2017. július 26., szerda

Családias ünnep meglepetésekkel Érkeserűben


Minden vasárnapi istentisztelet az öröm és a hálaadás alkalma gyülekezetünkben, de a július 23-i délelőtt rendkívüli családias ünneppé vált Isten kegyelme és a gyülekezeti tagok meglepetései által.

Míg jómagam átlagos vasárnapi istentiszteletre készültem és az Ézsaiás 43,1 alapján hirdettem Isten Igéjét: „És most, óh Jákób, így szól az Úr, a Te Teremtőd és a te alkotód Izrael: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” - próbálva erősíteni és bátorítani a gyülekezeti tagokat a „Szentlélek tüzénél sült Igekenyérrel”. Kihangsúlyozva az Igéből, hogy Ő név szerint ismeri az övéit, tudja dolgainkat, fontosak, értékesek és becsesek vagyunk az Ő szemében. Nem a félelemnek, hanem az erőnek, a hitnek, a szeretetnek és a józanságnak Lelkét adta nekünk. Úgy hallgassuk az Ő Igéjét naponta, mint akik tudják, hogy Isten mindenkinek Teremtője, de az övéinek Alkotója, formálója is. Az Ő Szentlelke által leszünk új teremtéssé és így válunk képessé arra, hogy Isten harcosaivá váljunk a világban. Felfegyverkezve a lelki fegyverekkel képesek leszünk megharcolni a hitnek szép és nemes harcát; örök biztonságban tudva életünket és örökéletünket, hiszen Ő arról biztosít bennünket, hogy Övéi vagyunk, Hozzá tartozunk. 


Az igehirdetést követően Munkácsi Imre főgondnok a gyülekezet előtt megköszönte a lelkipásztornőnek, hogy 14 év óta hűséggel szolgálja Istent a keserűi gyülekezetben. A szép szavak mellett mindannyiunk meglepetésére nem csak egy csokor virágot, hanem a presbitérium tagjainak ajándékaként egy új palástot is átnyújtott a lelkésznőnek a gyülekezetbe érkezésének 14. évfordulójára, a Reformáció 500-ik évében, kívánva további áldásos szolgálatot a gyülekezetben. Ezt követően a kórus meglepetés szolgálatát, köszöntő énekeit hallgattuk meg, majd a kijáratnál minden gyülekezeti tagot kemencében sült kaláccsal kínáltak a presbiterfeleségek, ahol még alkalom nyílt ismét a közös beszélgetésre, és egy közös „családi fénykép” készítésére. Végül a presbiterekkel és feleségeikkel a gyülekezeti teremben folytattuk az ünneplést a terített asztal mellett, megbeszélve az előttünk álló feladatok elvégzését, kérve Istentől mindehhez az erőt és az áldást. 


Köszönet illessen mindenkit a szeretet és megbecsülés kifejezéséért.

Isten áldása legyen továbbra is gyülekezetünk életén, hogy a mi hitünk ne emberek bölcsességén, „hanem Istennek erején nyugodjék.”

Legyen mindenért Övé a dicséret és dicsőség mindenkor. Ámen.

Oroszi Magda
lelkipásztor

Egyházmegyei zenetábor Hegyközszentmiklóson


Idén július 10-15 között fiatalok Istent dicsérő énekétől és hangszer játékától volt hangos ismét a hegyközszentmiklósi termálfürdő és környéke,ugyanis immáron hetedik alkalommal szervezett itt zenetábort az érmelléki református egyházmegye.

