2016. június 7., kedd

Diakónia Székelyhídon


A diakónia a profán görög szóhasználatban olyan szolgálatot jelent, mely elsősorban étel, ital felszolgálásra vonatkozik, tehát házimunka, asztalok körüli szolgálat. Ilyen értelemben említi Lukács 10,40 és János 12,2 Márta buzgólkodását Jézus körül, továbbá így említi Jézus a vigyázó szolgáról szóló példabeszédben az asztalok körüli szolgálatot (Lukács 12,37).

Az Újszövetségben azonban van egy speciálisabb értelme is, mely szerint a diakónia a szegények, segítségre szorultak között végzett szolgálat és gondoskodás, melynek alapja Jézus Krisztus szolgálata és annak követése.

Legismertebb az ApCsel 6. rész leírása, mely szerint a 12 apostol foglalkozott kezdetben mind az igehirdetéssel, mind az asztalok körüli szolgálattal, de ez így túlságosan megterhelte őket, ezért ők maradtak az ige szolgálatánál, míg az asztalok körüli szolgálatra 7 diakónust választottak. A későbbiekből azután kiderül, hogy a diakónusok szolgálata sem korlátozódott csak a testi gondoskodásra.

Jézus tanította diakóniára tanítványait, hiszen nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon és adja az életét váltságul másokért. Ő magát úgy jellemezte mint aki szolgál, és a lábmosás alkalmával is így tanított: példát adtam nektek.

A diakónia szó a mai egyházi nyelvben az egyház szeretetszolgálatát jelenti.

Az elhagyottakról, öregekről, betegekről való gondoskodás hagyományosan egyházi feladat. A hívők közösségében nem képzelhető el, hogy valakitől megtagadják az emberhez méltó élethez szükséges javakat. Minden ember Isten képmására teremtetett. Minden ember megismételhetetlen személyiséggel és elveszíthetetlen méltósággal bír. Az emberi élet Isten ajándéka, melynek örülünk, és sérthetetlennek tartjuk. Szolgálatunk végzése közben egy percre sem felejthetjük el, hogy a ránk bízott segítségre szorulók mentális és testi állapotuktól, adott szociális helyzetüktől függetlenül többek, mint amit mi éppen tapasztalunk belőlük. Ők Isten képmásai. A mi feladatunk pedig, hogy Isten akarata és Krisztus rendelése alapján minden ember örök méltóságához ragaszkodjunk, azt a végsőkig megőrizzük.

Gyülekezetünkben a diakónia, vagy szeretetszolgálat, 2012-ben vette kezdetét, amikor a presbitérium egyhangúan eldöntötte, hogy a 75-ik életévüket betöltött gyülekezeti tagjainkat egy-egy élelemcsomaggal ajándékozza meg karácsony előtt. Azóta minden decemberben elkészül a 160-180 élelemcsomag, melyet a körzetes presbiterek szeretettel hordanak ki és adnak át. Ezt a szeretetszolgálatot egészítettük ki 2014-től azzal, hogy bevezettük az "Idősek Vasárnapját", mely az élelemcsomag átvétele mellett alkalmat nyújt arra, hogy az idősek Istentiszteleten és egy közös vacsora elfogyasztásában vegyenek részt.

2015-ben egy újabb és merészebb lépést tettünk a rászoruló református családok megsegítése érdekében. 19 család - főleg kisgyerekes, ágyban fekvő beteg és fogyatékkal élő családok - három hónapon keresztül, minden nap 1 kg kenyeret és meleg ételt (leves és második) vehetett át az ősz folyamán megválasztott diakónusainktól. Ez úton is köszönetet mondunk Darabont Angéla és Balázs Magdolna diakónusoknak, akik minden nap hűséggel és szeretettel végezték feladatukat. Isten áldása legyen életükön és szolgálatukon!

Ezt a programot gyülekezetünk mellett a holland Aspereni testvérgyülekezetünk is támogatta anyagilag, melyért hálás szívvel mondunk köszönetet a rászoruló családok nevében is. Az Úr áldja meg segítőkész testvéreink életét!

Rákosi Jenő lelkész-esperes