátéve: az üzenet nem változott, miszerint “vedd komolyan a kereszteléskor, a konfirmáláskor, a házasságkötéskor tett fogadalmat, és legyél értékes tagja a gyülekezetednek”. Ötven évvel korábban, 1961-ben 76-an, huszonöt esztendeje, 1986-ban 94-en konfirmáltak. Az előzetes visszajelzések alapján tartott névsorolvasáskor előbbiek közül heten, utóbbiaknál tizen válaszoltak igennel a szólításra. Összesen tehát 17-en újították meg egykori esküjüket, majd vettek át egy-egy szál virágot. Az istentisztelet után a templom előtt elkészültek a szokásos csoportképek, majd szeretetvendégség következett a gyülekezeti teremben.


2011. december 19., hétfő

A Harangszó karácsonyi számából

Emlékezetes karácsonyi emlékek elevenedik fel a királyhágómelléki reformátusok ünnepi számának egyik népszerű rovatában. A karácsonyi Harangszóban, minden írás, legyen az Ravasz László 56 karácsonyán íródott áhítata, Wass Albert prózai írása, betlehemes játék, a testet öltés csodájáról és evangéliumáról beszél.


Ravasz László 1956 karácsonyán íródott áhítata és Csűry István királyhágómelléki püspök pásztorlevele olvasható az ünnepi lapszám címoldalán.

Ismét jelentkezik, a tavaly indult Karácsonyi emlék című rovat, melyben több ismert egyházi személyiség – idén: Veres Kovács Attila, Bereczki András és Széll Katalin – élete egy-egy emlékezetes karácsonyát tárja az olvasó elé.

Karácsonykor minden Jézusról beszél – e cím alatt olvashatjuk az testet öltés evangéliumát Balázsné Kiss Csilla tollából, A Lélek csendje rovatban.

Az ünnepi lapszám két oldalas ifjúsági rovatában Fiú születik címmel betlehemes játék, valamint Visky István: Gyermek a jászolban című írása olvasható.

Az irodalmi összeállításban Wass Albert: Karácsonyi mese című prózai írását, valamint Babits Mihály, Móra László és Olosz Lajos egy-egy versét, illusztrációként pedig ismert képzőművészek alkotásait találjuk.

Jegyzetet és karikatúrát tartalmaz a Mozaik-oldal, míg az Óesztendő-oldalon a szokásos év végi számvetés, egyebek mellett a lap idei szerzői listáját is tartalmazza.

A Harangszó – 2012-ben is változatlan áron - megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com oldalon olvasható.

2011. december 18., vasárnap

Nagycsaládosok találkozója, Székelyhíd

2011. december 17-én szervezte meg az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány az Érmelléki Református Egyházmegyéhez tartozó nagycsaládosok találkozóját Székelyhídon. A 74 nyilvántartott családnak több mint a fele képviseltette magát, közel 130-an gyűltek össze a 12 órától kezdődő istentiszteletre. A nap programja ugyanaz volt, mint a múlt heti fogyatékkal élők találkozóján.


Az egybegyűlteket Balogh Anikó, az ÉRDA diakónusa köszöntötte, majd Rákosi Jenő esperes igehirdetése következett. Esperes úr a Lukács evangéliuma 1 részének 57-66 verseit olvasta fel, és három dolgot emelt ki, párhuzamot vonva Zakariás családja és a jelenlevő családok között. Zakariás családja megtapasztalta Isten nagy kegyelmét abban, hogy hosszú idő után gyermekkel ajándékozta meg őket. A szülők is Isten kegyelmét kell meglássák valahányszor megszólal, rájuk mosolyog, megöleli őket gyermekük. Zakariás feladatot kap Istentől. A szülők is Isten akaratát kell kutassák és parancsait teljesíteniük, üzenetére figyelniük. Végül pedig esperes úr hangsúlyozta, hogy az Úrnak keze volt a Zakariás családjával éppen úgy, ahogy azok életében is ott van Isten keze, akik Vele akarnak járni.


Az istentiszteletet követően a családtagok megosztották a jelenlevőkkel szavalataikat, énekeiket, gondolataikat. Ezzel egybekötve megtörtént a családok bemutatkozása is.

Az alapítvány vezetősége örült annak, hogy együtt láthatta ezeket a családokat, és hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére még sok olyan szülő van, aki három, négy vagy annál is több gyermeket vállal. Ugyanakkor azt is fontosnak tartják, hogy felhívják az emberek figyelmét a körülöttük élőkre, hogy meglássák, ha nehéz körülmények között élőkkel találkoznak és próbáljanak önzetlenül segíteni ilyen esetekben.

Balogh Anikó,
diakónus


2011. december 15., csütörtök

Bemenvén a házba... (karácsonyi prédikáció)

Bemenvén a házba...

„Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, amíg odaérvén, megálla a hely fölött, ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek neki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájokba.” (Mt 2, 9-12)

Priscilla Catacomb
Ők pedig… elindulának… Jézus Krisztus születése előtt és idején Isten kozmikus dimenziókat tár az emberiség elé. Ő csodálatos, természetfeletti jelenségekkel, égi csodajellel figyelmeztet a Megváltó születésére. A csillagászok kiszámították, hogy az Üdvözítő születése idején két bolygó, a Szaturnusz és a Jupiter került egy vonalba, és így egynek látszottak. A bölcsek tudása szerint a Szaturnusz bolygó a Zsidó ország csillaga volt, a Jupiter pedig a világ Urának uralmát jelentette. E ragyogó csillagállásból azt olvasták ki, hogy Júdeában megszületett a világ Ura, Királya. Ők nem elégedtek meg a csillagok fényével, a Világ Világosságát akarták látni. Isten az egész világegyetemet (univerzumot) koordinálja, hogy a Jézus Krisztust kereső ember szíveket, életeket hozzá vezesse. A Gondviselő ma is megtaláltatja Jézus Krisztus azokkal, akik keresik őt.

Kik voltak a keleti bölcsek? Papok, királyok, csillagjós mágusok. Azok, akik útban vannak Jézus Krisztus felé. Mi is most karácsonykor a betlehemi „jászolbölcső” felé, nagypénteken a golgotai kereszt felé, húsvétkor a nyitott sír és az Ige felé igyekszünk. Számunkra az igazi útmutató az Ige és a Szentlélek. Kik voltak ők? Ők a csillagos ég nagy templomában a csillagok jóslói. E mágus papoktól az égitestek vizsgálásán a csillagok alkotóját, teremtőjét keresték. Azt, aki itt a földön – e káoszban – visszaállítja a kozmikus rendet, Isten országát. A mi magyar népünk is csillagismerő, csillagokkal barátkozó, azokat csodáló, tisztelő, megéneklő nép. A végtelen felé, az örök életre törekedő nép. A keleti bölcsek földrajzilag messziről (talán Perzsiából, Asszíriából, Babilóniából), Ázsiából indultak.

