2010. augusztus 28., szombat

A szalacsi Nőszövetség története

A szalacsi „Gulácsi Eszter” Nőszövetség húsz esztendeje
(1990-2009)Korábban

Írott feljegyzést a nőszövetség szolgálatáról az egyházközségi levéltárban találunk, melyben utalás történik arra, hogy a református nőszövetség szervezett formában, már az 1930-as esztendő előtt tevékenykedett. Rendszeresen vettek részt bibliaköri találkozókon. 1935-ben akadályokba ütközött a nőszövetségi munka, ezért teljesen átszervezték, majd az „ostromállapot miatt” (bejegyzés 1936) újabb akadályok gátolják a lelki megnyilvánulásokat. A következő feljegyzésben (1941) már arról értesülünk, hogy „A nőszövetség és leányszövetség gyűjtéséből – pénz és természetbeni adomány – a fronton küzdő katonák részére 2 kg-os csomagokat küldött az egyház.” A szeretetadományok gyűjtéséről szóló utolsó feljegyzést 1944-ben írták le.

Még korábban

Sokat olvashatunk arról, hogy az egyházközségben a gyülekezet asszonyai önzetlen segítséget nyújtottak kétkezi munkával, adományokkal, felkarolva, megszépítve árvák és szegény gyermekek életét. Erre vonatkozóan feljegyzéseink vannak 1878-tól kezdődően.

A II. Világháborút követően, egészen az 1989-es történelmi fordulatig mindenkor helytálltak nőtestvéreink, leleményesen rátalálva az Isten ügyét szolgáló útra.

Az elmúlt húsz esztendő

A továbbiakban is az írott feljegyzésekre, tárgyi emlékekre támaszkodunk.

1990-ben megalakul a nőszövetség, 35 taglétszámmal.

Ettől kezdve rendszeresen megtartják a bibliaórákat. Lelki erőt nyerve megtalálja helyét a gyülekezeti életben minden nőtestvér ki keresi és óhajtja a közös lelki és anyagi gyarapítást az anyaszentegyházban, ki imádsággal, ki adománnyal, ki fizikai segítséggel, lelki támasz nyújtásával.

A következő helyi rendezvények szervezésében pótolhatatlan segítséget nyújtott nőszövetségünk:

 • Egyházmegyei lelkipásztori értekezlet, vallástanárok részvételével – 1993
 • Március 15 megünneplése – 1994
 • Varsolcról elszármazott lelkipásztorok találkozója – 1994
 • A borsi ifjak templomi szolgálata – 1995
 • Lelkipásztor beiktatása – 1996
 • I.K.E. Találkozó, az igazfalviak (Temes m.) 16 fős csoportja – 1996
 • Egyházmegyei I.K.E. kórustalálkozó – 1996
 • Szalacsi Napok, helyi ökumenikus találkozó – 1997
 • VII. Egyházmegyei Kórustalálkozó – 1998
 • Egyházmegyei vers és mesemondó verseny – 1998
 • Az Arany János Kollégium diákjainak adventi látogatása (versek, énekek) – 1998
 • Egyházmegyei lelkipásztori értekezlet – 1999
 • A nőszövetségi ház átadása (polgári per által visszanyert egyházi épület) – 1999
 • Az Érmelléki Református Egyházmegye Vallástanárainak Találkozója – 1999
 • Szeretetvendégséggel egybekötött jótékonysági bál – 1999
 • Szórakozással egybekötött adománygyűjtés – 2000
 • Apák Napja nőszövetségünk szervezésében – 2000
 • Egyházmegyei Nőszövetségi Konferencia, Közgyűlés – 2000
 • I.K.E. KUPA, két napos sport rendezvény 200 résztvevővel – 2000
 • Határmenti Lelkésztalálkozó zárórendezvénye – 2000
 • Egyházmegyei rajz és festészeti nap ifjak részére – 2001
 • XII. Egyházmegyei Kórustalálkozó – 2003
 • Hálaadó ünnepség (orgonajavítás, harangok villamosítása) – 2003
 • Határmenti Lelkésztalálkozó egyik programja – 2004
 • Hálaadó ünnepség (lelkipásztor és kántornő itteni 10 évi szolgálata) – 2005
 • Egyházmegyei nőszövetségi konferencia, tisztújító közgyűlés – 2007
 • XVI. Egyházmegyei Kórustalálkozó, 100 éves a Dalárda – 2007
 • Egyházmegyei Presbiteri Szövetség Találkozója – 2007
 • Egyházmegyei Nőszövetségi Konferencia – 2008

A zászló

Színe: almazöld, anyaga selyem, fehér rojttal szegélyezve.

