2010. június 23., szerda

Érábrány: a szórványban is szolgálva!

Érábrány: a szórványban is szolgálva!


Hármas ünnepet ült az érábrányi gyülekezet 2010. május 9-én. Megáldották a felújított templomot, az újonnan épült parókiát, valamint hivatalosan beiktatták a 14 éve itt szolgáló bályoki születésű lelkipásztort.Az érábrányi felújított templom


Az ünnepi istentiszteleten Csűry István püspök a Dániel 2, 21 alapján igehirdetésében az idővel való sáfárkodásról szólt. Mindennek rendelt ideje van, és az ember feladata tartalommal megtölteni azt, miközben nem feledkezhet meg arról, hogy az idő ura Isten. Az igehirdetést követően a püspök a szószékről áldotta meg a felújított templomot és az új parókiát.

Gellért Gyula esperes az úrasztalánál a Jel 2, 19/a igeszakasz alapján tartott lelkészbeiktató beszédet a gyülekezet és a lelkész kapcsolatáról szólva. Örömét fejezte ki, hogy még mindig lángol az első szeretet a gyülekezet és a lelkésze között. A korintusbeliekhez intézett páli intelem beteljesedését látja az érábrányi hívek körében, akiknél minden „ékesen és szép rendben” történik. A lelkészbeiktatással járó szimbólumokat: Bibliát, egyházközségi pecsétet, valamint a templom kulcsát átadva az esperes áldást mondott a gyülekezet lelkipásztorára.

A beiktatott lelkipásztor szószéki igehirdetésében a Lk. 12, 35-38 alapján szólt. A lelkész legyen mindig égő szövétneke a gyülekezetnek, hogy világosságban járjanak, hogy amikor megjön az Úr, akkor megnyissák előtte az ajtót, mert: „Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál…”.Az új érábrányi parókia


Beiktatása után a lelkipásztor hálát adott Istennek az elvégzett munkálatokért, valamint köszönetet mondott mindenkinek, aki a felújításban segített: a Bihar Megyei Tanácsnak, a helyi Polgármesteri Hivatalnak. Nagyszerű érzés a kicsiny közösség számára, ha tudja, hogy sokan állnak a háta mögött és segítenek a bajban.

Az ünnepi alkalomra meghívott lelkipásztorok egy-egy igeverssel köszöntötték az újonnan beiktatott lelkipásztort. Az érmihályfalvi gyülekezet nevében lelkipásztoruk úrasztali terítőt ajándékozott az érábrányiaknak.

Az ünnepi alkalom az istentisztelet után a polgármesteri hivatal gyűléstermében folytatódott tovább szeretetvendégséggel.

Istené legyen a dicsőség!

Balla Tibor
érábrányi lelkipásztor