42 fiatal dicsérte együtt az urat hangszerekkel és énekszóval a jól összeszokott tanári csapattal egyetemben. A több településről, egyházmegyékből érkezett táborozók furulyán, gitáron és billentyűn tanulhattak kezdő és haladó szinteken. Ebben a következő tanárok, kántorok próbáltak a fiatalok segítségére lenni Balogh Kata Boglárka egyetemista (gitár) Ghitea Angéla kántornő-zenetanárnő (furulya), Fehér Arthur zenetanár (gitár), Fülöp Gábor kántor-zenetanár (billentyű) és Pop György kántor (billentyű). Megpróbálták a lehető legjobban átadni ismereteiket, tudásukat és összhangba hozni a fiatalok hangszerjátékát valamint énekét. Ebben az ismeret átadásban és összehangolódásban volt nagy segítségünkre a tábor visszatérő nagytiszteletű kedves vendége, a kóruséneklés nagy szakértője Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy egyetemi tanár Debrecenből. Aki a zenetáborosok számára a kiválasztott zenei darabok némelyikéhez saját hangszerkíséretet komponált, ezzel is segítve és megtisztelve mindnyájunkat. 


A hét a tanulás, a jókedvű zenélés, az előadások hallgatása, a szorgalmas gyakorlás és persze a szórakozás, fürdőzés jegyében telt el. Az előadások rendjén a népdalokkal és népszokásokkal ismerkedhettek a gyerekek, amelyet Orosz Otília Valéria egyházkerületi zenei előadó tartott játékos interaktív formában, nagy érdeklődést keltve. Továbbá a zenetáborban is megemlékeztünk a reformáció 500. évfordulójáról egy előadás kapcsán, melyet Berkesi tanár úr tartott. Népi hangszerek bemutatására is sor került a hét folyamán például citera, havasi kürt stb. A testi és szellemi feltöltődés mellett a fiatalok lelki táplálékot is kaphattak a reggeli és esti áhítatok alkalmával, amelyet a környékbeli lelkipásztorok, teológusok, vallástanárok tartottak. 


A zenés napok hamar elszaladtak és az összekovácsolódott kis csapat bemutathatta mivel gyarapodott az együtt eltöltött egy hét alatt.

A zárókoncertre mint minden évben a hegyközszentmiklósi református templomban került sor szombat délelőtt egy Istentisztelet keretén belül.Ahol Árus László házigazda lelkipásztor hirdette Isten Igéjét a 138. zsoltár alapján Isten magasztalására biztatva a fiatalokat.Mert az Isten színe előtt való tiszta szívbéli vidám éneklés és magasztalás tetszik az Úrnak. Az istentisztelet elején két zenetáboros fiatal végzett kántori szolgálatot Herman Szilárd és Sepsi Dávid. Ez szép ígéret és jó reménység arra nézve, hogy a jövő leendő kántorai is kikerülhetnek a zenetáborosok soraiból. Az igehirdetést követően a táborozók zárókoncertjén furulya, gitár darabok hangzottak el, valamint ifjúsági énekek, népdalzsoltárok, két és háromszólamú bicíniumok és református énekeskönyvünk énekei. 


Isten iránti hálával tekintünk vissza az elmúlt eredményes hétre, hiszen az Ő áldása kísért és vezetett a tanulásban, zenélésben, éneklésbe, dicsőítésben és magasztalásban.

A jövőre nézve jó reménységünk van afelől, hogy visszatérő és új lelkes zenélni vágyó fiatalokkal gyarapodhatunk és zenélhetünk „szép harmóniában”.Herman Csaba
egyházmegyei zenei előadó

Barátságtábor HármaspatakonA hajdúnánási tanárnők szervezésében egy hetet tölthettünk el június 25-30. között Hármaspatakon, ami a Bihari Réz-hegységben található. A tábor főszervezője Csillikné Szólláth Julika volt, aki a szórványprogram vezetője is, valamint dr. Reisinger János irodalomtörténész, akinek jóvoltából a szállás és az étkezés is ingyenes volt a táborozók számára. Több településről érkeztek gyerekek: Jankafalváról, Szentjobbról, Poklostelekről, Nagyszántóról, Várad-Lesről, Hajdúnánásról és mi Diószegről. Ez a tábor hatalmas élmény maradt számomra. Vasárnap indultunk busszal, mindenki izgatottan várta az érkezést. Az út nagyon hamar eltelt, sokat beszélgettünk, nevettünk és lassan kezdtünk összebarátkozni a más településekről jött gyerekekkel. Ekkor még nem is gondoltuk, hogy milyen szoros barátságoknak nézünk elébe.

