2011. augusztus 26., péntek

Konfirmáció Szentjobbon

A szeretet új parancsa

„Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.” (János 13,34-35)2011-ben konfirmáltak névsora:
Csokmai Mária, Fülöp Emese, Matiz Laura, Nagy Edina,
Nagy Ivett, Ráksi Enikő és Ráksi Erika

1991-ben konfirmáltak utoljára ilyen sokan a Szentjobbi Református Egyházközségben. Igaz, hogy két éve nem volt konfirmáció, de most öröm töltötte el az idősebbek szívét, mert látták, hogy van utánpótlás.


„Kövesd a Jézust, kövesd még ma, halld miként hangzik hívó szava”- énekelték a hófehér ruhába öltözött lányok, miközben elfoglalták helyüket a szépen kidíszített templomban. A templom igazi díszét azonban nem a sok szép virág, hanem az Isten Szava és az Igére szomjúhozók közössége adta meg.

Az Igehirdetésben a Krisztustól kapott új parancsolatról volt szó. Az eredeti görög szövegnek két szava van az „új”-ra. Az egyik a „neos”, ami azt jelenti, hogy valami megújul vagy kiújul (pl. tavasz, újhold, újév), a másik szó pedig a „kainos”, ami vadonatújat jelent, olyan valamit, ami eddig még nem volt. Ebben az Igeversben János evangélista a „kainos” szót használja, ami azt jelenti, hogy Jézus olyan parancsolatot ad, ami eddig még nem volt. Jézus az igaz szeretetet hozta be ebbe a világba, melyet meg kell éreznünk, el kell fogadnunk és tovább kell adnunk!

A prédikáció után az ifjak kikérdezése következett. Ügyesen, bátran és hangosan adták bizonyságát, hogy megfelelő jártassággal bírnak a Krisztus tudományában, a zsoltárok és dícséreted ismeretében. A kikérdezés után a konfirmándusok, Isten és a gyülekezet színe előtt, vallást tettek hitükről és fogadalmat a Krisztushoz és az Anyaszentegyházhoz való hűségükről:„Kijelentjük, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget, hitünk megvallása által magunkra vesszük”. „Hisszük és valljuk, hogy a Jézus Krisztus evangéliuma, Istennek hatalma, minden hívőnek üdvösségére; hogy Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró Isten és emberek között és egyedül az Ő belé vetett hit által igazulunk meg ingyen, Istennek kegyelméből”. Ígérjük és fogadjuk, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész hívei leszünk”!


A megerősítést és felhatalmazást, az Úr asztala köré térdelve, kézrátétel áltak kapták az ifjak, majd együtt részesültünk az Úri Szent Vacsorában. Minden időben imádkozunk a nagykegyelmű szent Úr Istenhez, hogy „sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakítson titeket Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban” (Róma 8,38-39). Ámen.

Rákosi Jenő
szentjobbi lelkipásztor
esperes