2014. május 23., péntek

Egyházmegyei közgyűlés

Egyházmegyei közgyűlés.
Székelyhíd, április 10, csütörtök.

A székelyhídi református templomban összesereglett közgyűlési tagok Bara László szolgálat hallgathatták meg a Jel 3, 7-13 alapján. Az egyházmegyei főjegyző igemagyarázatában kiemelte, hogy az Ige alapján milyen megnyugtató tudni azt, hogy a kulcs, amelyről Jézus Krisztus beszél, csak az Ő hatalmában van, azt Tőle senki el nem veheti, azt senki nem kezelheti, csakis Ő. Ilyen Megváltónk van nekünk, akinél teljhatalom van. Ő az, aki tudja a mi dolgainkat. Van, akinek ez megnyugtató, van, akinek épp ellenkezőleg, ez zavaró. De Jézus ezeket a szavakat megnyugtatás céljából mondja, azért, hogy biztosítson bennünket a felől, hogy valóban ismer minket, együtt érez velünk, látja az igyekezetünket, látja a kitartásunkat, a nehéz körülmények között való helytállásunkat, és mindenki előtt, a hamisak, a képmutatók, a hazugok előtt is megmutatja, hogy mennyire szeret minket. Jézus a gyengék oldalán áll, nem az álnokok oldalán.

A kitartás gyümölcse a megtartatás. Krisztus biztonságot és reménységet ígér a nehéz időkben, a próbák idején. Ne engedd, hogy elvegyék a hitedet, az Istenbe vetett bizodalmadat, mert a jutalom készen vár, és biztos. Győzelem, dicsőség vár ránk! Isten anyaszentegyházában oszlop vagyok-e már? Tartó erő vagyok-e lelkipásztorként, presbiterként, gondnokként?- hangzottak a felszólítások és kérdések az igehirdetésben.

 
A közgyűlés tagjainak számbavétele után Dr. Kürti László, egyházmegyei főgondnok köszöntötte az egybegyűlteket, és Isten áldását kérte a közgyűlésre, a jelenlevőkre. Bara László főjegyző az előző évi közgyűlés jegyzőkönyvének ismertetette.

Nt. Rákosi Jenő esperes jelentését Hag 2, 9 igevers találó szavaival kezdte. Esperesi vizitáció Érmihályfalván volt, lelkész-beiktatás Szalacson. Az épülő esperesi hivatal alapja elkészült a tavalyi évben, reménység szerint az idei év végére sikerül tető alá hozni. Az egyházmegye lélekszáma 2013-ban 21 223 lélek volt. Ez mindösszesen 36 lélekkel kevesebb, mint az előző évben. Ezen adatok alapján elmondható, hogy a drasztikus apadás és fogyás megállni látszik. Keresztelés 245 volt, temetés 492. Vannak beköltözöttek, és felzárkózók, ezért lehetséges, hogy a 247 lélek természetes apadáshoz képpest mégis csak 36 lélekkel csökkent összességében az egyházmegye teljes lélekszáma. Házasságkötés 111 volt. Az egyháztagságot vállalók száma 14 350, 4263 felnőtt személy nem fizet járulékot már régebb óta. A templomlátogatottság 7-30% között változik, az úrvacsorázók száma pedig egy alkalommal 2550, 12%. 23 gyülekezetben van bibliaóra, 26 ifjúsági, 15 gyülekezetben nőszövetségi, 18-ban pedig presbiteri bibliaóra. 22 gyülekezetben működik szervezett formában a nőszövetség, 16-ban pedig ifjúsági csoport.


Esperes úr köszönetet mondott mindazoknak, akik áldozatos munkát végeztek az elmúlt esztendőben is a maguk szolgálati helyén az egyházmegyében, minden lelkipásztornak, kántornak, harangozónak, vallástanárnak, diakónusnak, nőszövetségi tagoknak, presbitereknek, ifiseknek, és mindenkinek, akik előbbre vittek Isten akaratával megegyező módon a Feltámadott Krisztus földi testének boldogulását.

Ugyanakkor annak a véleményének is hangot adott jelentése rendjén, hogy nagyban megnehezíti az egyházmegye munkáját, hogy több egyházközség részéről bizonyos jelentések, iratok, válaszok az Esperesi Hivatal számára nem érkeznek meg. Ez ellen tenni kell valamit, és lesz is javaslata az Egyházmegyei Tanács számára.