Milyen úton jöttek? Ők hittek az égi jelben, ezért a csillag útján jöttek. Mi a hit és a reménység útján járunk. A Megváltó után a pogány népek is óhajtoztak. Isten nekik is megjelentette Jézus születését. A bölcsek útjának eredménye az, hogy minden valódi tudomány, minden igazi bölcsesség Jézushoz vezérel. Valójában ki vezette őket, és ki vezet minket? Isten az, aki az üdvösséget keresőket vezeti, és kegyelmesen eléjük jön. A Teremtőnek nemcsak a csillagvilágra, a világegyetemre, hanem az emberi lélekre, életre, a megváltásra is fő gondja van. Mindig olyan úton járjunk, amely Jézushoz vezet. A bölcsek kitartóan vándoroltak, az akadályokat legyőzték. A Jézushoz vezető úton Isten sokszor megpróbálja a hitünket, erőnket, szeretetünket, kitartásunkat. A Jézus Krisztushoz vezető út egyúttal az Atyához és a mennybe vezető út. A keleti bölcsek engedelmeskedtek a csillag vezetésének. Mi is engedelmeskedjünk az Ige és a Szentlélek vezetésének, hogy Jézushoz megérkezzünk. Vajon te, keresztyén testvérem, hitben és lélekben elindultál-e Isten és országa, az örök élet felé? Isten szent Fiában elindult az emberiséghez, az Ő mennyei országából e Földre. Jézus Krisztusban szolgai, emberi formát vett fel, hozzánk hasonlóvá lévén. Testté lett. Áthidalta az Ég és a Föld közötti távolságot. Ő az igazi Út, aki találkozni akar velünk, hogy megváltson és megajándékozzon az örök élettel! Követjük-e? Kövessük! Ő azt akarja, hogy az élet, a halál, a feltámadás és az ítélet után ott legyünk az üdvözültek seregében. A keleti bölcsek előre és felfelé nézve megérkeztek Betlehembe. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. Látták, hogy velük van Isten. Tudták, hogy megtalálták a Messiást. Ez a karácsony evangéliuma, örömüzenete. Ez a felülről jövő öröm, mennyei öröm, örök öröm. Megérkeztek. Isten az örök örömhöz, Jézushoz vezette őket. Általa lettek örvendezőkké. Ünnepünk lényege: Istennel, Jézussal és egymással szeretetközösségben együtt lenni; együtt örvendezni itt és az örökkévalóságban. Ha a szeretet csillaga Jézus és a Szentlélek hiányzik életünkből, akkor örömtelen emberekké silányodunk.

És bemenvén a házba… A keleti bölcsek megérkeztek, nem kicsinyelték a helyet, és nem nézték le a Gyermeket. Minden gyermek csoda, titok. Ők látták, hogy Jézus rendkívüli Gyermek. Valójában Jézus érkezett meg hozzájuk, az Őt keresőkhöz. Nem mi találjuk meg Őt, Ő talál meg minket, hogy el ne vesszünk. A bölcsek bementek a házba, abba a házba, ahol Jézus volt. Jöjjetek mindig az Ő templomába, a hívek közösségébe, a gyülekezetbe. Ott találták a Gyermeket anyjával… Isten a menny legnagyobb kincsét, legértékesebb „csillagát”, a jászolbölcsőbe tette. E Gyermekről fény áradt, sugárzott rájuk és e világra. Megérezték, hogy e Gyermekben ott van a jövő, a megváltás, a feltámadás és az örök élet. A szerető, gondviselő Isten megtalálhatóvá, láthatóvá tette magát Jézusban. Az első karácsonykor egy Gyermek jött közel. Ma itt van, és holnap ott lesz minden szenvedőben, rászorulóban, szegényben, betegben, gyermekben és öregben. Tőlünk, akik Őt megtaláltuk, egész életre szóló cselekvő szeretetet kíván. Megszületett-e Ő a mi szívükben? Boldog és örvendező csak az, akinek lelkében ott él a Jézus Krisztus. Máriára nézve az édesanyákra gondolunk. Jézusról a családra figyelünk. A szétesett vagy boldogan együtt élő családokra. A vér szerinti édesanyáról pedig a lelki édesanyánkra, az Anyaszentegyházra figyelünk. Érezzük, hogy mily jó és gyönyörűséges együtt lakozni, élni.

A keleti bölcsek jövetelének célja: hogy imádják a megszületett Urat, hogy tisztességet tegyenek, hódoljanak Jézusnak. Leborulnak: elismerik maguk felett, Uruknak fogadják. Felismerik benne a világ Megváltóját, a Királyok Királyát. Olyan imádattal borulnak le, amely hódolat csak Istent illeti. Több ez, mint alázatos köszöntés. Ez Isten lélekben és igazságban való imádata. Mi miért jöttünk ide? Az Atya miért indított minket Jézushoz? Hogy együtt imádkozzunk, énekeljünk, hálát adjunk, adakozzunk. Ez a gyülekezet feladata. Mindig az imádat alázatával közeledjünk Hozzá. És ha megtaláltuk az Üdvözítőt, hálát adunk-e neki és az Atyának? Odaadjuk-e, amink van: szívünket, hogy új szívet adjon; életünket, hogy örök életet adjon? A keleti bölcsek kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént, és mirhát. Az arany akkor is ma is nemcsak a gazdagságot, de a munkát, az erőfeszítést, mások megsegítését jelentette és jelenti. A jó illatú tömjén az imádkozásra, az istentisztelet rendszeres gyakorlására figyelmeztet. A mirha: balzsam és gyógyír. De halotti kenetnek is használták. A bölcsek a mirhával tisztességüket és hálájukat fejezték ki a megváltó Jézusnak. A mirha minket a bűnbánatra, az óember megöldöklésére és megtérítésére figyelmeztet. Mi bűnbánattal, imádsággal és szeretetszolgálattal kell hódoljunk Jézus Krisztusnak, mert Isten nemcsak imánkat akarja igazzá tenni, hanem magunkat, hogy méltók legyünk az örök életre, Szentháromság örök imádatára. Nem Jézusnak, hanem nekünk van szükségünk Reá. Amit Neki szánunk, adjuk „kicsinyeinek”: a szegényeknek, az irgalmasságra szorulóknak és másoknak. Adjuk Jézus szeretetét, békéjét, megbocsátását, az újjászületett élet örömét. Továbbá mi, magyar reformátusok, ajándékozunk Jézusnak engedelmességet, egy akaratot, egységet, hogy Ő helyébe megmaradást, megtartatást adjon. Isten mindenek felett Jézust, a legdrágább ajándékát adja, hogy Vele és Általa – kegyelemből, hit által – örök életünk legyen.

