2016. május 10., kedd

Egyházmegyei közgyűlésSzékelyhíd adott otthont az idei esztendő közgyűlésének, mely április 12-én került megtartásra.

Bara László főjegyző a Jn 21, 15-17 igeszakasz alapján szólt a közgyűlés résztvevőihez. Igehirdetésében kiemelte, hogy Péter Jézus Krisztusnak azok közé a tanítványai közé tartozott, akinek a személyével nagyon sok közös pontot találhatunk a saját magunk életében. Sokszor hősködni próbálunk, meg akarjuk mutatni Istennek, amikor pedig a magunk erejéből nem sikerül, akkor megszégyenülünk. Péternek meg kell értenie, hogy az isteni szeretet nem a hősködésre biztat, hanem az önfeláldozásra. Péter mintha mindent jobban tudna a többi tanítványnál. Jézus ezért kérdezheti tőle: jobban is szeretsz engem ezeknél? Hogyan is viszonyulunk Jézus Krisztushoz? Sokan elmondják, hogy szeretik Istent, de nem szeretik a parancsolatait. Felülírjuk az Isten parancsolatait, már csak abban is, hogy nem látogatjuk az Isten házát. Isten parancsolatainak megtartása azt jelenti, szeretem az Istent. Az Érmelléki Egyházmegye életében sok pozitív dolog történt az utóbbi időben, ami azt mutatja, hogy itt az Érmelléken szeretik az emberek Istent.

Dr. Kürti László egyházmegyei főgondnok betegsége miatt nem tudott részt venni a közgyűlésen, ez úton is jobbulást és jó egészséget kívánunk neki. Helyette Dr. Oláh József presbiteri főjegyző köszöntötte a közgyűlés tagjait, és megnyitotta a közgyűlést.

Nt. Rákosi Jenő esperes úr esperesi jelentésében visszatekintett az elmúlt 6 év eseményeire. Egy ciklus végéhez érkeztünk el az Egyházmegye életében, és az elmúlt éveket megvizsgálva, örvendetes dolgokat láthatunk. Sok gyülekezet épült, sok minden megvalósításra került, vagy már folyamatban van. Esperesként mindig törekedett arra, hogy a rá bízott közösségekben szolgatársi szeretettel forgolódjon, mindenkihez egyenlő módon viszonyuljon. Amikor szüksége volt rá, mindig talált támogatókra a lelkészi karban; míg első esperesi jelentésében szeretettel kérte azokat, akik nem rá szavaztak 2010-ben, hogy fogadják el elöljárójuknak, úgy vette észre, hogy a lelkészi karban mindvégig megmaradt az egység a közös cselekvésre. Voltak hibák, tévedések is ezek alatt az évek alatt, amelyekből tanulni lehetett.

Jelentésében esperes úr kitért az elmúlt évek lélekszámi adataira. Drasztikus csökkenés nem történt, azonban megfigyelhető egy lassú apadás a gyülekezetek lélekszámában. Elgondolkodtató adat, hogy átlagosan 2400-an vesznek részt egy-egy úrvacsoravételen, ami nagyjából 10%-át jelenti az Egyházmegye lélekszámának. Az elmúlt 6 évben minden gyülekezetben volt esperesi vizitáció, illetve három éve püspöki vizitáció az Esperesi Hivatalban, amikor mindent rendben találtak a vizitálók. Ezek alatt az évek alatt néhány szolgatárstól végső búcsút kellett vennünk [akikre itt a lap hasábjain kivétel nélkül megemlékeztünk], néhány lelkipásztor nyugdíjba vonult, mások más gyülekezetbe folytatták szolgálataikat, illetve érkeztek új szolgatársak is az egyházmegye lelkipásztori közösségébe.

Az esperesi hivatal építése folyamatban van. Eddig 175.576.00 lej adományt kapott az Egyházmegye a gyülekezetektől (18.439.00 lej), a Bihar megyei tanácstól (100.000.00 lej), valamint az Emberi Erőforrások minisztériumából (57.117.00 lej). Ennél többe kerültek az eddigi beruházások, amit az esperesi hivatalnak kellett kigazdálkodnia (61.597.00 lej), de hála Istennek, sikerült. Összesen 237.173.00 lejbe került eddig a beruházás. Az építkezés természetesen folytatódni fog.