Az esperesi jelentést követően Balla Júlia gálospetri tiszteletes asszony, diakónus számolt be az ÉRDA tevékenységéről az elmúlt esztendőben. 2013. augusztus 1-től került alkalmazásába a Diakóniai Alapítványnak, amely jelenleg 180 rászoruló családdal törődik. Szeptemberben 118 tanszercsomag készült általános iskolások számára, ezeket a lelkészi hivatalokon keresztül jutatott el a családoknak. A németországi Mercy diakóniai segélyszervezettel egy három évre szóló támogatási egyesség jött létre, amiért illesse köszönet Vinczené Pálfi Juditot, egyházkerületünk missziói előadó-tanácsosát, akinek ebben nagy része volt. Idő közben kisebb Alapítványi Statútum-módosításokra is szükség volt, amelyekhez ügyvédi segítséget kért. A már szokásos jótékonysági koncert idén nagyon nagy érdeklődésnek örvendett, sokan vettek részt, és támogatták az Alapítványt adományaikkal.

A Magyar Református Szeretetszolgálat 112 db un. "kék vödörrel" segített, amelyeknek mindegyike tartós élelmiszerrel volt megtöltve, valamint 250 db "cipős dobozzal", ezek kisgyermekeknek szóló játékokat, édességet tartalmaztak. Karácsonyi ajándékként, a dobozok szétosztása szintén a lelkészi hivatalokon keresztül történt, a lelkipásztorok segítségével. A szokásos karácsonyi találkozóra (nagycsaládosok és fogyatékkal élők) ismét tartós élelmiszer-csomagok készültek, 180 db. Sikerült egy holland alapítvánnyal, Hulp Oest-Europa-val is egy három évre szóló támogatási szerződést kötni, amelybe már az elmúlt esztendő is beletartozott. Az Alapítvány életében az elmúlt néhány hónap alatt sok örvendetes esemény következett be, helyzete stabilnak mondható.


Hermann Csaba, egyházmegyei zenei előadó, albisi kántor számolt be az egyházmegyében történt egyházzenei eseményekről. Mindezekről lapunk részletesen beszámolt a V/8-10 old. VI/1-2 old. VIII/ 1-2 old. IX/8-10 old. lapszámokban.

Darabont Tibor, egyházmegyei missziói előadó, ottományi lelkipásztor a Jel 3, 8 idézve tartotta meg beszámolóját. Jézus Krisztus mondja: tudok a Te cselekedeteidről. De vajon mi tudjuk-e, hogy Ő tudja, hogy odafigyel, hogy elvárásai vannak irányunkba elsősorban a misszió területén? Elmondta, hogy úgy látszik, az előző (2012) évhez képpest nem sok változásról lehet beszámolni. Már öt gyülekezetről tudunk, ahol az egyetlen gyülekezeti alkalom a vasárnap délelőtti istentisztelet. Vannak azonban pozitív példák is hála Istennek, ahol sok minden jól működik. A lelkipásztor sokféle lehetőséget megragad a gyülekezettel való kapcsolattartásra, nemcsak a jól bevált, hagyományosakat, hanem a modernebbeket is. Felhívta a figyelmet arra, hogy idéntől lehetőség nyílik az Emmaus program elvégzésére a gyülekezetekben (amelyre lapunk hasábjain még visszatérünk).

Bertalan Csilla a Sámuel bentlakás életéről számolt be. Immár a 11-ik tanévet kezdhette el Isten kegyelméből a bentlakás, ahol 14 gyermek lakik bent, és 18 gyerekekkel foglalkoznak még nap közben. Ebédet kapnak, tanulnak velük az „after school” program keretei között. Ez a program nagyon népszerű, több család ezért külön is fizetnek, hogy gyermekeik részt vehessenek. Az anyák napi perselypénzt a tavalyi és a tavalyelőtti évekről is megkapták, ez nagy segítség volt a bentlakás számára. Bertalan Csilla külön köszönetet mondott azoknak a gyülekezeteknek, akik önként adakoztak a bentlakás számára. Rákosi Jenő esperes úr buzdította a jelenlévő lelkipásztorokat, hogy a gyülekezetekben igyekezzenek a perselyes adakozást visszavezetni, mert lényegesen más az, ha önként adakoznak a gyülekezetek, és több is gyűl, mintha levonás formájában kénytelen begyűjteni az Esperesi Hivatal az "adományokat".


