2015. február 11., szerda

A poklostelki református templom története


Egyházmegyénkben a kisgyülekezetek javára történő, böjtfővasárnapi perselyes gyűjtés begyűlt összegét idén a poklostelki református templom javítási munkálataira ajánljuk fel.


Az elmúlt, 2014-es esztendő sok áldással zárult a poklostelki református gyülekezetben. Olyan javításokkal haladtunk, amelyek a mi kisgyülekezeti lehetőségeinket meghaladták, és ebben is a mennyei Atya gondviselését tapasztaltuk meg. Velünk volt Isten, és megáldotta kezünk munkáját. Hála neki mindenért!

A poklostelki református templom

Gyülekezetünk temploma és parókiája több száz éves, építésük időpontjáról nem maradt fent adatunk. Azt viszont levéltári adatokból tudjuk, hogy Poklostelek egykor a Berettyó folyó jobb partján terült el, és a falubeliek az 1674. esztendőben kezdtek a mai lakóhelyükre költözni. Ezek alapján a templom és a parókia akár 300 évesnél is régebbi lehet. Az első templom az 1790-es évek elején leégett. Az alapkövet 1793-ban helyezték el, az újjáépítést 1799-ben kezdték el a hívek adományából. Poklostelek akkor is szegény falu volt, így a tűzvészben megperzselődött, de még használhatónak ítélt gerendákat felhasználták az újjáépítés során, a gerendák közti távolságot pedig kb. a másfélszeresére növelték, így spóroltak az anyaggal. A parókiára vonatkozó első adatunk 1857-ből az, hogy elfogadható állapotban volt. Ilyet aligha írtak volna pár éves vagy évtizedes épületről.

2012-ben közmunkában levertük a templom külső részéről a vakolatot.

Röviden szeretnénk ismertetni a poklostelki református templom történetét, melyből kitűnik, hogy milyen küzdelmei és nehézségei voltak és vannak ennek a gyülekezetnek a templom megmaradásáért vívott harcában.

Lippai József református lelkész (1943-1976) feljegyzéseiből arról értesülünk, hogy a templom főbejáratánál a portikusból nyíló ajtó felett a falon egy tábla volt elhelyezve a következő szöveggel: „E szent ház épülni kezdett a ref. hívek által 1799-ben. A mennyezet deszkával készült 1840. évben. Bel-külső rész újonnan javíttatott 1891. évben Isten dicsőségére.” Ez a tábla a jelenben nincs a templomban, és a hollétéről semmit sem tudunk.

A karzat alatt is jól látható, hogy a falakban milyen magas a víz- és sótartalom.

A szájhagyomány alapján feltehető, hogy az első templom az 1790‑1792-es években a tűzvész martaléka lett. A leégett templom helyére 1793-ban rakták le a jelenlegi templom alapkövét Vásárhelyi Dániel lelkipásztor idejében (1791‑1797). A feljegyzésekből kitűnik, hogy a templom a hívek adományából és önkéntes munkával épült. A templomot téglából építették, és zsindellyel fedték be. A torony építését 1808-ban fejezték be: téglából készült és zsindelyezett volt.

A templom jelenleg is a régi formájában áll, a korszerűsítő javításoktól eltekintve. Alapterülete 252 m2. Az épület hossza 26 méter, szélessége 12 méter, belső magassága 6 méter. Beépített karzata van. A torony magassága 24 méter, és két harang lakik benne.

A templom tetőszerkezete elavult, a gerendák meghajlottak.

1824-ben a felépült templomot deszkapadokkal látták el.

1855-ben Dévay Ignác és felesége, Irinyi Eszter padokat készíttetett a karzatra.

Évtizedeken keresztül a templom fala több helyen megrepedt, és a hívek elhatározták a templom javítását Gergelyi Sámuel lelkipásztor idejében. 1860-ban elvégezték az első nagyobb javítást a templomon. A munkálatot végzők neve ismeretlen.

A poklostelki református templomon az elmúlt 200 év alatt többször végeztek kisebb-nagyobb mértékű javítást. Nagyobb javítást kiviteleztek 1891-ben, Unghváry Gyula lelkipásztor idején. A javítási munkálatokat Gönczy Sándor, székelyhídi mester végezte. A költségeket a hívek adományából és kölcsönből fedezték, amit az egyházközség 3 év alatt fizetett vissza.

1922-ben a templomot ismét javítani kellett Kiss Sándor lelkipásztorsága idején. A javítás alkalmával újrazsindelyezték a templomot és a tornyot. A költségeket a hívek adományából rendezték.

1942-ben, Medgyesy Lajos szolgálata idején nagy jelentőségű általános javítást végeztek: a tetőzetet zsindely helyett cseréppel fedték be, a tornyot pedig bádoggal. Mivel a templom fala több helyen megrepedt, az épület déli részén két téglaoszlopot építettek. A munkálatot id. Lovas Miklós presbiter, poklostelki építőmester végezte, és a bádogosmunkát O. Nagy Imre helybeli lakos. A munkálatok anyagi fedezésére az Egyházközség kölcsönt vett fel, amit 3 év alatt kifizetett. A hálaadó istentisztelet a templom javítása után 1942 júliusának első vasárnapján volt.

