2015. január 13., kedd

Lelkészbeiktatás a Székelyhídi Református Egyházközségben


2014. november 23-án rendhagyó ünnepi istentiszteletre került sor a Székelyhídi Református Egyházközségben. 3 évnyi szolgálat és munkásság után, ezen a napon iktatták be tisztségébe immáron hivatalosan is Rákosi Jenő érmelléki esperest.
Az ünnepi istentiszteleten főtiszteletű Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét Jeremiás 35,18-19 alapján. Az igehirdetést követően Rákosi Jenő esperes úr köszöntötte a püspök urat, lelkészeket, meghívott vendégeket, a város elöljáróit és a politikai élet képviselőit, valamint a gyülekezet tagjait, mindazokat, akik megtisztelték jelenlétükkel ez ünnepi alkalmat.

A köszöntések után kezdetét vette a közel 3 órás beiktatási ceremónia. Először is Csűry István püspök úr mondta el beiktató beszédét, felolvasván Lukács evangéliumának 17-dik részéből az 5. és 6. verseket. Ezt követően, mint a beiktatás szimbolikus gesztusaként egy Bibliát nyújtott át az esperes úrnak, valamint átadta a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét.A köszöntések sorát Mészáros János főgondnok beszéde nyitotta meg szívhez szóló tartalmas útravalóval, majd gondnok társai kíséretében egy új palástot helyeztek az esperes úr vállára a gyülekezet ajándékaként, Kincses Balázs gondnok úr pedig verssel köszöntötte a beiktatott lelkészt. Ezután az esemény legszívhezszólóbb pillanata következett, amikor az esperes úr édesanyja egy szép verssel köszöntötte fiát.Ezt követően az egyházközség előző, nyugalmazott lelkipásztora, Gavrucza Tibor köszöntötte utódját és kívánt hosszú és áldott szolgálatot a gyülekezetben, ahogyan ő is több mint 30 éven át tette azt.A beiktatott lelkipásztor köszöntésével folytatódott az ünnepség az alábbi ige alapján: "Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában: Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék." (1Kor 2,1-5)Ezután a megjelent lelkészek egy-egy igével kértek áldást a beiktatott lelkipásztor életére, majd a gyermelyi és a hollandiai Aspenből érkezett testvérgyülekezetek képviselői mondták el köszöntéseiket.

Béres Csaba, Székelyhíd város polgármestere és Szabó Ödön parlamenti képviselő is megtisztelték jelenlétükkel az ünnepi eseményt, és sok sikert kívántak a most beiktatott lelkésznek. Az ünnepséget Mészáros Ibolya presbiternő és Kaszta Alexandra IKÉ-s fiatal szavalata, illetve a Hallelujah-kórus énekei zárták, akik többször is szolgáltak az ünnepség során.Rákosi Jenő beiktatott lelkipásztor és esperes végül megköszönte a jókívánságokat, külön is a gyülekezet gondnokainak, a presbitériumnak, és a gyülekezet tagjainak bizalmát, szeretetét, és kifejezte, hogy igyekszik továbbra is ezt a bizalmat megbecsülni és tenni azt, amit az Úr Isten reá bízott. A 3 órás beiktatási ünnepséget szeretetvendégség követte.

Mészáros Ildikó
vallástanárnő