Szabó Zsolt katekétikai előadó, szalacsi lelkipásztor a 2Tim 3,16 igeversével köszöntötte a jelenlévőket. A beadott lelkészi jelentések alapján elmondható, hogy az elmúlt esztendőben 2092 vallásórás korú gyermek volt gyülekezeteinkben. Ezek közül 1145 gyermek egyáltalán nem jár gyülekezeti vallásórákra. hat gyülekezetben nincs egyáltalán vallásóra, de 110 gyermekkel még így is többen jártak, mint 2012-ben. A Vakációs Gyermek-bibliahetet 33 gyülekezetben rendezték meg, két gyülekezettel több helyen, mint 2012-ben, és néggyel több gyülekezetben, mint 2011-ben, 1544 gyermek részvételével, azaz 557 gyermekkel járt több ezekre az alkalmakra, mint a vallásórákra. Tavaly 321 konfirmáltak a gyülekezetekben, idén, 2014-en alig néhánnyal lesznek többen. Ebből 6 felnőtt konfirmándus volt.

Balogh Katalinnak, a vallástanárok szövetségének elnöke beszámolóját esperes úr olvasta fel. A vallástanárok abban a helyzetben vannak, hogy nemcsak az iskolaigazgatók, az állam, a szülök, a gyermekek felé kell megfelelniük, jelentéseket készíteniük, hanem az egyház felé is. Általános gondot jelent a vallástanárok számára, hogy több településen is tanítanak, nemcsak a lakhelyükön, vagy ott egyáltalán nem, és az ingázás miatt nem tud minden egyes gyülekezettel kapcsolatot fenntartani, csak egy templomban tud részt venni a vasárnapi istentiszteleten, nem jelenhet meg minden helyen, általában a lakhelye szerinti gyülekezetbe jár, ott tud tevékenykedni a leginkább.


Esperes úr felhívta a figyelmet arra, hogy az idei évtől kezdve sokkal jobban oda fognak figyelni a vallástanárok gyülekezetépítő munkájára, ellenőrizni fogják a lelkipásztorokon keresztül, hogy járnak-e templomba rendszeresen, és ott milyen tevékenységet folytatnak, hogy kapcsolódnak be a gyülekezeti szolgálatba, segítik-e a lelkipásztort építő munkájában.

Kövendi István iskolalelkész, kügypusztai lelkipásztor jelentését Jakó Sándor Zsigmond olvasta fel. A Mk 10, 14; 2Moz 20, 12 igeversekből kiinduló jelentés beszámol arról, hogy hetente háromszor tartanak az iskolában áhítatot. Hetente egy alkalommal a bentlakásban bibliaóra van. A Szent László római katolikus iskolába is van szolgálati lehetőség, hetente egyszer, hogy az oda járó református gyermekek is "reformátusul" is tanuljanak. A szentendrei református iskolával tovább fejlődött a nagyváradi iskolának a kapcsolata.

Jakó Sándor Zsigmond ifjúsági előadó, jankafalvi lelkipásztor az ifjúság életében zajlott lelki munkáról számolt be az 1Kir 8, 57-58 igeversek alapján. (Lapunk részletesen beszámolt ezekről a tevékenységekről a III/ 12. old. IV/4.10-11 old. V./6. 8-10. 15-16 old. VI/7-8 old. VII/1-2 5. old. VIII/ 1-2. old. IX/ 1-6. 11-12. 15-16. old. X/5-8. old. XI/ 3-5. 9-10. old. XII/ 1-3. old. lapszámokban).


Szűcs Zoltán kórházlelkész, apátkeresztúri lelkipásztor a Jn 16, 36 alapján köszöntötte a megjelenteket. Meglátása szerint egy kórházlelkész feladata egy átlagos lelkészi munkától jelentősen eltér. Nemcsak a szakrális térben kell végeznie a szolgálatot, hanem a hétköznapi, civil életben kell mindenkivel megtalálja a hangot, felekezeti hovatartozás nélkül. Néhány megrázó esetről számolt be, amelyek még a sokat próbált, immár hét éve korházban szolgáló, edzett lelkészt is megviselték. Halász Rozáliát és Katona Zsoltot említette, akik segítik munkájában. Kb. 300-350 Bibliát osztottak ki az elmúlt évben. A "Református Érmellék"-et hónapról hónapra kiosztják. Nagy szükség lenne ugyanakkor imakönyvekre. Javaslatot tett külön missziói alap létrehozására.