Először Nagyszalontára vezetett utunk, ahol meglátogattuk Arany János szülőházát és a Csonka toronyba berendezett múzeumot is, hiszen a tábor témája Ki nekünk Arany János? címet viselte. Azaz a hét folyamán Arany Jánosról volt szó, születésének 200. évfordulója alkalmából. Késő délután megérkeztünk Hármaspatakra, kiosztották a szobákat, mindenki kipakolt és már azon kaptuk magunkat, hogy este is lett. Megkaptuk a vacsorát, ami paprikás krumpli volt, majd eljött az alvás ideje. A kelés minden reggel 7-kor volt, aminek senki sem örült, majd tornával és verstanulással folytatódott a reggel. Minden nap meg kellett tanulni egy Arany János verset. Reggeli után mindig túráztunk, visszaérkezésünk után jöhetett az ebéd, majd egy kis csendes pihenőt kaptunk. Minden napra be volt osztva 3-4 gyerek, akiknek a konyhán kellett segíteniük a mosogatásban. Délutáni programunk is tartalmas volt. Kézműves foglalkozásokon vettünk részt, csoportokra voltunk osztva. Itt mehettünk énekelni, faragni, gyöngyöt fűzni, de a legkülönlegesebb a nemezelés volt, ahol különféle színű karkötőket készíthettünk gyapjúból. 


Egy nap arra lettünk figyelmesek, hogy számunkra valami más nyelvet beszélő emberek is laknak a környéken. Amerikából jöttek. Gyorsan összebarátkoztunk velük, annak hála, hogy volt köztünk néhány olyan tehetséges gyerek, akik még angolul is beszéltek.

Közeledett a tábor vége. Csütörtökön minden ugyan olyan volt, mint minden más nap, egész ebédig. Akkor azt vettük észre, hogy rettenetesen fúj a szél, és néhány másodperc múlva tojás nagyságú jegek kezdtek csapkodni. Ez a jégeső teljesen tönkretette a konyhát, az emelet beázott, az ablakok betörtek, egy fa rádőlt a parkra és az egyik néninek a fejét is betörte a jég. A katasztrófa miatt, nagy szomorúságunkra egy nappal hamarabb el kellett váljunk egymástól. A napot egy nagy focizással fejeztük be.

Eljött az indulás napja. Nehezen, szomorúan, de búcsút kellett vennünk egymástól. Abban a reményben köszöntünk el a többiektől, hogy nem ez volt az utolsó találkozásunk. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy részt vehettünk ebben a táborban.

Balogh Vanda Renáta

2017. június 29., csütörtök

Vakációs gyermek-bibliahét-sorozat Érkeserűben


Az idei esztendőben először került sor gyülekezetünkben a hátrányos helyzetű gyerekek számára működtetett délutáni iskolában a gyermek-bibliahét megtartására, az utolsó tanítási hét délutánjain. 


A Szkirkánics Edina és Sallai Réka pedagógusok csoportjába járó 24 kisdiák óriási érdeklődéssel és szeretet, törődés iránti vággyal várta naponta az igei foglalkozást. Számukra egy korábbi bibliahetes anyag egyszerűsített változatával igyekeztünk bemutatni az Isteni szeretetet, a helyes utat, mely mindannyiunkat célba visz Istenhez. A bibliai történeteket őszinte kíváncsisággal hallgatták és a napi tanításokat, aranymondásokat, énekeket nagy-nagy lelkesedéssel zengték, énekelték. Számukra minden szemléltető kézimunka igazi élmény volt, az egyszerű kis játékok vidámságra derítették őket.

Bízunk benne, hogy a gyermeki szívekbe elvetett Ige magvak megtermik a gyümölcsöt és a napi témák, történetek, biztatások, pl.: légy okos, hallgass Isten szavára, légy engedelmes, légy becsületes – nem csupán elméleti tudásként marad meg bennük, hanem alkalmazni is tudják majd a megfelelő élethelyzetben Isten Szentlelkének segítségével.