És mivel álomban megintettek… más úton térének vissza hazájukba. Isten Heródesnek nem jelentette ki magát, mert Heródes nem várta Jézust. A keleti bölcsek megintettek, és ezért Istennek engedelmeskedtek. A mennyei intelemnek fogadtak szót. Isten Jézusban eljött a világra, hogy minket életet adó, mennyei szavával örök életre Magához hazahívjon. Mi minden tarja vissza az embert Isten országától! Mi az Ő hívására induljunk el az örök haza felé! A keleti bölcsek a hit és remény útján jöttek és „más úton”: a szeretet és öröm útján mentek haza. Boldogok, mert szívükben magukkal vitték Jézust. Mi is más úton megyünk hazafelé, mert a Krisztussal való találkozás más útra, életre kötelez. Az Ő gondviselésével, oltalmával haladunk országa felé. Mi is vigyük szívünkben, életünkben magunkkal Jézust. Vigyük az ünnepet, az istentiszteletet, Jézust a hétköznapokba. Legyen a szeretet ünnepévé az egész élet, hogy ne csak itt és most legyen békesség, ajándék, öröm, szeretetközösség, hanem a hétköznapokban is. Ez a más út a Jézus útja. A szeretetnek ez az útja ne múljék el az ünnepnapokkal! Jézus azért jött, hogy megtaláljon, hogy megváltson, és az örök karácsonyban részesítsen. Ezután Vele és mindnyájan együtt menjünk mennyei hazánkba, Isten országába! Ámen.

Gellért Gyula,
bihardiószegi lelkipásztor


Lelkészbeiktatás Érbogyoszlón

Szép, verőfényes vasárnap délután, mosolygós emberek között. Október 2-án Bogyoszló református népe lelkészét iktatta a szent szolgálatba. Határozott, erős szavú, de ugyancsak mosolygós tiszteletes asszonyuk, Orosz Márta, férjével, Botonddal és három gyermekükkel 5 esztendeje került a közösség élére. Befogadták, megszerették, elérkezett az idő, hogy ünnepélyesen is hálát adjanak érte.

A megtelt templomba Berettyószéplak, Bályok, Érmihályfalva, Ottomány, Érábrány, Albis, Érszőllős, Adony, Magyarkéc és Piskolt lelkészei kísérték be Rákosi Jenő esperessel együtt az ünnepeltet. Igei szolgálatában az esperes a Jn 1,35-43a alapján határozottan szólt arról, hogy a Jézus szolgálatában lévők szent feladata a tanítvánnyá tétel. Ez a szent feladat pedig csakis úgy teljesíthető, ha a szolgálók hitelesen- beszéddel, cselekedettel, élettel mutatnak rá az Isten Bárányára. Akik ilyen példát látnak, maguk is elindulnak a Mester nyomába, és igazi tanítványokká lesznek. A prédikációt követően beiktató beszédében Rákosi Jenő a Jer 26,2-vel köszöntötte a szolgatársat: „ Ezt mondja az ÚR: Állj az ÚR házának udvarába, és szólj mindazokhoz, akik Júda városaiból eljönnek leborulni az ÚR házába. Hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam neked, egy szót se végy el belőle!” Az ige alapján arra buzdította a beiktatandót, hogy a bogyoszlói templomban mindig Isten akaratát és törvényét hirdesse, megalkuvás nélkül, egy szót sem hagyva el abból.


Rákosi Jenő esperes átadja a Bibliát és a gyülekezet jelképeit Orosz Márta beiktatott lelkipásztornak

A gyülekezeti jelképek (kulcs, pecsét) átadása és a szolgálatba való beiktatás után Vékony Mihály, a gyülekezet főgondnoka köszöntötte lelkészüket, és átadta a közösség ajándékát, egy új palástot. Rövid köszöntőjében visszaemlékezett arra, hogy 5 évvel ezelőtt épp október első vasárnapján szolgált először lelkészük a gyülekezetben. Az a kívánsága, hogy még sok 5 évet érjen meg a bogyoszlói atyafiak között, s ha elkopna közben a palást, majd készíttetnek másikat.

Ezek után Orosz Márta a 103-ik Zsoltár első két versével köszöntötte az egybegyűlteket: „Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” Elmondta, hogy amikor először találkozott ezzel az igével, még teológusként, azt hitte, milyen könnyű erről beszélni, hisz merő Isten-dicsőítés. Azóta már tudja, hogy nem az. Nem könnyű, mert bizony nehéz a szemünk s a szívünk ahhoz, hogy észrevegyük: mennyi jót tesz velünk az Isten. Pedig Isten tőlünk csak egy köszönetet vár el. Érzékeny, finom percek voltak ezek, könny is gyűlt a szemekbe. Az együttlét bensőségességében sorra csendültek fel a biztató igék a szolgatársak szájából. Majd hozzávegyült a szép köszöntésekhez néhány kórusének a gyülekezeti kar előadásában. Ezt tetézte végül Gáspár Orsolya versmondása és Marinecz Julianna biztató üdvözlése.

A templomból kivonuló gyülekezetet szeretetvendégségre hívták a helyi, szépen felújított kultúrotthonba. Bensőséges, kellemes beszélgetéssel telt el a délután, Isten szeretetétől áthatott, testvéri közösségben. Isten áldja meg Orosz Márta szolgálatát.

Mike Pál
magyarkéci lelkipásztor


Esperesi áldás

2011. december 14., szerda

A Harangszó adventi számából


Adventi ünnepi összeállítással jelentkezik a királyhágómelléki reformátusok lapja. A legfrissebb számban, egyebek mellett a Misztótfalusi Kis Miklós gyűjteményes ház jubileumáról és a magyar egyháztörténelemben fontos szerepet játszó Rákóczi családról is olvashatunk.

„Nem-advent – amikor az ember nem vár, nem készül Isten ígéreteinek a beteljesülésére” – írja Advent és nem-advent című ünnepi írásában Lovász István.

A lap vezércikkét ezúttal Visky István jegyzi. Írásának címe: Szomjazó ember vagy.

„Adventben Isten arca közelebb hajlik felénk, hogy bizalom és remény ébredjen újra a szívünkben” – olvashatjuk A Lélek csendje rovatban, Balázsné Kiss Csilla tollából.

Az ünnepi lapszámban Túrmezei Erzsébet, Bódás János és Csiha Kálmán egy-egy adventi verse olvasható.