Díszítés: a három részre osztott pajzsmezőben

 • Felül bölcső és koporsó, valamint kenyér
 • Alul zöld ág és kehely

A nőszövetségi zászló avató ünnepsége 2000 április 2-án volt a Szalacson megrendezett egyházmegyei nőszövetségi konferencia és Közgyűlés alkalmával.A névadás

Nőszövetségünk, 2007 pünkösdhétfőn a Szalacson tartott egyházmegyei nőszövetségi konferencia záró részeként ünnepélyes keretek között felvette a GULÁCSI ESZTER nevet.

Gulácsi Eszter úrnő (1832 – 1922), Zsigó Endre földbirtokos, mérnök, egyházmegyei főgondnok felesége volt. Szegények, betegek, árvák segítője, a helyi református iskola lelkes támogatója. Szalacson temették el (92 éves volt). Sírja nem a temetőben, hanem egy családi ház veteményes kertjében van (a régi temetőt a kollektívgazdaság házhelyeknek kimérette). A sírt nőszövetségünk gondozza s 2007-től, évente pünkösdhétfőn ezen a helyen áhítatot tartunk.

Lelki élet: nőszövetségünk rendszeresen megtartja bibliaóráit, néha előadásokkal egybekötve.1997-től kezdve bekapcsolódtunk a Keresztyén Nők Világimanapjának évenkénti megtartásába. Részt vettünk az egyházmegyei és egyházkerületi rendezvényeken, találkozókon.

Mi is jelt kívántunk hagyni magunk után Isten ügyének szolgálatában, mikor elkészítettük s elküldtük a magunk "varrott üzenetét" az egyházkerületi nőszövetségi falikárpit összeállítására.

Ünnepélyek

Több alkalommal szervezte meg nőszövetségünk Március 15 megünneplését, amikor a nőtestvéreink mondtak verseket, de imahét során is többször megtörtént, hogy nőtestvéreink szolgáltak. Emlékezetes marad számunkra egy anyáknapi ünnepély, amikor a gyermekek népes serege mellett az édesanyák is bizonyságot tettek Isten szeretetéről.

Szeretetszolgálat, adakozás

Betegeket látogattak, ha kell anyagilag segítettek, gyűjtést szerveztek számtalan alkalommal orvosi kezelés, műtétek költségeinek fedezésére. Adományokkal (pénz és természetbeni) segítettek, ha víz (Kistécső, Székelyföld, Temes megye) vagy tűz pusztított (Szalacson leégett egy fiatal házaspár háza). A Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ felhívására a konyha-ellátás megsegítésére jelentős adomány küldésével válaszolt a mi nőszövetségünk is, a Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium épületének felújítását pénzadománnyal segítettük.

Kegyelet

Lelkész-sír gondozását, a háborúkban elesettek emlékművének ápolását, koszorúk, virágok vásárlását nőszövetségünk vállalta magára (kopjafa, emléktáblák, emlékművek). Presbiter, kórus tag, nőszövetségi tag vagy nagyon közeli családtag elhalálozása esetén nőtestvéreink meglátogatják a gyászoló családot s részvétük jeleként koszorút visznek, az együttérzés kifejezéseként egyházi énekkel vigasztalják a fájdalomban megtörteket.

Szeretetmunka

Nőtestvéreink az elmúlt húsz év során (de előtte is) testi erejüket sem kímélték akkor, ha a templomi padok, szószék, Mózes szék újrafestéséről, lakkozásáról, takarításról, kert gondozásról, épületek javításáról, karbantartásáról kellett gondoskodni, de nekik köszönhetjük az imaheti terített asztalok eledelét, egyházi munkálatok alkalmával az étkeztetés megoldását. Felejthetetlen alkalom, amikor 2004 és 2005-ben holland diákok és tanárok (30-an) kétkezi munkát vállaltak egyházunkban. Mindkét alkalommal két hétig tartózkodtak a gyülekezetben. Ittlétük alatt nőtestvéreink többször megvendégelték őket a nőszövetségi házban.

Anyagi helyzet

Nőszövetségünk külön épülettel rendelkezik. Ezt gondozza, rendben tartja.

A helyiségeket adakozásból gyűjtött népművészeti tárgyak, szőttesek díszítik.

A konyhai részt évről-évre edényekkel bővítjük. Az épület használatáért (lakodalom, keresztelő, halotti tor stb.) befolyt adomány az épület fenntartását, javítását szolgálja. Nőtestvéreink évente fizetik a tagdíjat s az egyházmegyei szervezet felé is rendezik a fenntartó összeg befizetését. A Keresztyén Nők Világimanapján összegyűjtött szerény perselypénzünket minden alkalommal a megjelölt címre elküldtük.

Zárszó

Mindenért Istené legyen a hála és a dicsőség, Ki Fiában a Jézus Krisztusban Szentlelkének ereje által megtartott s mindeddig megsegített minket, hogy szolgálhattunk és szolgálhatunk drága Anyaszentegyházunkban.

Botos Magda
jegyző