A gyülekezet vallásórásai számára pedig a vakáció első hetének délutánjain tartottuk meg a bibliahetet, ez alkalommal a KOEN (Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért) alapítvány Hű ha címet viselő anyaga alapján. 


Az idei év témája Dániel és barátai hitére, Istenhez való hűségére, ragaszkodására épült, mely történetekből megtanulhatták gyermekeink, hogy az élet legnehezebb helyzeteiben is segítségül hívhatják az Urat, mert Ő sohasem hagy cserben minket. Ám nekünk is elengedhetetlen a heti aranymondás megélése: Légy hű mindhalálig – Istenhez! Tőle kaphatunk erőt, bátorságot és bölcsességet ahhoz, hogy Róla bizonyságot tegyünk. A bibliai történetekkel való ismerkedés után, minden nap új aranymondást és a témához illő éneket tanulhattunk Nyéki Enikő kántornő vezetésével, de egyetlen nap sem maradt el a kézimunka, a közös játék, a csoportok közötti vetélkedés sem.

A hét folyamán 50 gyermek vett részt a foglalkozásokon és 12 ifjú segítette munkánkat a történetek eljátszásában, a gyermekek felügyeletében. Megköszönjük nekik a lelkes segítséget, de köszönetet mondunk annak az 52 asszonynak is, akik naponta gondoskodtak arról, hogy gyermekeinknek a lelki táplálék mellé uzsonnát is kínálhassunk.

A hét végeztével a szülők estéjén gyermekeink nagy örömmel és bátorsággal tettek bizonyságot Istenről. 


Az istentisztelet végén pedig kíváncsian és boldogan vették át a jutalomcsomagokat, mely tartalmazta: az Aalten-i, holland testvéreinktől kapott plüss figurákat és írószereket; a berettyószéplaki gyülekezet jóvoltából Kövesd a Jézust! társasjátékot, valamint a KOEN Alapítvány felvidéki munkacsoportja által készített munkafüzetet, a helyiek szeretetéből pedig egy kis édességet.

Isten áldását kérjük a gyülekezet életére, hogy az Ő munkája és áldása ne csak gyermekeink életében, de a felnőttek életében is egyre nyilvánvalóbban mutatkozzék meg.

Oroszi Magda, lelkipásztor

2017. június 28., szerda

Beszámoló a 2017-es vallásolimpiászról


„Célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van.” (Fil 3,13) – volt az idei, Nagyenyeden megrendezett országos vallásolimpia igei mottója.

Az országos olimpián való részvételig azonban hosszú út vezetett. Először a körzeti szakaszon méretkeztek meg a vallásversenyre jelentkezett lelkes diákok. Említett szakasz, az előző évekhez hasonlóan, az idén is Margittán került megrendezésre február 25-én.

67 gyermek vett részt a körzeti szakaszon az alábbi 14 település általános illetve középiskolájából: Székelyhíd, Margitta, Bihardiószeg, Értarcsa, Berettyószéplak, Tóti, Érszőllős, Érsemjén, Micske, Érkörtvélyes, Érszalacs, Hegyközszentmiklós, Érmihályfalva, Érbogyoszló.

A nyolc évfolyamból 36 gyermek jutott tovább a vallásolimpia megyei szakaszára. Ők egyházmegyei jutalomban részesültek június 10-én, az Szalacson megrendezett Egyházmegyei Kórustalálkozó alkalmával.

A 2017. március 14-i, Nagyváradon megrendezett megyei szakaszon 16 tanuló ért el kimagasló helyezést.

Dicséretben részesültek: Lakatos Rebeka (V. oszt., Szalacs), Bertalan Judit (V. oszt., Micske), Darabont Dóra (V. oszt., Margitta), Varga Zoltán Ákos (VI. oszt., Bihardiószeg), Varga Noémi (VI. oszt., Berettyószéplak), Kelemen Hilda (VII. oszt., Érmihályfalva), Péter Alecsandra (VIII. oszt., Érszőlős), Orosz Anna (IX. oszt., Margitta).