1944-ben Bozsóki Imre egyháztag a maga költségén villámhárítót szerelt fel a templom tornyára.

1956-ban, Lippai József lelkipásztor idejében (1943‑1976) a templomot kívül-belül újra kellett javítani. Adományokat gyűjtöttek erre a célra. A munkálatokat Sall Ödön és Iván Márton szentjobbi mesterek végezték.

1968-ban az elektromos áramot bevezették a templomba.

1976-ban annyira megromlott a templom épületének állapota, hogy a szomszédságában lévő iskolát veszélyeztette. Többszöri felszólítás után, a hívek adományából végezték el a nagyméretű javítást. A templom hajóját cserép helyett bádoggal fedték be, újrabádogozták a tornyot, külsőleg vakolták az épületet, és kívül-belül fehérre meszelték. Ugyanebben az évben vaskerítéssel vették körül a templomot.

1997-ben Vinczéné Pálfi Judit szolgálata idején holland gyülekezetek támogatásával és a hívek adományából sor került a templom belsejének felújítására: a belső falakat részlegesen újra vakolták; a padokat, a karzatot és a padlózatot kicserélték, ugyanúgy, mint az ajtókat és az ablakokat, valamint a papi széket, az úrasztalát és a szószék koronáját.

1998-ban a beépített új padokra szivacsokat készítettek és új csillárokkal szerelték fel Istennek házát.


A rég megereszkedett mennyezet a bontás alkalmával szinte magától leszakadt.

Az elmúlt 200 év során a tetőszerkezet ugyanaz maradt, több száz éves, részben megperzselődött gerendákkal. A faanyag jelentős része elkorhadt, elavult, és alkalmatlanná vált az eredeti funkciójának ellátására.

2012 januárjában egyértelművé vált, hogy a tetőszerkezet teljes cserére szorul, életveszélyes a templomot továbbra is istentiszteleti célra használni. Istennek adunk hálát azért, hogy ekkor már volt hova átköltöznünk. A hajdani református iskolát visszaigényeltük, 2007-ben újra egyházközségünk tulajdonába került. Ezt követően felújítottuk, és 2013-ban hálaadó istentiszteletet és névadó ünnepséget tartottunk. Az elmúlt 3 évben a Lippai József református gyülekezeti házban tartjuk az istentiszteleteket, valamint a gyermekekkel és ifjakkal való foglalkozásokat.

A 2012-es évet tehát már a gyülekezeti házban kezdtük el. Februárban a templomi bútorzatot átvittük a gyülekezeti ház nagytermébe, ahol az istentiszteleteken akár 100 fő is elfér.

A bontási törmelékektől megtisztított templom várja az új tetőt.

Az elmúlt években az erőnk feletti munkát készítettük elő. Először is Istentől kértünk erőt, útmutatást, vezetést, reménységet. A gyülekezetben kirovást határoztunk meg, és adományokat gyűjtöttünk. Önkéntes munkával levertük a templom külső részén a vakolatot 2 méter magasságig. Elkészült a templom teljes felújításának dokumentációja. Ezután pályázati forrásokból kezdtünk el anyagokat vásárolni a tetőszerkezet teljes cseréjéhez.

2014 novemberében tudtuk elkezdeni a tetőszerkezet cseréjét: a munkások lebontották a régi tetőt, önkéntes munkával elhordtuk a törmeléket, és még a fagy beállta előtt vasbeton koszorút öntettünk körbe a falakon. Rövidesen felkerül az új tetőszerkezet vasból és fából, melyet bádoggal fedünk be.

Itt tartunk most: vasbeton koszorú erősíti a falakat, erre kerül hamarosan az új tető

A poklostelki református templom teljes felújításra szorul: az elmúlt 200 év legátfogóbb munkáját kezdtük el ezekben a hónapokban. Sok még a ránk váró munka, de tele van a szívünk hálával, mivel tapasztaljuk Isten vezetését, aki ad mellénk segítséget, támogatókat, anyagi és lelki erőforrásokat. Köszönjük az eddigi támogatásokat és felajánlásokat, Isten áldását kérjük az adakozókra! A kedves olvasókat kérjük, hogy hordozzanak minket imádságban, hogy Isten dicsőségét és anyaszentegyházunk épülését szolgálja a poklostelki templom teljes felújítása! Ha valaki anyagilag is szeretné támogatni a templomépítést, az adományukat örömmel fogadjuk gyülekezetünk bankszámlaszámán: RO24RNCB0035022177640001 – Parohia Reformata Poclusa de Barcau, vagy lelkipásztori hivatalunkban Poklostelken.

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.” (Zsolt 46,2)

Erős-Joó Enikő és Erős-Joó Béla
lelkipásztorok
A tűzvész után 1799-1808 között újjáépített templom tetőszerkezetéhez felhasználták a régi, részben megperzselődött gerendákat is. Mára ezeknek a több száz éves gerendáknak nagy része elkorhadt.