A továbbiakban Futó Márta diakónus ismertette az Érmelléki Diakóniai Alapítvány elmúlt évi munkáját. A 2015 esztendő tavaszán ruhaszállítmányt kapott az alapítvány, aminek egy részét értékesítettek, 5402.00 lej bevételre téve szert, ebből fizetve a szállítási költségeket. A többi ruha kiosztásra került az alapítvány által gondozott rászorulók között. Húsvétra élelmiszercsomagot állítattak össze, 5850.00 lej értékben, ami 195 családnak nyújtott segítséget. A nyári hónapokban 60 család 4890.00 lej értékben kenyér-támogatásban részesült. Augusztusban 18 rászoruló gyerek számára a micskei Sámuel bentlakás nyújtott táborozási lehetőséget. A micskei gyülekezetben éppen ekkor zajlott a Vakációs Bibliahét, amelybe be tudtak kapcsolódni a gyermekek. Futó Márta köszönetet mondott a Sámuel bentlakás vezetőségének a tábor megszervezésében és lebonyolításában nyújtott segítségért, valamint Lakatos Tamás szentjobbi teológus-diáknak, akik végig a táborban tevékenykedett. A tábor költségeit 2675.00 lejt a diakóniai alapítvány fizette. Iskolakezdésre tanszercsomaggal segítették a 0-5 osztályosokat, mintegy 86 gyermeket. A tavalyi évben a szalacsi gyülekezet vállalta, hogy a szokásos évi jótékonysági koncertnek otthont ad, amiért illesse köszönet a gyülekezetet és lelkipásztorát. A koncerten 5460.00 lej adomány gyűlt össze, amelyből a koncerttel kapcsolatos költségeket is fedezték. Decemberben a hagyományos nagycsaládosok találkozójára került sor Ottományban, amiért illesse köszönet a gyülekezetet és lelkipásztorát. Az Isten igéje mellett meleg ebéddel fogadták az összejövetelen résztvevőket, valamint mindenkinek élelmiszer-csomagot adtak. Aki nem tudott eljönni, azoknak a lelkészi hivatalokon keresztül küldték el a csomagokat. A micskei Sámuel bentlakás gyermekei Mikulás-csomagot kaptak. Összesen ez 5850.00 kiadást jelentett.

A közgyűlés folytatásaképpen Darabont Tibor ottományi lelkipásztor, missziói előadó ismertette beszámolóját. Említést arról, hogy több gyülekezetben kísérleteznek azzal, hogy a gyülekezeti missziónak újabb formáit találják meg, amikor az istentiszteletet élő közvetítés formájában is elérhetővé teszik olyanok számára, akik valamiért nem tudnak eljutni a templomba, vagy legalább felvételről megtekinthető, vagy meghallgatható formában bocsájtják a szélesebb gyülekezeti kör számára. A misszió hatékonysága szempontjából látszólag elhanyagolható, mégis fontos apróság a gyülekezetek közötti népvándorlás nyomon követése a ki- és beköltözések pontos adminisztrálása a lelkészi hivatalok között.

Bertalan Csilla a micskei Sámuel bentlakásban folyó életről számolt be. A bentlakás immár 13 éve működik, Isten segítségével. A működési engedélyek megújításra kerültek, az intézmény a hatályos törvényeknek mindenben megfelel. Reménység szerint a jövőben már nemcsak a követelményeknek való megfelelés, és a különféle ellenőrzések szintjén lesz érdekelt az állam az ilyen intézmények működésében, hanem a hathatós anyagi támogatásban is. A bentlakó diákok jó tanulmányi eredménnyel végezték a múlt tanévet. Összesen 36 gyerekkel foglalkoznak az intézményben, ebből 14 lakik bent hétfőtől-péntekig, a többiek délután hatig maradnak, ameddig segítenek nekik megtanulni a leckéiket. Az intézményvezető köszönetet mondott a jószívű anyagi támogatásokért, amelyekkel a gyermek ellátását segítették külföldről, (Németországból, Hollandiából, Franciaországból), valamint belföldről is, több gyülekezet külön-adományát jutatta el, nőszövetségek segítettek, valamint számos magánszemély, politikus, vállalkozó járult hozzá a működéséhez az intézménynek. Külön köszönetet mondott az un. anyák napi perselypénzért, amit a gyülekezetek jutattak el a bentlakásnak, 3328.00 lej összegben.