Megyei III. helyezést ért el: Illyés Tamás (IX. oszt., Margitta). Második helyezettek lettek: Oláh Ágota (VII. oszt., Micske) és Bana Anett Paula (VIII. oszt., Micske)

Megyei első díjazottak lettek: Szabó Áron (V. oszt., Margitta), Híri Melissza (VI. oszt., Érszőlős), Kádár Anna (VII. oszt., Érmihályfalva), Gáspár Gréta (IX. oszt., Margitta), Kovács Lídia (XI. oszt., Margitta).

A megyei első helyezettek nyerték el a jogot az április 24-26 között zajló országos Protestáns Felekezetek Olimpiáján való részvételre, melynek a nagy múltú, nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium adott otthont. Nagy öröm számunkra, hogy a Bihar megyét képviselő 8 diákból 5 érmelléki iskolából került ki, valamint az is, hogy közülük négyen országos helyezéssel tértek haza.

Országos III. helyezett lett Kádár Anna VII. osztályos, érmihályfalvi és Gáspár Gréta IX. osztályos, margittai tanuló, országos II. helyezést ért el Szabó Áron V. osztályos margittai diák. Kovács Lídia (XI. osztályos), a margittai Horváth János Elméleti Líceumban tanuló diáklány pedig országos első helyezett lett.

Hálát adunk Istennek az elért szép eredményekért, a diákok szorgalmáért, felkészítő tanáraik türelméért és ugyanitt köszönjük meg az Érmelléki Református Egyházmegye anyagi támogatását, amit a körzeti szakasz és az ünnepélyes díjátadó megrendezésében nyújtott! Istené a dicsőség!


Bordás Mária,
szervező

Egyházmegyei kórustalálkozó Szalacson


A hagyományoknak megfelelően, Szentháromság vasárnapján került sor az érmelléki kórusok seregszemléjére, melynek idén a szalacsi gyülekezet volt a házigazdája.

A Reformáció 500. évében immár a 26. kórustalálkozójának örvendhetett egyházmegyénk éneklő népe. 14 gyülekezet képviseltette magát: Albis, Bályok, Berettyószéplak, Érbogyoszló, Érkeserű, Érkörtvélyes, Érmihályfalva, Érsemjén, Érszőllős, Gálospetri, Magyarkécz, Margitta, Székelyhíd valamint Szalacs. 
 

Istennek minden időben Őt magasztaló, éneklő népe volt. A dicsőítés egy tőről fakad a hálaadással, csak több annál, alapélménye a szabadítás. A legszebb dicsőítő énekek az Ó- és Újtestamentumban egyaránt akkor születtek, amikor egy lélek átélte az Isten szabadítását. Kegyelem, hogy énekelhetünk - hangzott a helyi lelkész igehirdetésében, melynek alapigéje az Efézusiakhoz intézett levél 5. fejezetének 19. verse volt.

Az igehirdetést követően nt. Rákosi Jenő érmelléki esperes köszöntötte az egybegyűlteket, majd mielőtt átadta volna a szót a Herman Csaba zenei előadónak, az Úr asztalához szólította Bordás Mária margittai vallástanárt mint moderátort, hogy az utóbbi évek gyakorlatához híven, a kórustalálkozó nagy plénuma előtt jutalmaztassanak meg az idei vallási tantárgyversenyeken kiemelkedő eredményeket elért diákok. A jól megérdemelt dicséret- és könyvjutalom-osztás után következhetett a kórusok tét nélküli, nemes vetélkedése. Valamennyi kórus két énekkel ajándékozta meg a hallgatóságot. A gyülekezeti kórusok szolgálata és az értékelés között, ez alkalommal is a kántorkórus éneke tette színesebbé az együttlétet. 


Orosz Otília, Érmellékről elszármazott, Nagyvárad-újvárosi kántornő volt az erre az alkalomra felkért zsűri, aki nem csak ígérte, de valóban „otthon hagyta csípős nyelvét”. Szavaiból az öröm és a biztatás áradt. Kiemelte: a kórusok léte összetartó erő, ráadásul énekkincsünk ápolásának letéteményesei ők.

