2017. február 21., kedd

Megemlékezés Vedresábrányban


Január utolsó vasárnapján, 29-én, istentiszteletre hívogattak bennünket templomunk harangjai. Együtt figyeltünk ezen a napon Istenünk szavára, amely Lukács evangéliumából szólt hozzánk, a naini özvegy fiának feltámasztásáról. Hallhattuk a bátorítást, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, mert ő megadja azt, amire szükségünk van. Ő sohasem késlekedik, hanem időben érkezik, és cselekszik az életünkben.

Az igehirdetést követően megemlékeztünk a 100 évvel korábban Vedresábrányban született Kiss Sándor atyánkfiáról. Ezen az alkalmon a gyülekezet tagjain kívül részt vett, néhai Kiss Sándor fia, Károly, aki Nagyváradról érkezett közénk.

Megemlékezésünk rendjén a lelkipásztor röviden ismertette Kiss Sándor életrajzát, mindazt, ami jellemezte néhai testvérünk életét és munkásságát. Ezt követően pedig felkérte Kiss Károlyt, hogy emlékezzen meg édesapjáról. Egy személyes hangvételű bizonyságtételben beszélt édesapjáról, azokról a megpróbáltatásokról, amelyek az egész család életét megbélyegezték. Nagyon sok nehézség, nagyok sok megpróbáltatás jellemezte életüket, de mindenért hálát tudtak adni, mert érezték, hogy általa az Isten erősíti és formálja őket. Érzékeltette a gyülekezettel, hogy ez az alkalom nagyon sok áldást jelentett a számára, és a megemlékezés által a család életében is sok minden helyre került.

A megemlékezést követően Kiss Károly elszavalta közöttünk egyik saját versét, és bemutatta a gyülekezet előtt a második verses kötetét, amely mindenki számára megvásárolható. Egy személyes hitvallás ennek a könyvnek minden egyes verse, minden egyes bizonyságtétele, amely Krisztus hatalmas áldozatáról vall. Erre utal már a kötet címe is: Ki néked Jézus? 

Végezetül a Református Érmellékben is megjelent, Öt kis papírharang című költemény hangzott el, amely méltó befejezése volt együttlétünknek.

Hálát adunk a mennyei édes Atyánknak Kiss Sándor életéért és munkásságáért, és ezért az áldásos találkozásért, amelyet megadott nekünk ezen a csodás januári vasárnapon.

Botos Júlia,
vedresábrányi lelkipásztor