Érkőrösi templomszentelésről, a belényesi idősek vasárnapjáról, a Misztótfalusi Kis Miklós gyűjteményes ház jubileumáról és a karánsebesi szórványgyülekezet ünnepéről olvashatunk a Református élet rovatban.

Rákóczi családi portrék címmel a második résszel folytatódik a magyar egyházak életében is fontos szerepet játszó család kiemelkedő tagjait bemutató sorozat, Csohány János egyháztörténész tollából.

A Nagybányai Egyházmegye Koltón tartott presbiteri konferenciájáról és a Körösközi gyülekezetek kisköri találkozójáról olvashatunk a Presbiter rovatban.

A lap Mozaik oldalán Veres Piroska jegyzete és Boros J. Attila Magyarnak lenni című sorozatának újabb epizódja olvasható.

A lap híroldalán az idei Czeglédi-díjasokról, az Erdélyi Gyülekezet altemplomának avatásáról és a Várad-Olaszi nőszövetség gödöllői kirándulásáról olvashatunk.

A Harangszó – 2012-ben is változatlan áron - megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com oldalon olvasható.


Királyhágómelléki református falinaptár 2012


A naptárt a szatmárhegyi és a misztótfalui református templomok, valamint a krasznai templom festett kazettái díszítik. Megvásárolható a lelkészi hivatalokban.

Forrás: kiralyhagomellek.ro

Királyhágómelléki református kalendárium 2012


A kalendáriumot Bereczki András szerkesztette. A tartalomból: Gyülekezeti őrjárat - Irodalmunk kincsestára - Fűben, fában - Rejtvények, humorsarok stb. Megvásárolható a lelkészi hivatalokban.

Forrás: kiralyhagomellek.ro


2011. december 12., hétfő

Fogyatékkal élők találkozója Székelyhídon

Fogyatékkal élők találkozója Székelyhídon

erdon.ro
Rencz Csaba
2011.12.12.

Bihar megye – Az elmúlt szombaton, december 10-én tartotta az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány (ÉRDA) a fogyatékkal élők és családtagjaik számára megrendezett találkozót Székelyhídon.


A találkozóra érkezett megjelenteket Balogh Anikó, az ÉRDA diakónusa köszöntötte, majd az Érmelléki Református Egyházmegye esperese, Rákosi Jenő az Ézsaiás próféta könyve 30. részének 18-21 verseit olvasta fel. Az igei magyarázatban hangsúlyozta, mennyire fontos az ünnepi készülődés során a lelki felkészülés is, hogy ne csupán külsőleg készüljünk a karácsonyra, hanem lelkileg is hangolódjunk Krisztus visszajövetelére. Beszélt arról, hogy többféle várakozás van. Mindannyiunk várunk valamire, de Isten is vár ránk, hogy mi is irgalmát kérjünk nap, mint nap, hogy naponta keressük. Elmondta azt is, hogy mindenki, aki Istenhez kiált, könyörületben részesül, Isten meghallgatja a hozzá fordulók sírását, könyörül rajtuk, felel nekik. Fontos azonban, hogy ne csak a testi táplálékokkal éljünk, hanem a lelkünket is tápláljuk az igével. Végül az Ige rámutat arra az útra, amelyen járnunk kell.

Megismerték egymást

Az istentiszteletet követően a fogyatékkal élők családtagjai készültek szavalatokkal, karácsonyi énekekkel, együtt próbáltak hangolódni a karácsony ünnepére. Ezt követően az ebédlőben, ebéd előtt, mindenki bemutatkozott, hogy akik nem ismerték eddig egymást, ők is megismerkedjenek. Ezután következett az ebéd, melyet Rákosi Jenő esperes, székelyhídi lelkipásztor imádsággal kezdett meg. A szervezők ez úton is köszönik a székelyhídi asszonyok segítségét, akik egész délelőtt a konyhában munkálkodtak. Ebéd után köszönőlevelet írtak a holland támogatóiknak, akik lehetővé tették a találkozást. A levelet mindenki aláírta, a gyermekek pedig rajzokat készítettek, melyeket szintén elküldenek a hollandoknak. A közös csoportkép elkészítése után sor került az ajándék- és élelmiszercsomagok kiosztására, majd minden csoport hazaindult.

Összeforrt csapat

Balogh Anikó diakónustól megtudtuk: az ÉRDA nyilvántartásában jelenleg 72 fogyatékos család van. Fele jelen is volt a találkozón, melynek örömébe szomorúság is vegyült, hiszen a csoport egyik tagja kórházba került, így nem tudott eljönni az összejövetelre. A szomorú arcok is bizonyítják, hogy mennyire összeforrt csapatról van szó, és mennyire aggódnak egymásért annak tagjai. Már tavaly is tervezték a találkozó megtartását, de sajnos anyagi okok miatt nem volt rálehetőségük. „Hálásak vagyunk Istennek, hogy megindította támogatóink szívét, és lehetővé vált számunkra, hogy idén megszervezzük ezt az alkalmat, illetve, hogy jövő hétre a nagycsaládosok számára is megszervezzük a találkozót” – fogalmazott a diakónus.