A záróének illetve az összgyülekezeti kánon előtt, a házigazda lelkész tolmácsolta a szalacsi gyülekezet nőszövetségének szeretetvendégségre vonatkozó meghívását. Az istentisztelet után mind a 260 vendéget terített asztal és közel 2000 db. töltött káposzta várta a gyülekezeti házban. 


Bízunk benne, hogy vendégeink lelkileg épülve, testben megelégítve, kellemes emlékekkel távoztak! Soli Deo Gloria!

Szabó Zsolt,
szalacsi lelkipásztor

2017. június 26., hétfő

Origami foglalkozás fogyatékkal élők számára

Én is szeretek alkotni 2.

Origami foglalkozás fogyatékkal élők számára2017 június 15-én a napsütötte szép délelőttön újra összesereglett az ÉRDA kézműves-barkácsoló kis csapata, kik fogyatékkal élnek bár, de ugye ők is szeretnek alkotni! Ezúttal az origami volt a fő foglalkozásunk, mely kézügyeskedésnek Oroszi Kálmán, kiskereki református lelkész volt az ötletgazdája és kivitelezője. Ez alkalommal nem palástos lelkészként volt jelen köztünk, hanem a papírhajtogatás titkos és lehet sokak által nem ismert szakértőjeként nyújtott sok örömöt és lopott sok mosolyt az őt nagy figyelemmel kísérőknek. A már lassan egymásra hangolt kis csapat ezúttal is Székelyhídról, Kerekiből, Gálospetriből és Ottományból érkezett, mindössze hatan hogy találkozzanak egymással, hogy a közös alkotás örömén kívül még beszélgethessenek, elmondják mindennapi dolgaikat, esetleg küzdelmeiket. 


A lányok nagyon ügyesen hajtogatták a papírokat, több mindent sikerült készíteni: legyezőt, kisrókát, galambot, egeret, cicát, pillangót. Újra megmutatták tehetségüket és újra bebizonyosodott az a tény, hogy fogyatékkal élnek bár, de valamiben vagy akár több dologban is nagyon ügyesek, odafigyelnek a részletekre, értékekkel rendelkeznek. 


A hajtogatás és móka végeztével sor került a megígért meglepetés foglalkozásra, ami furcsán hangzik lehet, de vasalásból is állt. Ugyanis különböző szalvétamintát vasaltunk pólóra. Azért is volt ez nagyon érdekes, mert volt olyan, aki elmondása szerint soha nem fogott vasalót a kezében. Kissé félénken, de mindenki sorra kipróbálhatta a vasalást, saját pólójára rávasalhatta a kiválasztott mintát és örömmel viselheti kezének munkáját. Jó volt újra együtt lenni, minden tevékenységgel mindig újat tapasztalni (mindkét részről akár), látni és megérteni azt, hogy szükségünk van arra, hogy törődjenek velünk, felfigyeljenek ránk és emberszámba vegyenek. Folytatjuk.

Balla Júlia, diakónusBarátságnap BihardiószegenHajdúnánásról minden hónapban egyszer – fáradságot és időt nem sajnálva - pedagógusok jönnek Bihardiószegre, Jankafalvára, Poklostelekre, Szentjobbra, Várad-Lesre és újabban Nagyszántóra is a magyarság történetére és irodalmára tanítani fiataljainkat. Ezen tevékenységek, programok minden évben egy közös ünnepséggel a „Barátságnappal” végződnek. Az idén immár hatodjára került megrendezésre a Barátságnap. Ebből ötször Bihardiószeg és egyszer Hajdúnánás adott otthont e programnak. Az idén is - 2017 június 10-én - szép számmal érkeztek kicsik és nagyok a bihardiószegi kultúrotthonba a már említett településekről. A jelenlevők Csűri István püspök úr és Bara László bihardiószegi tiszteletes úr vezetésével átvonultak a „Barátságkapu” alatt a művelődési házból a bihardiószegi református templomba. Az ünnepi istentiszteleten Bara László tiszteletes úr és a hajdúnánási tanárnők vezetője Csillikné Szólláth Julianna köszöntötte a jelenlévőket. A helyi református furulyások rövid műsora után Csűri István püspök úr szolgáltatta az igét .Igehirdetésében a püspök úr párhuzamot vont Pál apostol missziói munkája és a hajdúnánási tanárnők áldozatos munkája között. „Pál második térítői útja párhuzamba hozható a mai ember életével. Ti is jöttök, missziót követtek el… Isten mindig gondoskodik arról, hogy legyenek barátaink, olyan emberek legyenek mellettünk, akik jó példát tudnak adni másoknak, ám ehhez szükség van a jó lélekre. Ez a jó lélek jobbítja a magyar embert. A jó lelkű emberek naponta keresik Isten igéjét.” 