Szabó Zsolt szalacsi lelkipásztor, katekétikai előadó jelentésében összesítette a hittanórákat látogató gyermekek számát. E szerint az iskolai hittanoktatásban 1813 gyermek vesz részt, ami a tavalyi évhez képpest mérsékelt növekedést mutat, de a tavalyelőttihez viszont csökkenést. 856 gyermek látogatta a templomi hittanórákat, ami az előző számadatokhoz képest csekély, de még így is több mint a 2014-es év számadata. 2010 óta csökkenő tendencia mutatkozik meg, hiszen abban az évben még 1226 gyermek vett részt a templomi hitoktatásban. 6 gyülekezetben korcsoport szerinti foglalkozás van. A Vakációs Bibliahetek nagyon népszerűek, évről évre ez a program sok gyermeket vonz. A konfirmándusok száma alig több mint 300. 11 gyülekezetben nem volt konfirmáció, viszont 11 felnőtt személy is konfirmációi fogadalmat tett a tavalyi esztendőben.

Szűcs Zoltán apátkeresztúri lelkipásztor, kórházlelkészként végzett szolgálatairól számolt be. Megismételte tavalyi javaslatát egy külön missziói alap létrehozására, amiből a korházi missziói munkát is lehetne támogatni.

Bán Alpár nagykágyai lelkipásztor, ifjúsági előadó jelentésében a tavalyi fontosabb ifjúsági eseményekről számolt be [lapunk hasábjain ezekről korábban részletes tudósításokat lehetett olvasni]. Dr. Oláh József hozzászólásában javasolta, hogy az ifjúsági programoknak legyen egy előre látható tervezete egész évre, illetve a szervezők fordítsanak figyelmet arra, hogy a programok a lehető legjobb színvonalon legyenek megszervezve, és a beszámolókból derüljön ki, mennyire sikerült az előre kitűzött célt elérni, megvalósítani.

Perecsenyi Judit, az esperesi hivatal irodavezetője, valamint Simon-Szabó István éradonyi lelkipásztor, egyházmegyei számvevő az egyházmegye és a gyülekezetek pénzügyi számadásait ismertették.

Kovács Gyula margittai lelkipásztor, lelkészértekezleti elnök a lelkészi közösség számára szervezett értekezletekről, szakmai továbbképzésekről számolt be.

A továbbiakban Ványi Attila, az egyházmegye Presbiteri Szövetségének leköszönő elnöke tartotta meg beszámolóját, visszanyúlva egészen 2009-es esztendőig, megválasztásának évéig, majd átadta a szót az új elnöknek, Mészáros Jánosnak, aki ismertette a többi új elnökségi tagot.

Az egyházmegye nőszövetségeinek életéről Rákosi Hajnalka elnök-asszony beszámolóját Nt. Rákosi Jenő esperes úr ismertette.

Herman Csaba albisi énekvezér, egyházmegyei zenei előadó az egyházmegye egyházzenei eseményeiről számolt be [lapunk hasábjain ezekről korábban részletes tudósításokat lehetett olvasni].

A közgyűlés végén az érszőllősi gyülekezet föld-eladási kérését tárgyalták meg az egybegyűltek, amelyet elfogadtak azzal a kitétellel, hogy a gyülekezet nevezze meg pontosan, mi indokolja az eladást, és mire kívánják használni a földért kapott pénzösszeget.

A közgyűlést a székelyhídi gyülekezet vendégszeretete zárta, amiért ez úton is köszönetet mondunk.

Kulcsár Árpád lp.