2011. december 11., vasárnap

Fogyatékkal élők találkozója2011. december 10-én tartotta az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány a fogyatékkal élők és családtagjaik számára megrendezett találkozót. Délre érkeztek a meghívottak. Balogh Anikó az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány diakónusa köszöntötte néhány szóban a megjelenteket. Rákosi Jenő az Érmelléki Református Egyházmegye esperese is köszöntötte az egybegyűlteket majd az Ézsaiás próféta 30. részének 18-21 verseit olvasta fel. Az igei magyarázat során hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az ünnepi készülődés során a lelki felkészülés is, hogy ne csupán külsőleg készüljünk a Karácsony ünnepére, hanem lelkileg is hangolódjunk Krisztus visszajövetelére. Beszélt arról, hogy többféle várakozás van. Mindannyiunk várunk valamire, de Isten is vár ránk, hogy mi is irgalmát kérjünk nap, mint nap, hogy naponta keressük Őt. Isten azért várja az Ő gyermekeit, hogy könyörüljön rajtuk. Ő kegyelmét ajánlja fel azok számára, akik hisznek Benne. Esperes úr elmondta azt is, hogy mindenki, aki Istenhez kiált, könyörületben részesül, Isten meghallgatja a Hozzá fordulók sírását, könyörül rajtuk, felel nekik. Az Úr kenyeret és vizet ad a nyomorúságos időkben. Fontos az azonban, hogy ne csak a testi táplálékokkal éljünk, hanem a lelkünket is tápláljuk az igével. Végül az Ige rámutat arra az útra, amelyen járnunk kell.
Az istentiszteletet követően a fogyatékkal élők családtagjai készültek szavalatokkal, karácsonyi énekekkel, együtt próbáltunk hangolódni a Karácsony ünnepére. Ebéd előtt mindenki bemutatkozott, hogy akik nem ismerték eddig egymást, ők is megismerkedjenek. Ezúton is köszönjük a székelyhídi asszonyok segítségét, akik egész délelőtt a konyhában munkálkodtak azért, hogy mi meleg ebédet kapjunk. Ebéd után levelet írtunk a holland támogatóinknak, melyben megköszöntük, hogy adományaik révén lehetővé tették számunkra azt, hogy találkozhassunk. A levelet mindenki aláírta, a gyermekek pedig rajzokat készítettek, melyeket szintén el fogunk küldeni a holland testvéreinknek. A közös csoportkép elkészítése után sor került a csomagok kiosztására, majd mindenki lassan hazaindult.
Az ÉRDA nyilvántartásában jelenleg 72 fogyatékos család van, melynek a fele jelen volt a találkozón. A találkozás öröme szomorúsággal is vegyült, hiszen a csoport egyik tagja súlyos sebfertőzés miatt kórházba került, így nem tudott eljönni a találkozóra. A szomorú arcok is bizonyítják, hogy mennyire összeforrt csapatról van szó, és mennyire aggódnak egymásért a csoport tagjai. Már tavaly is terveztük a találkozó megtartását, de erre sajnos anyagi okok miatt nem volt lehetőségünk. Hálásak vagyunk Istennek, hogy megindította támogatóink szívét és lehetővé vált számunkra, hogy idén megszervezzük ezt az alkalmat!

Balogh Anikó,
diakónus

2011. december 5., hétfő

Kárpát-medencei Női Imanapi találkozó Margittán„Ime mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak! Mint Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és örök életet.” Zsolt. 133, 1.3.

Isten kegyelméből Advent második vasárnapján délután a Margitta-i Református Egyházközség temploma adott otthont a Margitta és környéke nőszövetségei számára a Kárpát medencei Női Imanap megrendezésére.

Berettyószéplak, Bályok, Érszőlős, Magyarkécz, Poklostelek, Monospetri, Apátkeresztúr és Margitta asszonyai együtt énekeltek és imádkoztak. Egy szívvel - lélekkel imádkoztunk az asszonyokért, a gyermekekért, a konfirmándusokért és azokért az ifjakért, akik az élet különböző kihívásainak vannak kitéve.

Igehirdetéssel szolgált közöttünk Erős Joó Enikő poklosteleki lelkipásztor az Ap. Csel. 20,28. alapján. „Viseljetek gondot, azért magatokra és az egész nyájra” szólt az ige mindannyiunkhoz.

Kovács Gyula helybeli lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket, a Mindenható áldását kívánva azokra a női életekre, akik mind a szűkebb család, mind a nagyobb család – a gyülekezetek életében jelen vannak szolgálatukkal.

Istentiszteletet követően a helybeli nőszövetség szerény szeretetvendégségre hívta a vendégeket.

Kovács Beáta
Nőszövetségi elnök

2011. december 3., szombat

A margittai ifisek vendégszolgálata
Advent első vasárnapján a margittai ifjúság meghívásban részesült egy vendégszolgálatra a baptista imaházban, amit örömmel elfogadtunk. A szolgálatot lelkes felkészülés és imádság előzte meg, aminek Isten kegyelme által meglett az eredménye. Az együttlét közös énekléssel kezdődött, ezt folytatta az ifjúsági csoportunk szolgálata, majd Kovács Gyula lelkipásztorunk igehirdetése az Ézsaiás 40, 9-11 alapján. Érezni lehetett Isten jelenlétét közöttünk, Szentlelke által, hisz tudjuk, hogy ahol egybegyűlünk az Ő nevében ott van közöttünk felekezettől függetlenül, hisz egyek vagyunk az Úrban. Ezt követően szeretetvendégségben részesültünk, meghitt beszélgetés keretében. Elmondhatjuk, hogy egy Istentől megáldott alkalomban volt részünk.

Nagy Evelin
KRISZ-tag

2011. november 24., csütörtök

A Huszár Gál énekkar Margittán


Majdnem egy évtized telt el azóta, hogy a Margittai Református Egyházközség, valamint Debrecen Kossuth-utcai Református Egyházközség között megszületett a testvérgyülekezeti kapcsolat. Azóta kölcsönösek a találkozások. Szentháromság vasárnapját követően, amikor a margittaiak Debrecenben voltak elhatározást nyert az a tény, hogy közelebb hozzák egymáshoz a gyülekezetekben működő csoportokat: énnekkart, presbitériumot, nőszövetséget, ifjúságot.

A margittai gyülekezet meghivására érkezett és szolgált körünkben a debreceni Huszár Gál énekkar. Az igei szolgálatot Derencsényi István, Debrecen Kossuth–utca Református Egyházközség lelkipásztora, a Tiszántúli Református Egyházkerület főjegyzője végezte. Jel. 2, 1-7 alapján. Bevezetőjében örömét fejezte ki, hogy itt szolgálhatnak:,, milyen jó dolog, az Úr napján felseregleni és egy szivvel, egy lélekkel az Urat dicsérni,,- hangzott az ige. A továbbiakban felhivta a hivek figyelmét arra, hogy ,, ma van az egyházi év utolsó vasárnapja – az örökkévalóság vasárnapja, amikor számot kell adnunk tetteinkről, cselekedeteinkről.,, Befejezésként arra buzditotta a hiveket, hogy úgy éljenenek, hogy el tudják mondani Pál apostollal együtt:,, Ama nemes harcot megharcoltam,...a hitet megtartottam: végezetül eltétetett nékem az igazság koronája...,,II Tim. 4,7-8.

Igehirdetés után, az énekkar szolgálata következett. Kurgits András karnagy, a debreceni Református Kollégium Gimnáziumának énektanár-lelkipásztora, vezetésével. Az előadott kórusművek között szerepelt: Huszár Gál – Gregorián, Huszár Gál- Uram Isten siess..., egy duó Kurgits Márta- hegedű és Kurgits Pál –cselló előadásában, Gustaf L. Nordqist- Tékozló fiú..., Haydn- Áldott a Jákób..., Gárdonyi Zoltán- Felvirradt áldott..., J. S. Bach- Csak te vagy én Istenem cimű szóló zárta előadásukat.
A kórus előadása után, Puskás Miklós, a margittai Horváth János Iskolaközpont énektanárának irányitásával, a magyar iskola tanulói verses- zenés, könnyeket fakasztó összeállitással tisztelegtek Ady Endre nagy költőnk emléke előtt.