A hajdúnánásiak szép verssel és szép énekkel köszöntöttek minket a templomban. Ezt követően a püspök úr és a gyerekek meglocsolták a barátság fáját, melyet hat éve ültettünk a templom kertben. A Himnusz közös eléneklése után visszavonultunk a kultúrotthonba, ahol a diószegi ifjúsági kórus két énekkel köszöntötte a vendégeket. Ezután a gyerekek, vetélkedők formájában, játékosan mutathatták be tudásukat, ismereteiket az elmúlt tanévben tanultakról: Petőfi Sándorról, Arany Jánosról. Lehetőség volt néptáncot tanulni, Petőfi verset énekelni, ügyességi versenyre, rövid színjátszásra, kézműves foglalkozásra egyszóval mindenre, ami a gyerekeknek örömet okozott. A sok munka és szórakozás után elérkezett a jól megérdemelt ebéd ideje. Egyházközségünk támogatásával Jakab László főgondnok és a Nőszövetség néhány tagja biztosította a testi táplálékot. 


Az eredményhirdetéskor kiderült, hogy minden csapat elérte a maximális pontszámot, ezért minden gyerek arcáról áradt az öröm és az elégedettség. Ajándékul mindenki kapott egy golyóstollat „Barátságnap 2017” felirattal.

Világbajnokot is köszönthettünk ezen a délutánon, ugyanis az egyik tanárnő, aki Bihardiószegre jár oktatni a diákokat, Mónusné Ruszin Anna, tavasszal az íjász világbajnokságon aranyérmet nyert Törökországban. Élményeit megosztotta a gyerekekkel, akik ámulva hallgatták a tanár néni megható beszámolóját.

Isten áldásával kezdtük, Isten áldásával zártuk ezt a szép napot. Jakó Sándor Zsigmond jankafalvi tiszteletes úr igehirdetésével búcsúztunk el egymástól. A viszont látás reményében kértük Isten áldását mindnyájunk életére.

Köszönjük szépen mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a tartalmas, élményekben gazdag nap ily sikeres módon létre jöhetett.

Ghitea Angéla

2017. május 30., kedd

Ott voltunk! - Jankafalviak egyházi rendezvényeken

Hol is? Májusban két olyan rendezvény is volt, melyen jankafalvi gyülekezetünk képviseltette magát.


Az egyik május 14-én vasárnap délután, a Székelyhídon tartott Érmelléki Egyházmegyei Nőszövetségi Találkozó volt, ahol asszonytestvéreink nagy örömmel és lelkesedéssel jelen voltak. 


A másik helyszín a nagyváradi vár volt május 20-án, ahol a Magyar Református Egységnapot tartották. Több ezer reformátussal együtt mi is őriztük a várat. Szívet melengető érzés volt a sok ismerőssel való találkozás, a több ezer torokból felhangzó Tebbened bíztunk, s a testvéreinkkel együtt történő úrvacsorázás. Egész délután színes programok kínálata várt az ott lévőkre, sokszor nehéz volt a választás, hogy melyik maradjon ki a nap élményeiből. 


Köszönet a Püspökségnek és minden szolgálattevőnek a jól megszervezett és lelket felemelő napért.

Jakó Sándor
jankafalvi lelkipásztor