2015. április 1., szerda

Március 15-i megemlékezés Asszonyvásárán


Ebben az esztendőben is megemlékeztünk templomi ünnepség keretén belül az 1848 márciusi eseményekről. Az igei szolgálatot Szerencsi Erika ,a magyarországi Kokad lelkipásztornője végezte Márk evangéliumának második fejezetéből, az 1 – 12. versek , a gutaütött beteg története alapján.


Az igehirdetés során megemlítette, hogy az elmúlt héten a gyülekezetben megtartották az egyetemes imahetet, melynek vezérfonalát a szamáriai asszony története alkotta. Prédikációjában rávilágított arra a tényre, hogy amint ez a lelkileg beteg asszony a Jézussal való találkozás alkalmával gyógyult meg – jutott hitre, úgy ahogyan a négy ember által, a ház tetején vágott nyíláson Jézushoz leeresztett béna is a Jézussal való találkozással gyógyult meg.

Az őshazából kiindulva, magyar népünk is a keresztyén hitre jutva maradhatott meg immár 1100 esztendő óta, itt a Kárpát-medencében. Isten különös kegyelme volt sokat próbált magyar népünkkel, amikor már 1590-ben kezébe kerülhetett a magyarra fordított teljes Szentírás amelyből erőt, vigasztalást és bátorítást nyerhetett a sokszor sanyarú évtizedek, évszázadok ideje alatt.

Istennek legyen hála, hogy a mi kezünkben is ott lehetett, lehet. Naponként olvashatjuk eligazításul minden helyzetben és mindennapi lelki táplálékul.

Ezt tehetjük és tesszük most is, Március 15.-i nemzeti ünnepünkön…de legyen eligazodás, bátorítás és reménység „globális” világunk megtévesztő, félrevezető helyzeteiben is. Legyen ez így népünk-nemzetünk és Anyaszentegyházunk közösségében is, valamint más népekkel való békés együttélésünkben is mindenkor.


A szószéki szolgálat után Székely István lelkipásztor szeretettel és tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, a vendég lelkipásztornőt, a vele érkezett kokadi testvéreket, a polgármestert, alpolgármestert, az iskola holland vendégeit, pedagógusokat tanulókat, vendégeket, jelenlevő gyülekezeti tagokat.

Ezután következett a templomi ünnepély keretében az asszonyvásárai óvodások, kisiskolások műsora, szavalatokkal, mondókákkal és énekszámokkal. Köszönet a felkészítésért az óvónőknek és a tanítónőknek.

A kicsik után következett a kiskereki és asszonyvásárai V-VIII. osztályok műsora. A nívós előadásra való felkészítésért köszönet jár Kurucz Boglárka magyar tanárnőnek.


A templomi ünnepély folytatásaként következett a megemlékezés a templomkertben felállított Kuthi Sándor lelkész-esperes kopjafája előtt.


Nyíri Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, elmondta beszédében hogy nemcsak azok váltak hősökké a forradalom idején akik kardot rántottak és részt vettek a harcokban, hanem azok is akik segítették a harcolókat élelemmel, fegyverrel, ruhával, akik amikor szükség volt bújtatták a menekülőket, vállalva az esetleges megtorlást is.

Méltatta a Márciusi ifjúság forradalmárainak bátor, diadalmas véres vagy sokszor vérnélküli tetteit. Mindezeket példa gyanánt állította a mai kor ifjúsága elé.

Ezután következett az emlékoszlop ünnepélyes és tiszteletteljes megkoszorúzása.

Először a polgármester Nyíri Sándor és Erdei Ida Elvira asszonyvásárai RMDSz elnöknő helyezte el a megemlékezés koszorúját.


Ezután Székely István helybéli és Szerencsi Erika kokadi lelkipásztorok helyeztek el koszorút és hajtottak fejet az emlékhely előtt.


Végezetül Nemzeti Imádságunk eléneklésével zárult a 2015 március 15.-ei megemlékezésAsszonyvására, 2015 márciusa.

Székely István
lelkipásztor