Házigazdaként Kovács Gyula lelkipásztor köszönte meg az Istent dicsőitő, felemelő szolgálatokat az 57-ik zsoltár 8-12 verseivel kivánva a testvérgyülekezet számára áldott adventet,s reménységét fejezte ki további találkozókra nézve.

Az ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség követte , ahol a debreceni és a margittai kórustagok elbeszélgettek, énekeltek s talán barátságok is születtek-születnek....

Isten áldása kisérje továbbra is életünket és szolgálatunkat!

Balázsi Emma
Margitta

2011. november 22., kedd

V. Egyházkerületi Bibliaismereti Vetélkedő

November 19-én, szombaton került sor az immár ötödik alkalommal megszervezett Királyhágómelléki Egyházkerületi Bibliaismereti Vetélkedőre. Ebben az esztendőben a házigazda szerepét Jankafalva református közössége töltötte be.


A ködös, borús őszi időben már kora reggel sürgés-forgás volt látható a templom környékén, majd 9 óra tájban megérkezett az első csapat Hosszúmezőről, akik mellesleg az egyik legtávolabbról érkezett csapat volt. Egyre-másra gyülekeztek az autók és mikrobuszok a kicsiny templom udvarán, s a fűtött gyülekezeti teremben pedig a csapatok. Az Árva Bethlen Kata nevét viselő Nőszövetség most is példásan helyt állt a vendéglátásban, hiszen az érkezőket szendviccsel, pogácsával, kaláccsal, forró teával és kávéval fogadta.

A testi megelégedés után, a lelki táplálkozásé volt a főszerep. A jó hangulatot, a lelket emelő „muzsikát” a magyarkéci, érszőlősi és margittai fiatalok együttese szolgáltatta, az igei táplálékot pedig Kánya Zsolt Attila KRISZ elnök. Kánya Zsolt lecsméri lelkész ugyanakkor Csűry István püspök úr köszöntését is átadta a versenyzőknek. Jakó Sándor Zsigmond, mint házigazda köszöntötte a tíz településről és kilenc egyházmegyéből érkezett csapatokat, akik név szerint a következők voltak: Arad-Mosócz (Arad), Magyarkéc és Érszőlős (Érmellék), Mezőbaj (Bihar), Temesvár-Belváros (Temesvár), Hosszúmező (Nagybánya), Tasnádszarvad (Nagykároly), Mikola (Szatmár), Kraszna (Szilágysomlyó) és végül Zilah-Fenyves (Zilah).

Az idei vetélkedőre került bevezetésre az a szabály, hogy a kerületi nyertes a következő kerületi vetélkedőn automatikusan részt vehet, s ha ő nyerné meg a megyei szakaszt is, akkor abból a megyéből a második helyezett is tovább mehet. Így történt, hogy Érmellékről két csapat került a kerületi szakaszra, mert a tavalyi győztes Magyarkéc volt, s az egyházmegyei szakaszon is ők diadalmaskodtak.

A vetélkedő megkezdése előtt a zsűri megválasztására került sor. Az idén először egy kétszintes zsűrit állítottak fel a szervezők, hogy az esetleges tévedéseket elkerüljék. Így 5-en javítottak (Illyés Tamás, Demeter Szilárd, Nagy Róbert, Higyed István, Sebestyén László-Ede) az első körben, majd ketten felülvizsgálták a kijavított munkákat (Kánya Zsolt Attila, Jakó Sándor Zsigmond személyében, majd ez utóbbi műsorvezetése miatt Papp Dénes Zsolt vette át e megtisztelő feladatott).

Maga a vetélkedő három részből állt. Az első két rész a megszokott tesztkérdések megválaszolásából tevődött össze. Mike Pál mókás aranyköpései közepette a csapatok 20, szünet után pedig újabb 20 kérdésre kellett válaszukat megírják. E kérdéseket Kulcsár Árpád és Jakó Sándor Zsigmond lelkészek állították össze a feladott János evangéliuma és levelei alapján. A kérdések között volt kakukktojás, igaz-hamis, Ige-kiegészítős és sima megválaszolós kérdés is, hogy változatos és izgalmas legyen a játék. A vetélkedő idején Fazakas Ferenc KRISZ alelnök is megérkezett, megtisztelve jelenlétével a rendezvényt.

Egy rövidebb szusszanás után következett a tavaly óta bevezetett különdíjas játék. Itt a csapatok elölről kezdhették a pontvadászatot egy külön díjért, de ebben a játékban csak egy győztes lehetett. Itt már nem tesztelés, hanem játékosabb formájú vetélkedés zajlott. Először a 40 pontos játszmában (a 40 milliós játszma TV műsor mintájára készült) mérhették össze a tudásukat az ifjak, majd egy keresztrejtvényt kellett megoldjanak, s végül a meglepetés játékban párbajra került sor, ahol egymást kínozhatták a csapatok kemény kérdéseikkel. A különdíjas játékok kérdéseit Jakó Sándor és Oroszi Kálmán tiszteletesek követték el az ifjak ellen.

Egy kis csúszással ebéd következett, ahol finom töltött káposztát szolgáltak fel az asszonyok és a jankafalvi ikések.

Ebéd után az eredményhirdetés következett. A különdíjas játékot Érszőlős csapat nyerte 95 ponttal, így övék lett a 4 db, értékes Honfoglaló nevű társasjáték, hogy otthon is tudják folytatni a játékot és a vetélkedést. A fő vetélkedőn pedig Magyarkéc (Csokmai Hajnalka, Pop Tímea, Oláh Ferenc Krisztián, Zsisku Gabriella) 46,10 ponntal immár negyedszer győzedelmeskedett (az elérhető 50 pontból), második Érszőlős (Dolhai Brigitta, Erdei Virág, Veres Bianka, Veszprémi Boglárka) lett 42,65 ponttal és a harmadik helyen Kraszna (Nagy Levente, Boldizsár Heidi, Szígyártó Tímea, Dimény Eszter) csapata végzett. El kell mondani, hogy minden csapat nagyon jól teljesített, néhány pont, vagy tized döntött csak a helyezésekről, mindenki nagyon komolyan felkészült.


I. hely: MagyarkécII. hely: ÉrszőlősIII. hely: Kraszna


Az első három csapat értékes könyvjutalmat, s Kánya Zsolt által felajánlott KRISZ pólókat kapott az okleveleken kívül, de senki nem ment el üres kézzel, hiszen egy Bibliaolvasó Kalauz és egy Parker golyóstoll, s természetesen egy oklevél mindenkinek járt.

Az i-re a pontot a Kolozsvárról érkezett Pont keresztyén együttes felemelő, lendületes koncertje tette fel, akik az egész napos rendezvényt zárták fellépésükkel. Sikerük mércéje lehet az is, hogy a közönség felállva tapsolta meg őket.