Számvevői jelentést Simon-Szabó István egyházmegyei számvevő, éradonyi lelkipásztor és Perecsenyi Judit, az esperesi hivatal irodavezetője mutatott be a közgyűlésnek. Simon-Szabó István köszönetet mondott Perecsenyi Juditnak a pontos munkáért, amit az egyházmegye főkönyvelőjeként végez. A püspöki vizitáció alkalmával is megállapításra került az, hogy az ügyvitel kifogástalan az egyházmegyénél. Javaslatot tett arra nézve, hogy a közlekedési eszközök fenntartása a motorköbcenti és az üzemanyag típusától függően sávosítani kellene, és pontosan meghatározni, hogy melyek azok, amik ebbe a kategóriába besorolhatóak.

Kovács Gyula lelkészértekezleti elnök, margittai lelkipásztor az elmúlt esztendő lelkészértekezleti munkájáról számolt be, az Ez 3, 10-12 igeverset idézve. A lelkészértekezleteken történtekről gyülekezeti lapunk minden eseményről tudósított.

Ezt követően Ványi Attila érsemjéni presbiter, a Presbiteri Szövetség (PSz) elnöke tartotta meg beszámolóját. A szövetség életében fellendülés volt megfigyelhető az elmúlt esztendőben. A PSz munkájáról a Református Érmellék többször tudósított. A presbiterek többsége tagdíját befizette, ami örvendetes előrelépés volt az előző évekhez képpest. Elnök úr megfogalmazta azt is, hogy kisköri presbiteri konferenciákra szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a PSz munkáját segítettek az elmúlt időszakban.

Esperes úr a Nt. Közgyűlés elé tárta az Egyházmegyei Tanács javaslatát a gyülekezetek minősítésének kérdésében. A Tanács javaslata értelmében az alábbi gyülekezetek számítanak minősített gyülekezetnek az Érmelléki Református Egyházmegyében: Albis, Berettyószéplak, Bihardiószeg, Érbogyoszló, Érkeserű, Érkörtvélyes, Érmihályfalva, Érsemjén, Érszőlős, Hegyközszentmiklós, Margitta, Micske, Szalacs, Székelyhíd, összesen 14 gyülekezet. Azok a gyülekezetek számítanak minősített gyülekezetnek, amelyeknek a lélekszáma meghaladja az 500 lelket, valamint saját bevételei kitesznek legalább 50 000 lej, három éven keresztül folyamatosan. A közgyűlés a Tanács javaslatát a gyülekezetek minősítése szempontjából megerősítette.

Esperes úr javaslatot tett az épülendő új esperesi hivatal telke mellett lévő 3 ár terület megvásárlására, amelynek ára 15 000 lej. A telken jelenleg egy romos állapotban lévő ház áll, amely elbontásra kerül, és ezzel az esperesi hivatal telek-területe növekedni fog 9-ről 12 áré területre.

Az egyházmegye albisi földterületével kapcsolatosan Stiák László egyházmegyei tanácsos, bogyoszlói kántor kért szólt a közgyűlésen. Elmondta, hogy a helyi Polgármesteri Hivatal részéről fordultak hozzá, hogy a szóban forgó területről az elmúlt időszakban tolvajok minden mozdítható dolgot, a szőlőtermést, a szőlőtőkéket, és betonoszlopokat, mindent elloptak. Mit kellene kezdeni a földterülettel? Volt, aki jelentkezett volna arra, hogy elvállalja munkálatba, de már nem volt mit munkálni, mert csak a puszta föld maradt meg, mindent mást elvittek. A régi tulajdonosok jelezték, hogy adásvételi szerződés van a telkekről, de a telekkönyveztetés, névre vételezés elmaradt. A három kisebb terület kb. 50 árt tesz ki. A közgyűlés arról döntött 2 tartózkodás mellett, hogy a területeket az egyházmegye adja el.

Javaslat tétetett arra nézve, hogy az iskolaszéknek (Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium) legyen tagja a katekétikai és ifjúsági előadó is, ahogy arról egyébként az egyházi törvény is rendelkezik (Kánon). A közgyűlés egyhangúan megerősítette ezt a javaslatot.

A közgyűlés a székelyhídi gyülekezet szeretetvendégségével zárult, amit ez úton is köszönünk vendéglátóinknak! Isten áldása legyen az Érmelléki Református Egyházmegye életén!

Kulcsár Árpád. lp.