Köszönet illeti a rendezvény fő támogatóját a Bihar Megyei Tanács RMDSZ frakcióját, a KRISZ-t (Királyhágómelléki Református Ifjak Szövetsége), a Kécenlét Egyesületet és az Érmelléki Esperesi Hivatalt.

Egy nagyszerű vetélkedő, egy nagyszerű nap volt ez, ahol az ifjak nemcsak bibliai tudásukban merülhettek el, hanem lelkiekben is gazdagodhattak, s Partium szegleteiből is összegyűlve találkozhattak és barátkozhattak egymással. Jankafalva életében pedig elmondhatjuk mérföldkő volt ez a rendezvény, mint ahogy azt is, ami e kicsiny templom szószékére is fel van vésve Soli Deo Gloria - Egyedül Istené a dicsőség.

Jakó Sándor
jankafalvi lelkipásztor
ifjúsági előadó


Egyházkerületi Bibliaismereti Vetélkedő 2011 (fotók)

Egyházmegyei Bibliavetélkedő 2011 (fotók)

Isten hangszerei Bihardiószegen (Biharország)

Isten hangszerei Bihardiószegen

Biharország
D. Mészáros Elek
2011/11/22


Kettős ünnepet ült vasárnap a bihardiószegi reformátusság, hálaadó istentisztelet keretében újraavatták a templom 160 esztendős orgonáját, azt követően pedig a Diakóniai Központ udvarán felállított harangláb felavatására került sor.


Ghitea Angéla kántor ujjai alatt mintha megtáltosodott volna a diószegi református istenháza 1851-ben készült orgonája, mélyen búgó zsoltárhangok csapódtak az ablakkereteknek. Az igehirdető tépei (Magyarország) vendégpásztor, Oláh Attila is az istendicsőítés eme magas formájáról beszélt a 33. zsoltárból kiemelt rész üzenetét követve. A zene természetfeletti hatalom, erről tanúskodik a Szentírás is – Józsué kürtjének szavára leomlottak a bevehetetlennek vélt Jerikó falai, Saul elborult lelkét Dávid hárfaszóval gyógyítgatta – emlékeztetett a lelkipásztor. Majd az orgonaépíttető diószegiekre emlékezett, akiknek a forradalom és szabadságharc leverését követő nehéz időkben volt elég erejük hangszert emeltetniük. „Tették mindezt egy olyan korban, amikor csak félve, virágnyelven volt ildomos beszélni, de az új orgona akkor is zengte fohászaikat: Isten, áldd meg a magyart” – hangzott a szószék magasából.

Az igehirdetést követően Ghitea Angéla tanár-kántor nyújtott átfogó betekintést az orgonatörténetbe. Mint mondta, a hangszer kezdetleges formája az ókori víziorgona vagy hidraulisz volt, amit elsőként a Kr. e. III., II. században az alexandriai Ktészibosz készített el. Az egyetlen ilyen megmaradt hangszert Budapesten őrzik. Egyházi hangszerként eleinte sok vitát keltett, épp a reformátusok voltak a legnagyobb ellenzői. Kálvin például semmiféle hangszeres zenét nem engedélyezett az egyházi alkalmakon, még az énekkari szolgálatot is elvetette. Az 1567-es zsinat egyértelműen megtiltotta az orgonahasználatot. Erdélyben először a 17 század végén Nagyenyeden építettek orgonát a pontos éneklés elősegítése címén.

A bihardiószegi orgona Ungi Márton lelkész idejében épült, Kis István főbíró kezdeményezte egy orgonaalap létrehozását a költségek fedezésére. A munkával Besnyő Ferenc nagyváradi orgonaépítőt bízták meg. Az idők során a hangszert több károsodás érte, az első világháborúban a homlokzati ónsípokat vitték el, a második világégés során repesztalálatot kapott. Legutóbb 2001-ben javította Molnár József. Mindemellett a diószegi orgonát nem építették át, ez emeli műemlék értékét.

Gellért Gyula helyi lelkipásztor köszöntő, áldásmondó szavai után Molnár Dániel két Liszt-művet játszott az újraavatott hangszeren. Az Asók István Vegyeskórus és az ifjúsági furulyacsoport is szolgált az istentiszteleten. A magyarországi Nagy Csaba tárogatóművész is bizonyította virtuozitását, sőt az elhangzott dalok mellé történeti adalékkal is szolgált.

A Diakóniai Központ előtt felállított harangláb avatóján is sokan voltak, noha a kinti csípős hidegre még a szél is ráerősített. Gellért tiszteletes a haranglábemelést az egyházépítés egyik fontos momentumaként határozta meg. „Ha pedig egyházat építünk, akkor nemzetet gazdagítunk. A harang Isten hangszere, az egyház édesanyai szava. Időharang, mely összeköt múltat, jelent és jövőt” – hangsúlyozta a lelkipásztor.

A harangláb vasbeton talpú, négyoszlopos, nyitott oldalú, bádoglemezzel fedett faépítmény, csúcsát gömb és csillag díszíti. Magassága nyolc méter, a benne lakó 50 kg-os harangot a gachnangi (Svájc) gyülekezet adományozta. Kis táblán bibliai sor olvasható rajta: „A szeretet épít.” A haranglábat Gellért Huba műépítész tervezte, a kivitelezést Kiss Gábor kőművesre, Z. Nagy Sándor géplakatosra, Kovács István, id. Bíró Gyula, Tollódi Imre ácsokra és Pongor Sándor bádogosmesterre bízták. A népi építészeti kultúránk megőrzését szolgáló építmény diakóniai napokon, minden hónap első csütörtökén hívja istentiszteletre a híveket.

A gyülekezeti kórus és a tárogatójáték meghallgatása után Gellért Gyula, Oláh Attila és Jakó Sándor Zsigmond lelkipásztorok áldást mondtak a haranglábra, majd az egybegyűltek közösen elénekelték a Szózatot. A megkondított harang szépen csengett a hideget szóró délutánban, égiek és földiek találkoztak a bim-bamokban.


KREK-vetélkedőt tartottak Jankafalván

KREK-vetélkedőt tartottak Jankafalván

erdon.ro
Rencz Csaba
2011.11.22

Bihar megye – Az elmúlt szombaton Jankafalva református közössége volt a házigazdája a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) V. Bibliaismereti Vetélkedője döntőjének.


A Bihardiószeg községhez tartozó Jankafalva volt a helyszíne az elmúlt évben a KREK-szintű bibliaismereti vetélkedő érmelléki elődöntőjének, és most nem csak az egyházközség, de az egész falu életében nagy eseménynek számított, hogy a kerületi döntőnek adhattak otthont. Erre összesen tíz, egyenként négy fős csapat érkezett egy-egy kísérővel kilenc egyházmegyéből: Arad-Mosócz (Aradi Egyházmegye), Érszőlős és Magyarkéc (Érmelléki Egym.), Mikola (Szatmári Egym.), Kraszna (Szilágysomlyói Egym.), Tasnádszarvad (Nagykárolyi Egym.), Mezőbaj (Bihari Egym.), Hosszúmező (Nagybányai Egym.), Zilah-Fenyves (Zilahi Egym.), Temesvár-Belváros Temesi Egym.). Idén először alkalmazták azt a szabályt, hogy az előző évi győztes automatikus résztvevője a következő évi döntőnek, és abban az esetben, ha saját egyházmegyéjében újra győzne, akkor onnan a második is jelen lehet – ezért képviselték ketten a házigazda, Érmellléki Egyházmegyét.

Több fordulós verseny

A verseny előtt Kánya Zsolt Attila, a Királyhágómelléki Református Ifjak Szövetségének (KRISZ) elnöke tartott áhitatot, utána a magyarkéci-érszőlősi-margittai ifjakból összeállt zenész csapat énekeltette meg a résztvevőket, majd az “eligazítás” után kezdődhetett a “pontvadászat”. Ez több fordulóban zajlott. Elsőként az úgynevezett fő vetélkedőn Mike Pál magyarkéci lelkész műsorvezetése mellett a csapatok János apostol leveleiből és evangéliumából Jakó Sándor jankai, Kulcsár Árpád értarcsai és Oroszi Kálmán érseléndi lelkészek által összeállított 20 kérdésre kellett választ adjanak, majd rövid szünet után újabb 20-ra. Ugyancsak idén bevezetett újítás volt, hogy az esetleges tévedések elkerülésére a válaszokat előbb egy öt, majd egy két főből álló zsűri is ellenőrizte. Újabb szünet után – már a házigazda Jakó Sándor tiszteletes vezetésével egy újabb, különdíjas játék kezdődött, amit minden csapat a nulláról indulva vívott meg. Ez is több részből állt: egy 40 pontos játszmából, majd egy keresztrejtvény megfejtéséből, végül pedig egy párbajból, ahol egymásnak feltett kérdésekkel gyötörhették egymást az ellenfelek.

Újra Magyarkéc

Akár csak a reggeliről, illetve a szünetekben felszolgált uzsonnáról, úgy az ebédről is a vendéglátó gyülekezet Árva Bethlen Kata Nőszövetség tagjai gondoskodtak, munkájukat az IKE-tagok segítették. Mivel a csapatok nagyon jól teljesítettek, a zsűrinek azért is nehéz dolga volt, mert a végelszámolásnál csak néhány pont, esetenként tized pont döntött. Az ebéd utáni eredményhírdetésen aztán kiderült, hogy a különdíjas játékot az érszőlősi csapat nyerte. Aztán pedig – hogy ez érmellékiek öröme teljes legyen – a fő játékot a harmadik helyezett krasznai és a második érszőlősi előtt újra a magyarkéciek nyerték meg, az eddigi öt alkalommal negyedszer, egyszersmind már most biztosítva helyüket a jövő évi döntőben, az új szabály értelmében.

Mindenkinek járt jutalom

Minden résztvevőnek járt oklevél, golyóstoll, Bibliaolvasó Kalauz, ezen felül az első három gárdának könyvjutalom, és erre az alkalomra készítetett KRISZ-póló is. Az i-re, vagyis az egész napos eseménysorozatra a pontot a kolozsvári Pont együttes koncertje tette fel. A jankafalvi gyülekezet, de az egész falu életében emlékezetes esemény megszervezését támogatta a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-frakciója, a KRISZ, a Kécenlét Egyesület, az Érmelléki Esperesi Hivatal, és persze a házigazda egyházközség.


2011. november 15., kedd

Jankafalvi templom (video)

Idősek-betegek vasárnapja Poklostelken és Papfalván

Isten igéjének fényében próbáltunk jobban odafigyelni a korosodó és beteg testvéreinkre: Poklostelek és Papfalva október 2-án szervezte meg az idősek-betegek vasárnapját.

„Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.” – hallgatták az Ézs. 46,4 alapján Isten igéjét a poklostelkiek. Hogyan látja a mi változatlan szeretetű Urunk az idős, beteg testvéreinket, és miként viszonyul hozzájuk? Isten nem azért szeret, mert öregek vagy betegek vagyunk, hanem akkor is szeret és minden időben. Mennyei Atyánk ugyanaz marad születésünktől ősz korunkig: Ő hordoz és Ő ment meg bennünket. – A vallásórás és konfirmandus gyerekek versekkel, énekekkel kedveskedtek idős-beteg testvéreinknek, akik közül néhányan imádságokat és igei gondolatokat olvastak fel. A három tucatnyi résztvevő mindenike egy szál virágot és az aznapi alapigét tartalmazó bibliajelzőt kapott ajándékba.

Papfalván a templomban megjelentek Ábrám történetét hallgatták, aki 75 évesen indult el Háránból, apjának házából idegen földre. Nem a vagyonszerzés motiválta: az Úr szavára indult el szülőföldjéről; az Isten országát és az ő igazságát keresvén azonban anyagi áldások is megadattak néki. A gyermektelen férfi Isten ígéretére támaszkodott: „Nagy néppé teszlek, és megáldalak, ... és áldás leszel.” (1Móz. 12,2.) 100 éves koráig várnia kellett, hogy Izsák az Úr ígérete szerint megszülessen. Tudunk-e türelemmel, kitartóan imádkozni, hogy Isten ígéretei beteljesedjenek rajtunk? Merjünk mi is Megtartó Urunkra támaszkodni! – Istentiszteletünk után asszony testvéreink jóvoltából néhány szívhez szóló költeményt hallgathatott meg a gyülekezet, és mindenki 1-1 ez alkalomra nyomtatott könyvjelzőt vihetett haza, sőt az otthon maradt idős és beteg testvéreknek is jutott belőle. Gyengén látó testvéreink a „nagy betűs” Bibliák egyes köteteire iratkoztak fel, és azóta kb. egy tucatnyian olvassák is otthonaikban Isten gyógyító, megelevenítő igéjét. Találkozónkat szeretetvendégséggel zártuk.

Isten áldja, erősítse és gyógyítsa minden idős és beteg testvérünket, nekünk pedig adjon Krisztus szerint való, együttérző odafigyelést rájuk!

Erősné Joó Enikő (Poklostelek)
és
Erős-Joó Béla (Papfalva)